اطلس باکتریها

اطلس باكتري شناسي

باكتري هاي گرم مثبت

باكتري هاي گرم منفي

باكتريهايي كه رنگ آميزي گرم نمي گيرند

باكتري هاي گرم مثبت

Aerobic, Gram-positive cocci

 • Staphylococcus aureus (fig 1, 2, 3, 4, 5)
 • Staphylococcus epidermidis (fig 1, 2, 3)
 • Staphylococcus sp. (Coagulase-negative)(fig 1)
 • Streptococcus pneumoniae (Viridans group)(fig 1, 2, 3)
 • Streptococcus agalactiae (group B)(fig 1)
 • Streptococcus pyogenes (group A)(fig 1, 2)
 • Enterococcus sp.(fig 1, 2, 3 )
Aerobic, Gram-positive rods

 • Bacillus anthracis (fig 1, 2, 3 )
 • Bacillus cereus (fig 1, 2)
 • Lactobacillus sp. (fig 1, 2)
 • Listeria monocytogenes (fig 1)
 • Nocardia sp.(fig 1, 2)
 • Rhodococcus equi (coccobacillus)(fig 1)
 • Erysipelothrix rhusiopathiae (fig 1, 2)
 • Corynebacterium diptheriae (fig 1, 2)
 • Propionibacterium acnes (fig 1, 2)
Anaerobic, Gram-positive rods

 • Actinomyces sp. (fig 1)
 • Clostridium botulinum (fig 1)
 • Clostridium difficile (fig 1, 2, 3)
 • Clostridium perfringens (fig 1, 2, 3)
 • Clostridium tetani (fig 1)
Anaerobic, Gram-positive cocci

 • Peptostreptococcus sp. (fig 1)

باكتري هاي گرم منفي

Aerobic, Gram-negative cocci

 • Neisseria gonorrhoeae (fig 1, 2, 3, 4)
 • Neisseria meningitidis (fig 1; false color of the bacterium.)
 • Moraxella catarrhalis (fig 1)
Anaerobic, Gram-negative cocci

 • Veillonella sp. (fig 1)
Aerobic, Gram-negative rods

 • Fastidious, Gram-negative rods
  • Actinobacillus actinomycetemcomitans (fig 1)
  • Acinetobacter baumannii(fig 1 really A. calcoaceticus)
  • Bordetella pertussis (fig 1, 2)
  • Brucella sp. (fig 1)
  • Campylobacter sp.(fig 1, 2)
  • Capnocytophaga sp.(fig 1,)
  • Cardiobacterium hominis (fig 1)
  • Eikenella corrodens (fig 1)
  • Francisella tularensis (fig 1,)
  • Haemophilus ducreyi (fig 1, 2)
  • Haemophilus influenzae (fig 1, 2)
  • Helicobacter pylori (fig 1, 2, 3, 4)
  • Kingella kingii (fig 1)
  • Legionella pneumophila (fig 1, 2)
  • Pasteurella multocida (fig 1)
 • Enterobacteriaceae (glucose-fermenting Gram-negative rods)
  • Citrobacter sp. (fig 1)
  • Enterobacter sp. (fig 1)
  • Escherichia coli (fig 1, 2)
  • Klebsiella pneumoniae (fig 1, 2)
  • Proteus sp. (fig 1)
  • Salmonella enteriditis (fig 1)
  • Salmonella typhi (fig 1)
  • Serratia marcescens (fig 1)
  • Shigella sp. (fig 1)
  • Yersinia enterocolitica (fig 1)
  • Yersinia pestis (fig 1, 2)
 • Oxidase-positive, glucose-fermenting Gram-negative rods
  • Aeromonas sp. (fig 1)
  • Plesiomonas shigelloides (fig 1)
  • Vibrio cholerae (fig 1)
  • Vibrio parahaemolyticus (fig 1)
  • Vibrio vulnificus (fig 1)
 • Glucose-nonfermenting, Gram-negative rods
  • Acinetobacter sp. (fig 1)
  • Flavobacterium sp. (fig 1 Wright-Leishman stain)
  • Pseudomonas aeruginosa (fig 1, 2)
  • Burkholderia cepacia (fig 1)
  • Burkholderia pseudomallei (fig 1)
  • Xanthomonas maltophilia or Stenotrophomonas maltophila(fig 1)
Anaerobic, Gram-negative rods

 • Bacteroides fragilis (fig 1)
 • Bacteroides sp. (fig 1)
 • Prevotella sp. (fig 1)
 • Fusobacterium sp. (fig 1,2)

باكتريهايي كه رنگ آميزي گرم نمي گيرند

 

 • Borrelia burgdorferi (fig 1, 2)
 • Borrelia recurrentis (fig 1)
 • Bartonella henselae (fig 1)
 • Chlamydia trachomatis (fig 1)
 • Calymmatobacterium granulomatis (Gram negative rod)(fig 1)
 • Coxiella burnetii (fig 1, 2)
 • Ehrlichia sp. (fig 1, 2)
 • Legionella sp. (fig 2)
 • Leptospira sp.(fig 1)
 • Mycobacterium bovis (fig 1)
 • Mycobacterium tuberculosis (fig 1, 2 thanks to Anders Olav Lande)
 • Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare (fig 1 thanks to Anders Olav Lande)
 • Mycobacterium leprae (fig 1, for a close up thanks to Anders Olav Lande)
 • Rickettsia rickettsii (Fig. 1,: scroll down to bottom of the page. 2)
 • Treponema pallidum(fig 1, 2)

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *