اندازه گیری بنز جونز پروتئین

بنز جونز پروتئین
روش اجرایی آزمایش بنز جونز پروتئین به روش حرارتی (پرسی پیتاسیون):
۱-    عنوان :روش کلی آزمایش بدین صورت است که بعد از آنکه بن ماری به دمای ۵۶ درجه رساندیم ، نمونه ادرار را که قبلاً با بافر استات(به نسبت ۴ سی سی ادرار و ۱ سی سی بافر استات)  مخلوط شده است ، در بن ماری قرار داده به مدت ۱۵ دقیقه بماند و سپس کدورت ایجاد شده بررسی میگردد .
۲-    اقدامات وابسته :مواردی که قبل از آزمایش باید بدان توجه شود :
الف – بر چسب نمونه : رجوع شود به S.O.P.  آزمایش کامل ادرار .
ب- نمونه: مقداری نمونه به اندازه کافی حداقل ۱۰ سی سی باشد تا اگر نیاز به تکرار بود مقدار نمونه کافی باشد.
ضمناً  نمونه آلوده به مواد خارجی مثل مدفوع و ……نباشد .
ج- از آنجائیکه کــــــدورت سنجی در ایــــن روش بکار میرود لازم است نمونه های غیر شفاف قبل از آزمایش
سانتریفوژ شودو باقسمت شفاف آن آزمایش انجام  گیرد .
د- بن ماری مخصوص این آزمایش باید به نحو شایسته تمیز گردد ضمناً از آب مقطر برای پر کردن بن ماری استفاده
میگردد و نظافت هفتگی کافی میباشد.

۳  – هدف : این آزمایش جهت بررسی وجود بنز جونز پروتئین به روش کیفی و نیمه کیفی انجام میگیرد.
۴-  کاربرد : هدف از ایـــــن آزمایش جستجوی پروتئین بنـز جونز(Bjp) در بیماران مشکوک به مالیتپل میلوما و دیگر بدخیمی ها شامل لنفوما ، ماکروگلوبولینمی ، لوسمی، سارکوم استئوژنیک ، آمیلوئیدوز،………… می باشد .

۵- صلاحیت و شایستگی :پرسنل انجام دهنده این آزمایش : رجوع شود به S.O.P.  آزمایش کامل ادرار .
۶- نمونه: بهترین نمونه برای این آزمایش ،ادرار صبحگاهی و (تازه و Fresh) است و این آزمایش با ادرار ۱۲ ساعته
۲۴ ساعته نیز انجام میگیرد .
۷-تجهیزات و مواد لازم: بن ماری مناسب که تا ۱۰۰ در  جه سانتی گراد  گرم شود-  سمپلر ۱ سی سی و سر سمپلر
مخصوص آن – ورتکس – آب مقطر – لوله آزمایش – بافراستات –  کاغذ صافی-  قیف شیشه ای و ارلن .
۸- نکات ایمنی : رجوع شود به S.O.P.  آزمایش کامل ادرار .
۹– مستندات: S. O. P ‌آزمایش بنز جونز پروتئین – محلول با فر استات که دارای مشخصات محلول میباشد-دفتر گزارش آزمایش بنز جونز پروتئین – درخواست کامپیوتری و جواب تایپ شده برای بنز جونز پروتئین در کامپیوتر
۱۰  – کنترل کیفی : قبل از انجام آزمایش ، ادرار بیمار با اسید سولفوسالیسیک ۳% از نظر وجود کلی پروتئین بررسی میشود . اگر جواب منفی بود حتماً جواب بنز جونز پرئتئین نیز منفی خواهد بود و گرنه اشکالی درکار میباشد. دمای بن ماری توسط دماسنج کنترل میشود.
۱۱-  روش اجرایی: روش کامل آزمایش Bjp بدین صورت است که ابتـــدا در یک لوله آزمایش بلند ۴  سی سی  ادرار سانتریفوژ شـده و شفاف  را با ۱ سی سی بافر استات (تامپون )مخلوط کرده تا PH آن اسیـــــدی گردد . سپس لـــــوله مـذبور را در  بن مــــاری که قبلا به  دمــــای ۵۶ درجه سانتی گــراد رسیده است بمدت ۱۵ دقیقه قرار میدهیم . در صـــورت عدم وجــــــود کدورتجواب منفی است ولــــی اگر کدورت ایجاد شده دمای بن ماری را به ۱۰۰درجه سانتیگراد (جوش   رسانده اگر رسوب یا کدورت کمتر  شده Bjp تاییــــد میگردد ولی در صورت افزایش یا عدم کــــاهش کـــدورت   یا رسوب جـــواب منفی بـــوده و این کدورت مربوط به پروتئین های دیگربجز BJP پروتئین است
۱۲- محدودیت ها و عوامل داخله گر :
نکاتی که هنگام کار دراین آزمایش باید بدان توجه گردد :
الف- بن ماری مورد آزمایش باید مجهز به دما سنج مناسب ( جیوه ای ) باشد که رنج دمایی د رمحدوده ۴۰ تا ۶۰ در جه سانتی گراد را نشان دهد حداکثر ۱۰۰ درجه سانتی گراد رانیز داشته باشد و درمدت انجام آزمایش رنج دما بین ۴۰ درجه سانتی گراد تا۶۰ درجه سانتی گراد باشد واز آن خارج نگردد.
ب-بهترین PH برای این روش PH ایزوالکتریک(۵٫۵-۵=PH)است .
ج- اگر غلظت پـروتئین در ادرار زیــــاد باشد اغلب رسوب ایجاد شده در اثر جوشاندن بطور کامل حل نمی شود
بنابراین باید این آزمایش را روی نمونه ادرار رقیق شده تکرار کرد .
د- از آنجائیکه نتیجــــه مثبت کــــاذب با پروتئین های دیگری بجز بنز جونز پروتئین ممکن است ایجاد شود مثل
آلبــومین،  لازم است بعد از ایجاد رسوب ،دمای بـــن ماری به ۱۰۰ درجه سانتی گراد بــرسد ، اگر رسوب حل
شد بنز جونز پروتئین  تایید میگردد و گرنه بعـــد از صاف کردن با کاغذ صافی دوبــاره باید آزمایش بنز جونز
پروتئین روی مایع صاف شده انجام  گیرد .
ه- برای جستجوی Bjp ابتدا آزمایش اسید سولـفوسالسیک انجام میشود ،اگر نتیجه منفی بود پس هیچ پروتئینی
حتی Bjpدر ادرار نیست و اگر مثبت بود آزمایش Bjp انجام شود تا نوع پروتئین آن شناسایی گردد .
و- موارد مثبت و منفی کاذب این آزمایش به قرار زیر است :
منفی کاذب : غلظت بالای بنز جونز پروتئین که در اثر حرارت بالا حل نمیشود .
مثبت کاذب :Other globulines  که با اسید استیک در حرارت رسوب میکند .
* ضمناً بنز جونز پروتئین در موارد زیر بصورت صحیح مثبت است : مالیتپـــل میولمـــا – مالیتپل گــــلوبینما –
Malignant lymphomas
۱۳-تفسیر  ( علل تکرار ) :  رجوع به S O P ‌پروتئین با اسید
۱۴- رفرانس :
کتاب آزمایش کامل ادرار همراه با تضمین کیفیت در آزماشگاه تجزیه ادرار مؤلفان :  دکتر صدیقه شمس- دکتر فریده جلیلیان – دکتر محمود ظهوری نیا   چاپ ۱۳۸۱    فصل پنجم صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *