اپی نفرین (روش مصرف،فواید و عوارض دارویی،دوز قابل استفاده)

اپی نفرین یک داروی مقلد سمپاتیک است که به طور مستقیم روی گیرنده‌های آلفا و بتا- آدرنرژیک اثر می کن و در طبقه بندي فارماكولوژيك آدرنرژيك قرار میگیرد.انقباض عروقي ناشي از اپي نفرين با واسطه آلفا-آدرنرژيك، فشار دياستوليك آئورت و فشار خون رساني عروق كرونر را افزايش مي دهد كه تعيين كننده مهم در احياي موفق از ايست قلبي است.

طبقه بندي درمانی اپی نفرین

گشاد كننده نايژه،تنگ كننده عروق، محرك قلبي، داروهاي كمكي در بيحسي موضعي، بندآورنده خونريزي

موارد مصرف

درمان آنافيلاكسي شديد يا آسم-گشاد كردن نايژه ،احياي ريتم قلب در ايست قلبي

مطلب خواندنی:پروپرانول و عوارض دارویی

تداخلات دارويي

بتابلوكرها، لوودوپا، مهاركننده مونو امينو اكسيداز، مهاركننده آلفا آدرنرژيك

اشكال دارویی اپی نفرین
Injection:0.1mg/ml ,10ml
Injection: 1mg/ml ,2ml

موارد عدم مصرف

حساسيت به دارو يا ديگر تركيبات فرمولاسيون ،آريتمي هاي قلبي، گلوكوم با زاويه بسته

در دوزهاي پاييت، ممكن است آثار بتا – آدرنرژيكي آن غالب باشد و منجر به كاهش مقاومت عروقي سيستوليك شود. در دوزهايي كه براي ايست قلبي استفاده مي شود، معمولا آثار منقبض كننده عروقي آلفا- آدرنرژيكي بارز است.

موارد احتياط در مصرف اپی نفرین

كاتكول امين ها و بي كربنات سديم را همزمان از لوله يا كاتتر IV تجويز نكنيد، زيرا محلول هاي قليايي مانند بي كربنات، كاتكول امين ها را غير فعال مي سازد.
در بيماران داراي ريتم ايجائ كننده خون رساني ، اپي نفرين موجب تاكي كاردي مي شود و ممكن است سبب ضربان نا بجاي بطني، تاكي آريتمي ها ، هيپرتانسيون و انقباض عروقي شود.

مقدار مصرف اپی نفرین

0.5تا 1 میلی گرم (5-10 سی سی از محلول یک درده هزار واحد) در صورت نیاز هر3-5 دقيقه ا ميلي گرم تكرار شود. به دنبال هر بار تزریق 20 سی سی مایع وریدي تزریق شود.

در اطفال mg/kg 0/01 – 0/03 (0.1 تا 0.3 میلی لیتر پر کیلوگرم ) از محلول یک در ده هزار واحد آماده کردن محلول
محلول اپی نفرین با اضافه کردن mg1 اپی نفرین به ml250 نرمال سالین یا سرم دکستروز 5% به دست می¬آید (g/ml 4).

دوز دارو

1- ایست قلبی
الف) دوزبلوس mg1 است که به صورت IV تزریق می¬گردد و در صورت نیاز می¬توان هر 5-3 دقیقه تکرار کرد. بدنبال هر دوز اپی نفرین باید ml20 نرمال سالین به بیمار داده شود تا از انتقال دارو به قلب اطمینان حاصل شود.
ب) در احياء قلبي ريوي درصورتی که تجویز اپی نفرین از طریق IV مشکل باشد، می¬توان این دارو را از طریق داخل تراشه یا داخل قلبی به بیمار داد.
ج) اپی نفرین را می¬توان بعد از تجویز دوز بلوس بصورت انفوزیون مداوم با سرعت g/min 4-1 برای بیمار تجویز کرد.

2- واکنش آنافیلاکتیک شدید
الف) mg5/0- 1/0 بصورت زیر جلدی یا عضلانی به بیمار تزریق می¬شود. در صورت شوک آنافیلاکتیک شدید mg5/0- 1/0 اپی نفرین را به طور آهسته به صورت IV تزریق کنید.
ب) در صورت نیاز بعد از تجویز دوز IV، انفوزیون را با سرعت g/min 4-1 ادامه دهید.

توصيه ها و اقدامات پرستاری

بعد از تزريق زير جلدي يا عضلاني اپی نفرین ،ماساژ محل تزريق ممكن است جذب دارو را تسريع كند.
براي جلوگيري از اشتباهات خطرناك ، بايد نوع محلول،غلضت، مقدار مصرف و راه مصرف اپي نفرين
در صورت تغییر رنگ نباید مصرف شود.
با کلیه سرمهاي تزریقی سازگار میباشد.
با آمینوفیلین و سدیم بیکربنات ناسازگار میباشد.
باقیمانده دارو نباید مصرف شود.
از تجویز همزمان اپی نفرین با داروهاي قلیایی خودداري شود .
بجز موارد ایست قلبی، در سایر موارد اپی نفرین را از طریق پمپ انفوزیون تجویز کنید.
در ابتدا فشار خون و ضربان قلب بیمار را هر 5-2 دقیقه کنترل نمایید. پس از تثبیت فشار خون ،كنترل فشارخون هر 15 دقیقه انجام شود.

منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.