انواع محیط کشت از نظرویژگی های بیوشیمیایی

انواع محیط کشت از نظرویژگی های بیوشیمیایی:
الف- محیط های کشت پایه Basic Media)): این دسته محیط ها دارای کمترین غلظت از ترکیبات اساسی برای رشد باکتری ها هستند مانند محیط های نوترینت آگار، BHIA  و TSATrypticase Soy Agar))، که برای رشد باکتری با نیاز غذایی معمولی مناسب می باشد.
ب- محیط های کشت غنی شده Enriched  Media)): به محیط پایه ترکیباتی مانند خون، عصاره مخمر و … اضافه  می شود تا غنی تر شود. از جمله این محیط ها می توان از  محیط  بلاد آگارblood agar) ) و شکلات آگار که به آنها خون افزوده شده، نام برد.
پ- محیط کشت غنی کننده (Enrichment Media): محیط پایه دارای ترکیباتی است که می تواند رشد تعداد اندک میکروارگانیسم پاتوژن را در بین تعداد بسیاری از میکروفلور نرمال ترغیب و تشویق نماید، مانند محیط (Selenit F) که در مورد نمونه مدفوع رشد تعداد اندک پاتوژن های دستگاه گوارش را ترغیب و رشد تعداد بسیار زیاد میکروفلور دستگاه گوارش موجود در نمونه مدفوع را تضعیف می نماید به گونه ای که بتوان به راحتی عامل بیماری را تشخیص داد.
ت- محیط های کشت انتخابیSelective Media)): این محیط ها موادی دارند که از رشد بسیاری از باکتری ها جلوگیری کرده و تنها به باکتری های ویژه ای اجازه رشد می دهند مانند محیط کشت مانیتول سالت آگار(Mannitol Salt Agar) که دارای قند مانیتول و ۷٫۵% کلرید سدیم می باشد و فقط باکتری هایی می توانند در چنین محیطی رشد کنند که بتوانند در مقابل این غلظت کلرید سدیم مقاوم باشند. استافیلوکوکوس روی این محیط به خوبی رشد کرده و بدین ترتیب از سایر باکتری ها متمایز می گردند. مثال دیگر محیط کشت S.S.A (سالمونلاـ شیگلا) است که برای جدا کردن سالمونلا و شیگلا از سایر باکتری ها به کار می رود.
ث- محیط های کشت افتراقی Differential Media)): به علت داشتن ترکیباتی ویژه، کلنی باکتری های مختلف را از یکدیگر متمایز می سازند. از این دسته می توان از محیط کشت مک کانکی آگار (MacConkey) و  ائوزین متیلن بلو آگار EMB)) که دارای لاکتوز و معرف شیمیایی هستند نام برد. اگر اشریشیا کلای و انتروباکتر را در روی محیط نوترینت آگار کشت دهیم هر دوی آنها، کلنی سفید متمایل به خاکستری را تولید می کنند اما چنان چه در روی محیط ائوزین متلین بلو آگار کشت دهیم اشریشیا کلای کلنی سیاه با درخشش فلزی و انتروباکتر ایجاد کلنی صورتی رنگ می کند.
ج- محیط های کشت انتقالی Transport Media)): در مواردی که بین نمونه برداری و کشت نمونه فاصله زمانی وجود دارد از محیط ترانسپورت استفاده می شود. این محیط ها بافرهای نمکی هستند که باکتری را زنده نگه می دارند بدون اینکه تکثیر پیدا کنند مانند محیط استوارت Stuart medium)) و یا محیط کری بلر (Cary & Blair medium).
د- محیط های بیوشیمیایی: با استفاده از این محیط ها، می توان باکتری ها را بر اساس خواص بیوشیمیایی گوناگون مانند تخمیر قندها، نوع منبع کربن، حرکت، تولید گاز، ذوب ژلاتین و غیره شناسایی کنیم. برای نمونه  محیط TSI) Triple Sugar Iron agar) محیطی است که دارای چند قند و معرف رنگی است که همه باکتری های عضو خانواده انتروباکتریاسه روی آن رشد می کنند و انواع آنها را بر حسب منظره ایجاد شده (تغییر رنگ محیط در اثر تخمیر قند) می توان تشخیص داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *