اسيد اوريك

1

اسيد اوريك فراورده حاصل از متابوليسم پورين است براي اندازه گيري اسيد اوريك،استفاده از سرم اهتر از خون تام است.
با چند روش مي توان اسيد اوريك خون را ازمايش نمود.
بعضي از طرق ان مثل روش با سيانور خطرناك بوده و حتي المقدور بايد سعي شود از ان استفاده نشود.بعضي از روش هاي ان انزيمي است كه دقيقتر است.

روش سيانور اوره(فولن)
Cyanide urea

صاف شده از پروتئين به كمك اسيد فسفوتنگستيك را در حضور سيانور و اوره مجاور كرده،اسيد اوريك خون فسفوتنگستيك را احياء و تبديل به فسفوتنگستيك phosphotungestite كه ابي رنگ است مي نمايند.رنگ اب حاصل را به طريقه كلريمتري اندازه گيري مي نمايند.
در روش هانري به جاي سيانور از كربنات سديم استفاده مي شود.

روش كرن-استرانسكي
Kern-stransky

در اين روش اسيد اوريك در روي اسيدفسفوتنگستيك اثر و ان را تبديل به تنگستن مي كند كه رنگ ابي حاصل با سيليكات سديم-كليسرول glycerol ثابت مي شود.
مي توان هم از خون تام و هم از سرم استفاده نمود .

روش انزيمي
اوريكاز uricase انزيمي است كه در اغلب پستانداران به استثناي انسان پيدا مي شود،اين انزيم ،روي اسيد اوريك اثر نموده و ان را تبديل به الانتوئين allantoin مي نمايند.
حداكثر جذب نوري اسيد اوريك 290 تا 293 نانومتر است.وقتي اوريكاز،اسيداوريك را تبديل به الانتوئين مي نمايد،محلول محتوي اسيداوريك كه تبديل به الانتوئين شده است در اين طول موج ديگر جذبي ندارد.
اين تنزل دانسيته نوري نمونه بعد از مجاورت با اسيد اوريك متناسب با اسيد اوريك نمونه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.