اکراتوکسین

اکراتوکسین

شامل حداقل هفت توکسین مختلف از نظر ساختمانی است که وابستگی نزدیکی به هم دارند. شناخته شده ترین و سمی ترین آنها نیز اکراتوکسین A است. اکراتوکسین A یک نفروتوکسین بالقوه است که تاثیر مضربرروی کلیه و مجاری ادراری دارد. این سم از قارچ آسپرژیلوس اکراسئوس جداسازی شد. اما این کپک ماده آلوده کننده غلاتی مثل جو است که آلوده به کپک آسپرژیلوس وروکوسوم هستند.

از کپک های دیگر ایجاد کننده اکراتوکسین A میتوان آسپرژیلوس آلیاسئوس، آسپرژیلوس ملوس را نام برد. در بین گونه های پنی سیلیوم مولد این توکسین میتوان به پنی سیلیوم ویریدیکاتوم، پنی سیلیوم سیلیکوم، پنی سیلیوم واریابل و گونه های دیگر را نام برد.

یک بیماری ضعیف کننده در انسان بنام بالکان اندمیک نفروپاتی شناخته شده است که با حضور مقادیر کم از مایکوتوکسین های نفروتوکسیک مثل اکراتوکسین دررژیم غذایی ایجاد میشود. حضور اکراتوکسین در مواد غذایی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مثل ذرت، دانه های قهوه ، کاکائو ولوبیای سویا در نتیجه آلودگی آنها توسط گونه های آسپرژیلوس میباشند. تحقیقات اخیر نشان داده است که اکراتوکسین A نه تنها یک نفروتوکسین حاد است بلکه ممکن است موجب ایجاد سرطان کلیه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.