باکتریهای بیماریزا وفلور طبیعی در قسمتهای مختلف بدن

باکتریهای بیماریزا وفلور طبیعی در قسمتهای مختلف بدن
پوست
فلور طبیعی:استافیلوکک اپیدرمیدیس و دیفتروئید
انواع بیماریزا:اشریشیا کلای.انواع پروتئوس.باسیلوس انتراسیس.پسودوموناس آئروژینوزا.آنتروکک.استافیلوکک اورئوس.استرپتوکک پیوژن

چشم
فلور طبیعی:استافیلوکک.دیفترویید.استرپتوکک ویریدانس و نایسریهای بیماریزا
انواع بیماریزا:گنوکک.استرپتوکک پنومونیه.هموفیلوس اجیپتیکوس.هموفیلوس انفلوانزا.استافیلوکک اورئوس و کلامیدیا تراکوماتیس

گلو و حلق
انواع بیماریزا:استرپتوکک پیوژن.استافیلوکک اورئوس.هموفیلوس انفلوانزا تیپ b و کورینه باکتریوم دیفتری

دهان
انواع بیماریزا:لپتو تریشیا و بورلیا وین سنتی

سینوسها
فلور طبیعی
در بخش فوقانی مجرای تنفسی:استافیلوکک اپیدرمیدیس.استرپتوکک پنومومونیه.هموفیلوس انفلوانزا.استافیلوکک اورئوس و استرپتوکک پیوژنز

در بخش جلویی مجرای  بینی:دیفتروئید.استرپتوکک ویریدانس.استرپتوکک های غیر همولیتیک.لاکتو باسیل.باسیل های فوزیفورم.هموفیلوس و نایسریهای غیر بیماریزا

گوش
گوش میانی معمولا فاقد میکرواورگانیسم است
انواع بیماریزا:پسودوموناس آئروژینوزا.استرپتوکک پیوژنز.استافیلوکک اورئوس.استرپتوکک پنومونیه.هموفیلوس انفلوانزا

زخم وآبسه
در زخم فلور طبیعی وجود ندارد
انواع بیماریزا:گونه های پروتئوس.پسودومونس آئروژینوزا.کلستریدیوم پرفرنژس و کلستریدیوم های دیگر.استافیلوکک اورئوس.دیفترویید.مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.آکتینومیسس اسرائیلی

بخش تحتانی مجرای تنفسی
فلور طبیعی:نایژه ها استریل هستند
انواع بیماریزا:پنوموکک.مایکوپلاسما پنومونیه.استافیلوکک اورئوس.هموفیلوس انفلوانزا.مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مجرای گوارشی
فلور طبیعی:برخی از انتروباکتریاسه ها.لاکتوباسیل ها.کلستریدیوم ها.استرپتوکک ها و باکتریوئید های بی هوازی
انواع بیماریزا:سالمونلا.ویبریوکلرا.شیگلا.سروتایپ های خاصی از اشریشیا کلای و استافیلوکک اورئوس

 

مجرای ادراری
فلور طبیعی:مجرای ادراری معمولا استریل است و فاقد هر گونه میکرواورگانیسم است.ولی میکرواورگانیسم های کمنسال پوست و میکرواورگانیسم های ناپایدار در پیشابراه خانم ها و در بخش قدامی پیشابراه اقایان به صورت فلورطبیعی میباشد .
انواع بیماریزا:گونه های پروتئوس.اشریشیا کلای.انتروکک.و مایکو باکتریوم توبرکلوزیس

خون
انواع بیماریزا:استافیلوکک اورئوس.مننگوکک.استرپتوکک پیوژنز.استرپتوکک ویریدانس.انتروکک.استرپتوکک کواگولاز منفی.بروسلا.سالمونلا.وغیره

مجرای تناسلی بانوان
فلور طبیعی:قبل از بارداری همان فلور طبیعی پوست است و در دوران بارداری شامل لاکتوباسیلها.و استرپتوکک های بیهوازی
انواع بیماریزا:تره پونما پالیدوم.گنوکک.استافیلوکک اورئوس.استرپتوکک پیوژنز.کلستریدیوم پرفرنژس.اشریشیا کلی.پروتئوس ها.استرپتوکک های بیهوازی.و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مجرای تناسلی اقایان
انواع بیماریزا:نایسریا گونوره آ.تره پونما پالیدوم.و استافیلوکک اورئوس.

سیستم عصبی
انواع بیماریزا:استرپتوکک پنومونیه.مننگوکک.مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.استافیلوکک اورئوس.لیستریا منوسیتوژن.تره پونما پالیدوم و هموفیلوس انفلوانزا تیپ b

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *