اصطلاحات پزشکی

اصطلاحات پزشكي
آندومتر : لايه مخاطي كه داخل رحم را پوشانده است .
آدنوم : تومور پوششي مركب از نسج غددي .
هايپرپلازي : افزايش حجم بافت يا عضو در نتيجه ايجاد و رشد ياخته هاي جديد .
كتواسيدوز : اسيدوزي كه به دليل افزايش ساخت كتون باديها به وجود مي آيد مثلاً در اسيدوزديابتيك
خونريزي فونكسيونل رحمي (DUB ) Dysfunctional Utrine Bleeding
هيرسوتيم : رويش غير طبيعي مو .
اندومتريوز : حالتي كه در آن بافتهاي شبيه مخاط رحم به طور نابجا در كانونهاي مختلف در حفره لگن پيدا مي شوند .
آكنه ولگاريس : نوعي عارضه پوستي كه معمولاً در دوران بلوغ ايجاد مي شود و روي صورت ، گردن و قسمتهاي بالايي تنه جوشهاي چركي ، پاپولها و پوسچولها ديده مي شوند .
آنژين صدري : حمله شديد اما موقتي قلبي كه ممكن است درد آن به بازوها كشيده شود و ناشي از كم خوني موضعي قلب است .
شيستوزوميازيس : آلودگي با كرمهاي شيستوزوما
فيبروز : ايجاد بافت فيبري
فيبريلاسيون بطني : انقباضات غير منظم بطن هاي قلب
فيبريلاسيون دهليزي : لرزش سريع ديواره عضلاني دهليز قلب
آمبولي : انسداد ناگهاني سرخرگ يا سياهرگ توسط لخته اي كه با جريان خون به آن محل آورده شده است .
واكنشهاي شبه دي سولفيرام : دي سولفيرام دارويي است كه در درمان الكلسيم استفاده مي شود و با دخالت در متابوليسم الكل باعث واكنشها و احساس ناخوشايندي مي شود حتي بعد از استفاده از مقادير اندك الكل.
آنمي هموليتيك : كم خوني به دليل تخريب گويچه هاي قرمز خون و دير ترميم شدن آنها كه به علت عفونت ، داروها و خود ايمني به وجود مي آيد.
اسپونديليت آنكيلوزان : آرتريت ستون مهره ها كه همانند آرتريت روماتوئيد است و به جمود مهره ها مي انجامد .
CHF  : نارسايي احتقاني قلب (Congective Heart Failure)
ترومبوفلبيت : ايجاد لخته هاي خوني در سياهرگ همراه با التهاب ديواره سياهرگ
هايپوكسي : كاهش اكسيژن بدن
اندوژن : با منشا، داخلي
هيپرگلايسمي : افزايش گلوكز خون
ترومبوآمبوليسم : بسته شدن يك رگ خوني به دليل لخته اي كه از محل ايجاد خود جدا شده و به حركت در آمده است .
ليپوآتروفي : آتروفي بافتهاي چربي بدن
ليپوهيپرتروفي : افزايش حجم بافت هاي چربي بدن به علت بزرگ شدن ياخته هاي موجود در آن بافتها
لتارژي : خواب آلودگي يا كوماي حاصله از بيماري
كلوآسما : افزايش رنگدانه ها در نواحي محدود پوست يا رسوب زياد ملانين
كلوآسماي حاملگي : پررنگ شدن پوست صورت زن حامله در اثر رسوب ملانين به علت اختلال هورموني كه بيشتر در نواحي پيشاني و چانه ديده مي شود.
پانكراتيت : التهاب لوزالمعده (پانكراس)
هيپوگناديسم : كاهش فعاليت بيضه يا تخمدان
استئوپروزيس : پوكي استخوان
پريكارديت : التهاب برون شامه قلب
نوتروپني : كم شدن تعداد نوتروفيلهاي خون
شوك آنافيلاكتيك : شوكي كه در نتيجه حساسيت بدن نسبت به يك پروتئين خارجي يا ماده اي ديگر به وجود مي آيد .
نقرس : در اين بيماري التهاب مفاصل و رسوب بي اورات سديم و اختلال در متابوسيم پورين ديده مي شود كه تورم دردناك مفاصل و شست پا از علائم شايع آن است .
هيپراوريسمي : بالا بودن اسيد اورديك خون
پتشي(petechia): لكه هاي كوچك ناشي از نشت خون
آكنه : جوش ، بثوراتي كه با نوك سياهرگ در پوست در محل فوليكولهاي مويي به وجود مي آيد .
سندرم شبه فانكوني : نقص و نارسايي در باز جذب در توبولهاي مركزي كليه كه توسط وجود گلوكز، اسيدهاي آمينه و فسفاتها در ادرار مشخص مي شود.
سپتي سمي : بيماري كه در نتيجه ورود و تكثير ميكروبهاي بيماريزا در جريان خون ايجاد مي شود.
مياستني گراو : ضعف شديد عضلاني ، نوعي فلج عضلاني مزمن و پيشرونده بدون آتروفي
آميلوئيدوز : جمع شدن بين سلولي آميلوئيد ( ماده گليكو پروتئيني نيمه شفاف و مومي رنگ كه در بعضي حالات بين ياخته ها جمع مي شود ) در نسوج مختلف
مت هموگلوبين : تركيبي كه از اكسيداسون آهن دو ظرفيتي و تبديل آن به آهن سه ظرفيتي به وجود مي آيد .
مت هموگلوبينمي : وجود مت هموگلوبين در خون
ائوزينوفيلي : زياد شدن تعداد گلبولهاي ائوزينوفيل در خون
شانكروئيد : زخم شديداً عفوني و نرم غير سيفليس ناحيه تناسلي كه عامل آن باسيل هموفيلوس ducreyi است .
گونوره : سوزاك ، التهاب مخاط مجاري تناسلي كه به دليل ميكروب نايسرياگونوره ايجاد مي شود.
راش : دانه ، جوش ، ضايعاتي كه از پوست بيرون ميريزد .
كوليت پسودوممبران : التهاب روده باريك كه به دليل رشد زياد از حد باكتري كلستريديوم ديفيسيل در روده ها ايجاد مي شود . اين مشكل بعد از درمان طولاني مدت با آنتي بيوتيكهاي وسيع الطيف بوجود مي آيد .
فلبيت : التهاب سياهرگ (وريد )
نوروپاتي : بيماري سيستم عصبي به ويژه بيماري استحاله اي يك اعصاب
كليرانس : تصفيه ، پاك كردن خون از موادي مانند اوره توسط كليه . مقدار مايع گرفته شده از محلولي در واحد زمان .
الكلسيم : بيماري افراط در خوردن مشروبات الكلي
آتروفي : كوچك شدن يا تحليل رفتن عضو يا بافتي كه قبلاً به صورت طبيعي رشد يافته بود.
واسكوليت : التهاب يك رگ
هپاتيت : التهاب كبد
سيفليس : بيماري كه عامل ايجاد آن تريپونم پاليدوم است و ضايعات متعدد بدني و پوستي به وجود مي آورد .
سيفليس نهفته : مرحله اي از سيفليس كه بعد از مراحل اول و دوم است و هيچگونه علامتي ندارد .
پنوموني : ذات الريه ، التهاب حاد باكتريال شش كه با ترشح از قسمت ميان بافتي و سلولي ريه مشخص مي شود.
رينيت : التهاب پرده مخاطي بيني
گلوكوم : افزايش فشار داخل كره چشم كه باعث سفتي كره چشم و كوري مي شود.
زخم پتپيك : زخمي كه در غشاء مخاطي معده يا دوازدهه ايجاد مي شود.
سايكوز: پريشان رواني ، اختلال شديد عاطفي همراه با آشفتگي شخصيت و از دست دادن تماس با واقعيت كه اغلب همراه با توهم است .
آنتي كولينرژيك : متوقف كننده عبور موج تحريكات عصبي از اعصاب پاراسمپاتيك
دپرسيون : كاهش فعاليت حياتي
لوكوپني : كم بودن تعداد گويچه هاي سفيد در خون
آگرانولوسيتوز : كاهش تعداد گرانولوسيتها در خون محيطي كه همراه با تب ، گلو درد ، سرما خوردگي و تب است .
نكروز : مرگ نسج يا يك ياخته در اثر بيماري يا ضايعه
گانگرن : قانقاريا ، مرگ قسمتي از نسوج بدن كه معمولاً به دليل نرسيدن خون كافي و اختلال تغذيه بافت است .
پورفيري : نقص ژنتيكي در متابوليسم پورفيرين
COPD : يك بيماري ريوي است كه پيشرفت تدريجي دارد و معمولاً در نتيجه سيگار كشيدن بوجود مي آيد . ويژگي اين بيماري سخت شدن نفسها ، خس خس سينه و سرفه مزمن است .
آريتمي : بي نظمي و تغيير ريتم طبيعي به ويژه در مورد ضربان قلب
ديورتيك : ادرار آور
تاكيكاردي : افزايش ضربات قلب
براديكاردي : كاهش ضربات قلب
هيپرتروفي پروستات : افزايش حجم پروستات به دليل بزرگ شدن سلولهاي آن
پيلور : مجرايي در انتهاي معده كه به دوازدهه باز مي شود.
هيپرتيروئيديسم : بيماري ايجاد شده به دليل ازدياد ترشح غده تيروئيد.
هيپوتيروئيديسم : بيماري ايجاد شده به دليل كاهش ترشح غده تيروئيد.
آنژيوادم : يك واكنش عروقي است كه ميان پوست عمقي و يا بافت زير پوستي و زير مخاطي را در بر مي گيرد و شامل ادم موضعي است كه به دليل اتساع و افزايش نفوذ پذيري مويرگها به وجود مي آيد و با گسترش جوشهاي بسيار بزرگ مشخص مي شود.
زردي كلستاتيك : يرقان ايجاد شده توسط توقف جريان صفرا كه به دليل ورم كردن مجراي صفراوي ايجاد مي شود.
هيپرتانسيون : بالا بودن فشار خون.
هيپوتانسيون : پايين بودن فشار خون.
آمفيزم:تجمع وتراكم هوادريك بافت يااندام به دليل بيماري كه مخصوصاً درمورد ريه ها به كارمي رود.
برونشيت : التهاب نايژه ها
هموفيلوس : موجودات ذره بيني ميله اي شكل و گرم منفي.
پنوموكوك : ميكروبي كه عامل ايجاد كننده ذات الريه است .
مننژيت : التهاب پرده هاي مننژ همراه با علائم حسي و حركتي.
تيروتوكسيكوز : حالتي كه در نتيجه پركاري تيروئيد به وجود مي آيد .
آدرنال : غده فوق كليه كه از غدد مترشحه داخلي هستند و منيرالوگلوكوكورتيكوئيدها و آدرنالين را ترشح مي كنند .
ميكزدم : تورم خشك مومي شكل با ذخيره غير طبيعي موسين در پوست كه با كم كاري غده تيروئيد همراه است .
اسيدوز متابوليك : نوعي اختلال كه در آن ميزان تعادل اسيد و باز بدن بهم خورده و به حالت اسيدي در مي آيد .
ژنيكوماستي : بزرگ شدن پستان در مرد .
سيستول : دوره هاي انقباضي قلب به ويژه انقباض بطنها
دياستول : مرحله اتساع قلب در سيكل قلبي
آسيت : آب آوردن شكم ، پيدايش مايع آزاد در حفره صفاتي كه علت آن بيشتر نارسايي قلبي و اختلال كبدي و كليدي است .
هيپرآلدسترونيسم : بيماري كه در آن ترشح آلدسترون بيش از حد طبيعي است .
سندرم رينود : اختلال گردش خون كه دستها و پاها را تحت تاثير قرار مي دهد و به دليل ناكافي بودن مقدار خون اين قسمتها ايجاد مي شود و منجر به كبودي ، كرخت شدن ، درد و در موارد شديد گانگرن مي شود .
رابدوميلوليز : بيماري حاد ، بسيار زودگستر و بالقوه كشنده كه عضلات اسكلتي را از بين مي برد .
ميوگلوبين اوري : وجود ميوگلوبين ( ماده اي كه در عضله وجود دارد و به عنوان مخزني از اكسيژن عمل مي كند ) در ادرار .
هماتوكريت : درصد حجم گويچه هاي قرمز در تمام خون
ديس كنزي تاخيري : بيماري مزمن سيستم عصبي كه با حركات ناگهاني غير ارادي صورت ، زبان ، آرواره ها ، تنه و دست و پا همراه است و معمولا به دنبال مصرف طولاني مدت داروهاي روان گردان ايجاد ميشود0
كارديوميوپاتي : نوعي اختلال عضله قلب كه درون شامه و گاهي برون شامه قلب گرفتار مي شوند .
اينوتروپيك : موثر بر قدرت انقباضي قلب0
دهيدراتاسيون : گرفته شدن آب از يك ماده يا از بدن
BUN  : ازت اوره خون
كرامپ : انقباض يك يا گروهي از عضلات كه غير ارادي و دردناك است .
فلوتر : لرزش ، حركت لرزشي به ويژه در عضلات قلب
هايپرپروترومبينمي : بالا بودن پروترومبين در خون ( تركيبي كه قابل تبديل به ترومبين است و در فرآيند انعقاد خون قرار دارد )
اكلامپسي : كوما و تشنج در طي و يا بلافاصله پس از زايمان كه با ادم ، افزايش فشار خون و وجود پروتئين در ادرار همراه است .
شيزوفرني : نوعي بيماري رواني
مانيا : جنون ، اختلال رواني كه با هيجان شديد و سرخوشي فراوان همراه است .
ميلوگرافي: پرتونگاري از نخاع
ديستوني : اختلال در تنوس عضلاني
آكاتژيا : ناتواني در نگهداشتن ترشحات بدني
دوپامنيزژيك : وابسته و يا فعال شده توسط دوپامين .
هايپوولمي : كاهش غير طبيعي حجم خون
آپنه : قطع موقتي تنفس
آژيتاسيون : تحرك زياد و آشفتگي
استئومالسي : نرمي استخوان
سندرم زولينگر – اليسون : زخم معده شديدي كه با ازياد اسيد معده همراه است و در تومورهاي غده پانكراس ديده مي شود.
آرتريت روماتوئيد : بيماري مزمني كه با سفت شدن و التهاب مفصلها ، ضعف ، كاهش تحرك و تغيير شكل همراه است .
لوپوس اريتماتوز : التهاب پوست همراه با تكه هاي ديسك مانند كه داراي لبه هاي برجسته قرمز رنگ و مركز فرو رفته است و به صورت فلس ، پوسته پوسته شده و جاي آن به شكل لكه هاي سفيد تيره باقي مي ماند .
سيانوز : كبود شدن رنگ بافتهاي كم اكسيژن كه علت آن هميشه كمبود اكسيژن و زياد بودن هموگلوبين احيا است و بيشتر در ناخنها و لب و پوست ديده مي شود.
سنيرژيك : اثر مشترك چند عامل بطوريكه مجموعه عمل آنها از اثر هر كدام به تنهايي بيشتر باشد.
IM : داخل عضلاني
IV : داخل وريدي
SC : زير جلدي
آنتاگونيست : متضاد ، دارويي كه عملي مخالف دارويي ديگر داشته باشد.
رتينوپاتي : هر نوع بيماري غير التهابي شبكيه چشم
سندرم سينكونيسم : بيماري كه به دليل مصرف زياد پوست درخت گنه گنه و يا آلكالوئيدهاي آن به وجود مي آيد و علائم آن سر درد  ، گيجي ، صدمه شنوايي و صداي زنگ در گوش است .
ECG : الكتروكارديوگرام
آشالازي : منبسط شدن ، نقص و اختلال در انبساط رشته هاي عضلاني صاف در محل اتصال قسمتي از مجراي معدي روده اي با قسمت ديگر .
مگاكولون : انبساط شديد روده بزرگ
آنسفاليت : التهاب مغز
اثرات خارج هرمي : علائمي نظير لرزش ، لكنت زبان ، اختلال در كشيدگي طبيعي عضلات ، اضطراب ، دلواپسي و بدگماني كه اساساً به دليل استفاده از دوزهاي نامناسب از داروهاي اعصاب ايجاد مي شود.
شوك كارديوژنيك : شوك به وجود آمده از كاهش برون ده قلب كه در نتيجه بيماري شديد قلبي به ويژه انفاركتوس ميوكارد ايجاد مي شود.
فئوكروموسيتوم : توموري كه از سلولهاي عقده اي اعصاب سمپاتيك منشاء گرفته و معمولاً در مركز غده فوق كليه يا عقده هاي سمپاتيك ظاهر مي شود.
ديس منوره : قاعدكي دردناك
سندرم ري : بيماري و آسيب حاد مغزي كه با علائم تب ، استفراغ ، عدم درك محيط و كوما مشخص مي شود و بيشتر در كودكان و به دنبال عفونتهاي ويروسي نظير آبله مرغان و آنفولانزا رخ مي دهد.
ايسكميك : كاهش مقدار خون يك اندام بدن ، بافت و يا قسمتي از بدن به دليل انقباض يا انسداد رگهاي خوني .
سندرم نفروتيك : حالتي است كه با ادم شديد ، وجود پروتئين زياد در ادرار و كاهش آلبومين خون و حساسيت به عفونتها مشخص مي شود.
هايپركالمي : بالا بودن پتاسيم خون
نفريت : التهاب كليه
پوليپ : دانه صاف ، كروي و پايه داري كه از پوست و يا مخاطه منشاء گرفته و به داخل يك حفره بدن برجستگي پيدا مي كند .
اسپونديليت : التهاب مهره ها
تيفوئيد : حصبه
آرتروپاتي : بيماري مفصلي
سندرم گري : سندرم كشنده نوزادان كه توسط اثرات كلرآمفنيكل تجويز شده به مادر حامله كه از طريق جفت به نوزاد منتقل مي شود. ايجاد مي گردد و نوزاد هنگام تولد ظاهر خاكستري رنگ دارد .
رتيكولوسيتوپني : كمبود رتيكولويت در خون
باكتريواستاتيك : جلوگيري كننده از رشد باكتري
سينوزيت : التهاب سينوسها
شيگلوز : ابتلا به ميكروب شيگلا
آنمي مگالوبلاستيك : كم خوني كه در آن گويچه هاي قرمز درشت هسته دار در مغز استخوان پيدا مي شوند .
فارنژيت : التهاب حلق
اندوكارديت : التهاب پوشش داخلي قلب
واژينيت : التهاب مهبل
آرترواسكلروز : سخت شدن جدار سرخرگهاي كوچك
پان ستيوپني : كم شدن غير طبيعي تمامي عناصر سلولي خون
مننژيال : مربوط به پرده هاي مغز
اريتم : سرخي ، قرمز شدن پوست به صورت لكه هاي با اندازه هاي مختلف كه ممكن است ناشي از حرارت ، اشعه ماوراء بنفش ، مصرف برخي داروها و يا نشانه بعضي بيماريها باشد .
PID : بيماري التهابي لگن)  (Pelvic Inflammatory Disease
بيماري كرون : التهاب ناحيه اي از روده
كوليت : التهاب كولون
توكسوپلاسموزيس : آلودگي به تك ياخته توكسوپلاسما
هيپربيلي روبينمي : بالا بودن بيلي روبين در خون
آنمي : كم خوني
آنمي آپلاستيك : نوعي از كم خوني كه در آن توانايي مغز استخوان در ساخت گويچه هاي قرمز از بين مي رود.
ترومبوسيتوپني : كاهش تعداد پلاكتهاي خون محيطي
سندرم Stevens-Johnson: بيماري سيستيميك كه با تب و ضعف همراه است  و ضايعات پوست و مخاط از تظاهرات مهم باليني آن است .
پوپورا : عارضه اي كه با پيدايش لكه هاي ارغواني بر روي پوست و مخاط مشخص مي شود.
بيماري سرم : بيماري حادي كه به علت واكنشهاي حساسيتي و در نتيجه تزريق پروتئين خارجي يا آلرژن ايجاد مي شود.
هماچوري : وجود خون در ادرار
اليگوري : كم شدن ترشح ادرار تا حد 100 تا 400 سانتيمتر مكعب در 24 ساعت
كريستالوري : وجود مواد كريستالي در ادرار
استئوميليت : عفونت استخوان
آرتريت : التهاب مفصل
گرزوفتالمي : كونژكتيويت همراه با آتروفي و بدون ريزش مايع كه باعث خشكي غير طبيعي و كدر شدن كره چشم مي شود و ناشي از كمبود ويتامين A است .
ايزوتونيك : مربوط به يك تونيسيته يا فشار ، داراي يك غلظت
پره اكلامپسي :فشار خون بالا همراه با پروتئين در ادرار ويا ورم اندامها ويا زياد شدن غير معمول وزن بدن در دوران بارداري يا بعد از زايمان.
ازتمي : وجود تركيبات ازت دار در خون
بيماري آديسون : اين بيماري به دليل كم كاري قشر غده فوق كليوي ايجاد شده و نشانه هاي آن عبارتست از سياه شدن پوست ، رخوت ، كم خوني ، كاهش فشار خون ، اسهال و اختلالات گوارشي ديگر و دردهاي شكمي
درناژ : تخليه مايعات يا ترشحات از زخم يا حفرات بدن
اپي دورال : خارج سخت شامه اي
تراتوژن : عاملي كه باعث نقص فيزيكي در جنين در حال رشد مي شود .
هموكروماتوزيس : وجود اختلال در متابوليسم آهن كه در نتيجه مقدار زيادي رنگدانه هاي آهن دار در بافتهاي بدن جمع مي شود و اغلب با رنگدانه دار شدن پوست ، بيماري قند و سيروز كبد همراه است .
هموسيدروزيس : بيماري كه با رسوب هموسيدرين ( رنگدانه آهن دار قهوه اي رنگي كه از تجزيه و تخريب گويچه هاي قرمز ايجاد مي شود) در بافتها و ياخته هاي مشخص مي شود.
سندرم ورنيكه كورساكوف : حالتي كه در صورت كمبود شديد ويتامين ( ويتامين B1 ) و معمولاً در افراد الكلي ديده مي شود.
اسكوروي : بيماري كمبود اسيد اسكوربيك ( ويتامين C )
كولونوسكوپي : مشاهده كولون از طريق آندوسكوپي كه مكرراً بوسيله دستگاهي كه از جدار شكم عبور مي كند انجام مي شود .
آنسفالوپاتي : هر نوع بيماري استحاله اي مخ
استئوماتيد: (Osteomatid) شبيه تومور استخواني- استئوم مانند.
كولوستومي : بازكردن مجرايي به كولون
ايلئوستومي : (Ileostomy) برش ايلئوم
ماكولوپاپولار : برجستگي كوچك پوست با حدود مشخصي كه در روي يك نقطه بي رنگ صاف در پوست ايجاد مي شود .
كراتيت : التهاب قرنيه
كنژكتيويت : ورم ملتحمه چشم
تراخم : ورم دانه دار و مسري ملتحمه چشم
درماتوفيت : نوعي عفونت سطحي پوست كه بوسيله نوعي قارچ توليد مي شود.
پمفيگوس : بيماري كه با پيدايش تاول هايي بر روي پوست مشخص مي شود كه بعد از بهبود رنگدانه هايي از خود باقي مي گذارند .
پسوريازيس : نوعي اختلال پوستي پاپولي و پوسته پوسته اي برگشتي مزمن همراه با پلاكهاي فلس مانند خاكستري رنگ
سلوليت : نوعي التهاب منتشر و پراكنده ادم دار و گاهي چرك دارد بافتهاي سفت
سمپاتوميمتيك : آنچه كه باعث ايجاد اثري مشابه با اثر جريانات عصبي رشته هاي پس عقده اي اعصاب سمپاتيك شود .
سيكلوپلژيك : مسبب فلج جسم مژگاني چشم
فتودرماتيت : درماتيت ايجاد شده توسط اشعه ماوراء بنفش
ترومبوز : تشكيل لخته درون قلب يا رگهاي خوني
ملانوتيك : حالتي است كه با تجمع رنگدانه هاي سياه در اعضاي بدن مثل پوست مشخص مي شود.