اسيد اوريك ادرار

images

اسيد اوريك مهم ترين جسمي است كه در طي متابوليسم نوكلئوپروتئين ها و در اثر اكسيداسيون بازهاي پورين در بدن توليد مي گردد.
اسيد اوريك داراي دو منشا داخلي و خارجي است،يعني در نتيجه كاتابوليسم نوكلئوپروتئين هاي هسته هاي سلولي بافت ها و همچنين از نوكلئوپروتئين هاي مواد غذائي حاصل مي گردد.
اسيد اوريك در الكل غير محلول و در اب بسيار كم محلول(06/ گرم درصد ميلي ليتر اب گرم) ولي به صورت املاح سديم-پتاسيم و امونيوم محلول مي باشد.
اين املاح در ادرار هاي غليظ و در اثر ماندن و سرد شدن ادرار به صورت اورات هاي بي شكل (امورف) رسوب مب نمايد.به علاوه اغلب اسيد اوريك نيز در ادرار هاي اسيد به صورت بلورهاي قهوه اي رنگ ته نشين مي گردد.
دفع ادراري اسيد اوريك در 24 ساعت 5/ تا 1 گرم و به طور متوسط 7/ گرم مي باشد.در رژيم غذائي بدون پورين مقدار دفع اسيد اوريك در ادرار 24 ساعته به 1/ گرم و در غذاهايي كه حاوي مقدار زيادتري پورين باشند اين مقدار به 2 گرم مي رسد.
در نفريت ها و نارسائي هاي كليوي از مقدار دفع ادراري اسيد اوريك كاسته شده و در نتيجه اسيد اوريك خون افزايش مي يابد،همچنين در بيماري نقرس(gout) در روزهاي قبل ار دوران بحراني بيماري دفع ادراري اسيد اوريك كاهش مي يابد.
در لوسمي و در بيماري هاي كبدي كه با انهدام سلول هاي كبدي همراه مي باشد و نيز در روزهاي پس از دوران بحراني بيماري نقرس دفع ادراري اسيد اوريك افزايش مي يابد.تجويز هورمون هاي 11 اكسي كورتيكواستروئيدي و نيز تجويز ACTH باعث افزايش دفع ادراري اسيد اوريك در نزد بيمار مي گردد.
تعيين ميزان افزايش نسبت دفع ادراري اسيد اوريك به دفع ادراري كراتي نين پس از تجويز ACTH يكي از روش هاي بررسي فعاليت قسمت قشري غدد فوق كليوي مي باشد

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.