انواع مایکوباکتریومهای بیماریزا

 

1
مایکوباکتریومها،باکتریهایی هوادوست و باسیلی شکل هستند که اسپور تشکیل نمی دهند.با وجود اینکه براحتی رنگ نمی گیرند،ولی وقتی که رنگ گرفتند ،در برابر از دست دادن رنگ خود بوسیله اسید یا الکل مقاومت می کنند و بنابراین باسیل های مقاوم به اسید (asid-fast) نامیده می شوند.مایکوباکتریها در بیمارانی که سیستمک ایمنی ضعیفی دارند ، به عنوان یک بیماریزای فرصت طلب عمل کرده و ایجاد بیماری میکنند.
انواع مایکوباکتریهایی که در انسان ایجاد بیماری می کنند همراه با مخزن و نوع بیماری در زیر امده است.
این 3 گونه همیشه بیماریزا هستند:
M.Tuberculosis مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: مخزن این باکتری انسان می باشد و عامل بیماری سل ریوی و منتشر با میزان چند میلیون در جهان می باشد
M.leprae مایکوباکتریوم لپره: مخزن انسان و عامل بیماری جزام می باشد
مایکوباکتریوم بویسM.bovis :مخزن بیماری گاو و انسان می باشد و بیماری شبیه سل ایجاد میکند(در امریکای شمالی نادر است)
گونه های بالقوه بیماریزا در انسانها
M.avium complex :مخزن بیماری خاک،اب،پرندگان،گاوها،ماکیان،خوکها،محیط می باشد و بیماری منتشر ریوی در بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف(مثلا بیماران مبتلا به ایدز) بوجود می اورد ولی در کسانی که سیستم ایمنی طبیعی دارند شایع نیست.
M.kansasi :اب و گاوها مخزن بیماری می باشند و عفونت ریوی ایجاد میکنند
Mafricanum :انسان و میمون مخزن بیماری هستند و شبه سل بوجود می اورند.
M.genavense :پرنگان اهلی و انسان مخزن این گونه هستند و در بیماران مبتلا به ایدز گهگاهی دیده می شوند و درخون این بیماران در محیط مایع BACTEC و در محیط جامد با حضور مایکوباکتین طی 2 تا 8 هفته رشد میکند.
M.malmoense :مخزن ناشناخته است و بیماری ریوی اجاد کرده و به مایکوباکتریوم اویوم-اینتراسلولار بسیار شبیه است و طی 8-12هفته رشدش طول می کشد.
M.haemophilum :مخزن ناشناخته می باشد و ندول ها و ضخم های زیر جلدی عموما در بیماران مبتلا به ویروس ایدز ایجاد کرده و در 22-28 درجه رشد کرده و احتیاج به همین یا هموگلوبین دارند.
M.marinum :ماهی و اب مخزن بیماری هستند و ندول ها وزخم های زیرجلدی و پوستی ایجاد میکنند.
Mscrofulaceum :مخزن خاک،اب،غذاهای مرطوب می باشد و لنفدنیت گردنی ایجاد کرده و اغلب با بریدگی انسان مبتلا شده و تخلیه و برداشتن گره های لنفاوی درگیر شخص را درمان میکند.
M.simiae :میمونها و اب مخزن بیماری هستند و عفونتی ریوی و نادر ایجاد میکند که بیشتر در بیماران مبتلا به ایدز مشاهده می شود.
Mszulgai :مخزن ناشناخته و شبه سل بوجود می اورند.
M.ulcerans :انسانها و محیط مخزن بیماری می باشند و مایکوباکتریوم مارینوم شبیه است و ندول و زخم های زیر جلدی شدیدی ایجاد کرده و رشد ان 6-12 هفته طول میکشد.
M.xenopi : شبه سل بوجود می اورند و مخزنش هم اب و پرندگان است.
M.fortuitum :اب،خاک،حیوانات مخزن بیماری هستند و ضایعات پوستی در این بیماری بسیار شایع می باشد و ابسه های زیر جلدی و عفونتهای منتشر بوجود می اورد،رشد این باکتری بیش از 7 روز طول م کشد.نسبت به انتی بیوتیک حساس تر از M.chelonae می باشد و M.chelonae :مخزن موجودات دریایی می باشد و همانند M.fortuitum ایجاد بیماری می کند.
گونه های ساپروفیتی که بسیار به ندرت در انسان ها ایجاد بیماری می کنند.
M.gordonae (مخزن:اب)M.flavescens (مخزن:خاک،اب)M.fallax (مخزن:خاک و اب)M.gastri (مخزن:مواد حاصل از شستشوی معده)
این گونه های ساپرفیتی بسیار کم ایجاد بیماری می کنند.اکثرا بهترین رشد را در دمای 33 درجه دارند و مثبت بودن کشت بیماران اغلب در اثر این باکتریها عمدتا نشان دهنده الودگی محیطی نمونه را نشان می دهد.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.