باکتری اسپیروکت

اسپیروکتها

گروه بزرگی از ارگانیسم های مارپیچی باریک و دراز و قابل انعطاف می باشند.

این باکتریها اغلب متحرک میباشند اما فاقد فلاژل ، به جای آن دارای رشته های باریکی به نام axial filament هستند که توسط آن حول محور طولی خود حرکت میکنند

این فیلامنت محوری به دو انتهای سلول چسبیده و تعداد این رشته ها در باکتریها متفاوت است. تکثیر این باکتریها بر اساس شکاف عرضی صورت میگیرد.

اغلب اسپیروکتها را به علت نازکی و ظرافت نمیتوان به روش معمولی رنگ آمیزی و مشاهده نمود. به هر حال ، جزو باکتریهای گرم منفی در نظر گرفته میشود.

در صورتی که بخواهیم این اسپیروکت های نازک و ظریف را توسط میکروسکوپ بررسی کنیم باید از رنگ آمیزی های اختصاصی مانند رنگ آمیزی املاح نقره استفاده کنیم

اسپیروکت های ضخیم را میتوان توسط رنگ آمیزی گیمسا و گرم مشاهده کرد.
جنس تره پونما
تره پونماها بی هوازی اجباری یا میکروآئروفیل هستند. این باکتریها باریک و ظریف به قطر 0/2 میکرون و طول ۵ تا ۲۰ میکرون بوده و دارای ۳ تا ۵ پیچ هستند که فواصل پیچ ها منظم و در حدود یک میکرون می باشد
انواع تره پونما عبارتند از :
تره پونما پالیدوم
تره پونما پالیدوم پرتنوئه
تره پونما اندمیکوم
تره پونما کارانئوم
تره پونما کوئیکولی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.