اسید آمینه سیستئین Cysteine

این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها به عهده  دارد

زیرا عامل تیول SH دو ملکول سیستئین در یک زنجیر پلی پپتیدی و یا دو

ملکول سیستئین بین دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن پیوند

کووالان می سازند و در نتیجه دو ملکول سیستئین تبدیل به اسید آمینه

دیگری به نام سیستین می گردند.

سیستین به آسانی اکسید شده و تولید اسید سیستئیک می کند.

اسید سیستئیک عامل کربوکسیل خود را در طی واکنشهای آنزیمی

در سلول از دست داده و تولید ماده ای بنام تورین می کند که در کبد

با مواد سمی ترکیب شده و دفع سموم را آسان می کند.

 

برگرفته از کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.