انواع واكسن ها،مقدار،راه تجويز و شرايط نگهداري آنها

انواع واكسن ها، مقدار، راه تجويز و شرايط نگهداري آنها
نام واكسن    ماهيت    مقدار و راه تجويز    شرايط نگهداري در محل واكسيناسيون
سه گانه    توكسوئيد كزاز، توكسوئيد ديفتري و باكتري كشته شده سياه سرفه    5/0 ميلي ليتر، عضلاني    8-2 درجه سانتيگراد (طبقه مياني يا پاييني يخچال)
دوگانه    توكسوئيد كزاز و توكسوئيد ديفتري (خردسالان و بزرگسالان)    5/0 ميلي ليتر، عضلاني    8-2 درجه سانتيگراد (طبقه مياني يا پاييني يخچال)
كزاز    توكسوئيد كزاز    5/0 ميلي ليتر، عضلاني    8-2 درجه سانتيگراد (طبقه مياني يا پاييني يخچال)
ب . ث . ژ    باسيل كالمت و گرن    زير يكسال 05/0 ميلي ليتر داخل جلدي، بالاتر از يك سال 1/0 ميلي ليتر داخل جلدي    8-2 درجه سانتيگراد (طبقه فوقاني يخچال)
MMR    ويروس زنده ضعيف شده سرخك ، اوريون و سرخجه    5/0 ميلي ليتر، زير جلدي    8-2 درجه سانتيگراد (طبقه فوقاني يخچال)
فلج اطفال    ويروس سه گانه زنده ضعيف شده    قطره خوراكي    8-2 درجه سانتيگراد (طبقه فوقاني يخچال)
ويروس كشته شده    5/0 ميلي ليتر، زير جلدي يا عضلاني    8-2 درجه سانتگيراد (طبقه فوقاني يخچال)
هپاتيت ب     آنتي ژن سطحي ويروس    براي كودكان زير ده سال ، 5/0 ميلي ليتر و براي افراد ده سال و بالاتر يك ميلي ليتر در عضله، براي بيماران دياليز و تالاسمي دو برابر مقدار توصيه شده    8-2 درجه سانتيگراد (طبقه مياني يا پاييني يخچال)

در خصوص طريقه مصرف واكسن ها چنانچه دستورالعمل مشخصي از طرف مركز مديريت بيماريها ارسال باشد مراعات دستورالعمل كارخانه سازنده ضروري است.
توضيح:
1- واكسن هاي سه گانه، كزاز، دوگانه و هپاتيت ب در مقابل يخ زدگي تغيير ماهيت مي دهند، در اين صورت، از مصرف آن بايد جداً خودداري كرد.
2- كليه واكسن ها بايد تا لحظه تجويز در دماي ذكر شده نگهداري شوند. (در يخچال نگهداري شود)
3- حلال واكسنهاي MMR  و ب ث ژ در واحد مصرف كننده نيز بايد دردماي ذكر شده نگهداري شود.
ساير واكسن ها و فراورده هاي توزيعي در زنجيره سرما
نام واكسن يا
فرآورده    ماهيت    مقدار و راه تجويز    شرايط نگهداري    مدت نگهداري
واكسن مننژيت مننگوكوك    پلي ساكاريد باكتري مننگوكوك    5/0 ميلي ليتر، زير جلد    8-2درجه سانتيگراد (طبقه مياني با پائيني يخچال)    حداكثر 6 ساعت پس از بازسازي
واكسن هاري    ويروس كشته شده    5/0 ميلي ليتر عضلاني (در بزرگسالان در عضله دلتوئيد، کودکان در قسمت مياني سطح قدامي خارجي آن)    8-2درجه سانتيگراد    تا تاريخ انقضاء
سرم ضد ديفتري    محلول گلوبولين (اسبي)    طبق دستورالعمل    8-2درجه سانتيگراد    تا تاريخ انقضاء
سرم ضد هاري    ايمنوگلوبولين اختصاصي ضد هاري انساني    20 واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن    8-2درجه سانتيگراد    تا تاريخ انقضاء
سرم ضد  مار گزيدگي (اسبي)

پاد زهر تصفيه و تغليط شده    يك آمپول به صورت عضلاني، در مسموميت هاي شديد و يا تاخير در درمان به تجويزمقدار بيشتري سرم نياز است
(4 تا 6 آمپول كه با نظر پزشك معالج تعيين مي گردد.)    8-2درجه سانتيگراد    تا تاريخ انقضاء

پاد زهر تصفيه و تغليظ شده    در گزشهاي مختلف متفاوت بوده و بستگي به مقدار و نوع زهر، نحوه استفاده از كمكهاي اوليه، سن و وضعيت بيمار دارد كودكان بيشتر از سايرين در معرض خطر مي باشند. يك يا دو آمپول سرم ضد عقرب زدگي داخل عضله يا تزريق داخل وريدي با نظارت و توصيه پزشك اثر درماني را تسريع مي نمايد .    8-2درجه سانتيگراد    تا تاريخ انقضاء
سرم ضد بوتوليسم (اسبي)    پادزهر تصفيه و تغليظ    000/50 واحد بين المللي بصورت تزريق عضلاني (به دستورالعمل كارخانه سازنده توجه شود.)    8-2درجه سانتيگراد     تا تاريخ انقضاء
مايع توبركولين
(P.P.D)
(5 واحدي)    پروتئين تصفيه شده باسيل سل    1/0 ميلي ليتر داخل جلد ويال محتوي محلول بايد قبل از تزريق تكان داده شود.    8-2درجه سانتيگراد     تا تاريخ انقاضاء مشروط بر آنكه بيش از 30 بار از ويال استفاده نشده باشد.
واكسن تب زرد     ويروس زنده ضعيف شده    5/0ميلي ليتر،زيرجلد    8-2درجه سانتيگراد     تا تاريخ انقضاء