انمي ناشي از دست رفتن خون(Anemia of blood loss)

واكنش هاي باليني و مورفولو‍يك در مقابل از دست دادن خون بستگي به سرعت خونريزي دارد.بلافاصله بعد از خونريزي حاد و شديد،يه علت انقباض عروق،هماتوكريت و هموگلوبين طبيعي است.پس از وروود ضايعات به به عروق براي جبران كمبود جمع خون،اولين واكنش جبراني براي جبران خون از دست رفته رقيق شدن،اتفاق مي افتد.بعد از ان هموگلوبين و هماتوكريت و تعداد گلبول هاي سرخ خون سقوط مي كند و تعداد پلاكت ها و گلبول هاي سفيد،افزايش مي يابد .در اسمير خون محيطي انمي نرموسيتيك-نرموكروميك با انيزوسيتوز و پوئيلكوسيتوز خفيف ديده مي شود.گلبولهاي سفيد انحراف به چپ از خود نشان مي دهند.به دنبال خونريزي هاي شديد،گلبول هاي قرمز پلي كروماتوفيليك و ارتوكروميك در خون محيطي ديده مي شود.تعداد رتيكلوسيت ها 2-3 روز بعد افزايش مي يابد و در حد روزهاي 6-10 بيشترين ميزان را دارد و در همين سطح باقي مي ماند تا ميزان هموگلوبين در حدود 6 هفته بعد از واقعه خونريزي،طبيعي مي شود.
در خونريزي هاي مزمن،كه در مدت زمان طولاني ،بتدريج مقدار كمي خون از دست مي رود به تدريج ذخائر اهن بدن تهي شده و انمي فقر اهن ايجاد مي شود.
عموما تعداد گلبول هاي سفيد كم است و تعداد رتيكولوسيت ها نيز كاهش يافته و سلول هاي پلي كروماتوفيليك در خون ديده مي شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.