انمي ارثي اليپتوسيتي (hereditary Elliptocytosis)

انمي اليپتوسيتي يك بيماري ارثي مي باشد كه احتمالا به علت اختلالات متابوليكي گلبول هاي قرمز تا 90% شكل بيضي به خود مي گيرند.
غالب بيماران حالت انمي را دارا نمي باشند و احتمالا هموليز خفيفي كه در اين بيماران ايجاد مي شود به وسيله بدن جبران مي گردد.انديس هاي گلبول قرمز طبيعي و ازمايش (osmotic frogility) طبيعي است.
ازمايش راديوايزوتوپ (red cell survival test) نشان مي دهد كه دوره زندگي گلبول هاي قرمز از حد طبيعي كوتاه تر مي باشد.
درمان انمي ارثي اليپتوسيتي
انمي اليپتوسيتي بيماري خوش خيم بوده و درمان ويژه اي ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.