انمي هاي هموليتيك(Hemolytic Anemias)

انمي هاي هموليتيك دسته اي از انمي ها هستند كه بوسيله افزايش تخريب ياخته هاي سرخ مشخص مي شوند.در اين حالت ،مغزاستخوان قادر به پاسخ در مقابل افزايش تخريب گلبول هاي قرمز است.اين گروه از انمي ها به دو دسته ارثي و اكتسابي تقسيم مي شوند.به طور كلي مي توان گفت كه هموليتيك ارثي،ياخته هاي سرخ داراي يك نقص درون سلولي هستند و اين مي تواند در غشاء ياخته سرخ و يا در انزيم هاي دروني و يا در سنتز HB باشد.در انمي هاي هموليتيك اكتسابي،معمولا ياخته هاي سرخ طبيعي هستند و توسط يك عامل خارجي ياخته هاي سرخ ليز مي شوند.هموليز داخل عروقي و خارج عروقي كه بر مكان تخريب ياخته هاي سرخ دلالت ميكنند.در هموليز داخل عروقي خون در داخل عروق و گردش خون تخريب مي شود در حالي كه در هموليز خارج عروقي،ياخته هاي سرخ در خارج از خون ليز مي شوند.
انمي هاي هموليتيك ارثي(Hereditary Hemolytic Anemia)
1-اسفروسيتوز ارثي
2-اليپتوسيتوز ارثي
3-ابتاليپوپروتئينمي
4-استوماتوسيتوز
5-كمبود گلوكز 6-فسفات دهيدروژناز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *