استرپتوکوک

جنس استرپتوکوکوس بر اساس ترکیب پلی ساکارید دیواره به چند گروه تقسیم می شود. درگروه A مهم ترین جنس  بیماری زا به نام استرپتوکوکوس پایوژنز قرار دارد. این گونه می تواند بیماری هایی مانند زرد زخم استرپتوکوکی، فارنژیت، سلولیت، فاسیت، مایوزیت، باد سرخ، پنومونی و سندرم شوک توکسیک استرپتوکوکی ایجاد کند. گونه استرپتوکوکوس آگالاکتیه (در گروه B) عوارضی مانند پاره شدن زود هنگام غشاء جنینی در مادر، سپسیس، مننژیت نوزادان ایجاد       می کند. استرپتوکوکوس نومونیه هم مهم ترین عامل پنومونی، اوتیت، سینوزیت و مننژیت به شمار می رود. انتروکوکوس ها از اصلی ترین عوامل عفونت های بیمارستانی، عفونت های ادراری و آبسه های شکمی هستند. استرپتوکوکوس های ویریدنس بیشتر فلور نرمال حفره دهانی وگاه پوست بوده و هر چند گاه اندوکاردیت و سپتی سمی  از عوارض ابتلاء به این باکتری هاست.
تشخیص آزمایشگاهی:
جمع آوری و انتقال نمونه: بسته به عفونت مورد نظر، نمونه گیری انجام می شود.
الف- روش های شناسایی مستقیم :
شناسایی آنتی ژن: با روش های آگلوتیناسیون، کوآگلوتیناسیون و الایزا، پلی ساکارید های دیواره گونه های استرپتوکوکوس در نمونه ها شناسایی می شود. حساسیت این روش ها بین ۶۰-۹۵% بسته به روش مورد استفاده متغیر است و به همین منظور برای کشف باکتری مثلا در نمونه های گلو بهتر است ازدو سواب و با دو روش متفاوت استفاده شود. مثبت شدن هر یک نشان گر وجود باکتری در نمونه خواهد بود.
ب- رنگ آمیزی گرم :
تمام باکتری هایی که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند کوکوس گرم مثبت اند. استرپتوکوکوس ها کروی و یا تخم مرغی شکل بوده و به ویژه در هنگامی که از محیط کشت مایع گستره تهیه شده باشد به شکل رشته های متوسط تا بلند دیده می شوند. استرپتوکوکوس  نومونیه به شکل لنست و یا سر نیزه بوده و به فرم تک سلول و در بیشتر موارد جفت و گاه زنجیره های کوتاه دیده می شوند.
ج- کشت :
مناسب ترین محیط های کشت، شکلات آگار و یا آگار خون دار۵%)خون( هستند.
د- شرایط و زمان انکوباسیون :
در بیشتر آزمایشگاه ها محیط بلاد آگار و یا شکلات آگار در اتمسفر دارای  ۵-۱۰% CO2و در ۳۷°C انکوبه می شود. در این شرایط رشد باکتری استرپتوکوکوس نومونیه و همولیز بتا بهتر مشاهده می شود. برای مشاهده بهتر همولیز بتا می توان نوک آنس را به حالت عمود داخل محیط کشت بلاد آگار فرو کرده تا در قسمت های زیر محیط کشت شرایط بی هوازی مهیا شده و همولیز کامل گلبول ها دیده شود. (Stabbing)
شناسایی میکرواگانیسم ها:
نخستین قدم در افتراق این جنس ها از خانواده میکروکوکاسه و استافیلوکوکاسه آزمایش کاتالاز است. کاتالاز انتروکوکوس ها واسترپتوکوکوس ها منفی است. در مراحل بعدی و به منظور شناسایی گونه های استرپتوکوکوس و جنس انتروکوکوس تست های همولیز، PYR، آزمایش هیدرولیز هیپورات، بایل اسکولین، لیز شدن توسط نمک های صفراوی، حساسیت به دیسک های اپتوچین، باسیتراسین، سولفامتوکسازول، تست CAMP  و تخمیر برخی قند ها استفاده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *