بایپولاریس استرالینسیس

بایپولاریس استرالینسیس بر روی محیط سابورو دکستروز آگار دارای رشد سریعی است و کلنی‌های مسطح، گسترده بر روی آگار و جیرمانند suede-like) ) تا کرک‌دار (downy) و به رنگ خاکستری تا قهوه‌ای مایل به سیاه ایجاد می‌کند.

Biploris australiensis

منظره میکروسکپی:

مرفولوژی میکروسکپی بایپولاریس استرالینسیس توسعه‌ی سیمپودیال کنیدی‌های تیره رنگ چند سلولی (phragmoconidia) است که بر روی سلول‌های کنیدی‌زای هولوبلاستیک زیگزاگی شکل یا زانوئی شکل Geniculate)) پدید می‌آیند. کنیدی‌ها دوکی شکل تا بیضی شکل بوده و تنها از طریق دو انتها یا دو قطب خود تولید لوله‌ی زایا می‌کنند (bipolar).

جنس‌های بایپولاریس، کوروولاریا و اگزروهیلوم بسیار به یکدیگر شبیه هستند.

Reference:
GS de Hoog, J Guarro, J Gene and MJ Figueras.  2000.  Atlas of Clinical Fungi. Second Edition.  Centraalbureau voor Schimmelcultures, Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht, The Netherlands.