بروسلوز و تست رايت

بروسلوز، یكی از بیماری های مشترك بین انسان و حیوانات (زئونوز) است كه به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن، عارض می‌شود و در حیوانات، بیشتر موجب گرفتاری دستگاه تناسلی ادراری و در انسان، معمولا باعث ایجاد تب، تعریق، ضعف و بیحالی و كاهش وزن ، می‌گردد و زیان های اقتصادی ناشی از آن را می‌توان بشرح زیر، خلاصه كرد:

1 ) در اثر سقط برّه ها و گوساله ها از جمعیت این حیوانات كاسته، می‌شود و نهایتا، موجب كاهش شیر و گوشت مورد نیاز مملكت می‌گردد

2 ) گوساله ها و برّه های نارسی كه زنده متولد می‌شوند در آینده، حیوانات ضعیف، كم شیر و كم گوشتی را تشكیل خواهند داد

3 ) دام های آلوده، دچار كاهش وزن و كاهش شیر می‌گردند و از این طریق نیز بر اقتصاد جامعه زیان هایی وارد میشود

4 ) هرچه شیوع بیماری در بین دام ها بیشتر باشد انسان های بیشتری را آلوده نموده و از طریق تحمیل مخارج درمان، و از كار انداختن نیرو و توان دامداران و كشاورزان ، زیان های فراوانی را به بار می‌آورد

5 ) بدون شك زیان های اقتصادی برای كشورهای در حال پیشرفت، زیان های سیاسی و وابستگی به كشورهای استثمارگر و فرصت طلب، را در پی خواهد داشت و آنان را از فرهنگ اصیل خود دور خواهد كرد.

شایان ذكر است كه این روز ها كه بحث جنگ بیولوژیك (Bioterrorism) ، بسیار قوت گرفته است از بروسلا ها و مخصوصا گونه های ملیتنسیس و سوئیس، به عنوان جنگ افزار های بیولوژیك (Biowarfare) بالقوه، یاد میشود. ولی اینكه آیا عملا چنین سلاحی تا به حال علیه انسان ها استفاده شده است یا خیر، مشخص نمی‌باشد.

عامل سببی بیماری را بروسلاها تشكیل می‌دهند. بروسلا ها باسیل های گرم منفی، كوچك، هوازی و غیر متحرّكی هستند كه فاقد كپسول و اسپور، می‌باشند. رشد آن ها كُند است ولی در محیط كشت Brucella Broth در دمای 37 درجه سانتیگراد و 7/6 H = به نحو مطلوبی رشد می‌نمایند. گونه های بروسلا در محیط كشت جامد، معمولا به صورت كُلنی های صاف، شفاف، آبی متمایل به سفید تا كهربایی، رشد می‌كنند. البته رشد بروسلا كنیس و بروسلا اوویس، به صورت كلنی های خشن و گاهی موكوئیدی میباشد.

گونه هایی از بروسلا كه به طور كلاسیك برای انسان، بیماریزا واقع می‌شوند عبارتند از بروسلا ملیتنسیس، بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئیس. هرچند بروسلا كنیس نیز ممكن است بیماریزا واقع شود و در مجموع، سویه هایی از بروسلا كه در غشاء خارجی خود دارای لیپوپلی ساكارید كمتری هستند از ویرولانس كمتری نیز برخوردارند.

گونه های بروسلا میتوانند در گوشت یخ زده، به مدت سه هفته، در شیر خام به مدت 10 روز، در پنیر تازه تا سه ماه و در بستنی و خامه نیز تا مدتی زنده بمانند و در گوشت نمك زده نیز ممكن است تا مدتی مقاومت كنند ولی از طرفی به وسیله دود دادن، منجمد كردن و نمك زدن گوشت آلوده، تعداد آن ها در عرض چند روز، شدیدا كاهش می‌یابد.

این ارگانیسم ها در حرارت 60 درجه سانتیگراد یا در اثر مجاورت با فنول 1% در عرض 15 دقیقه از بین میروند ولی در طبیعت میتوانند تا مدت ها زنده بمانند. نور آفتاب به سرعت، باعث مرگ آنها میشود، شیره طبیعی معده در شرایط آزمایشگاهی، باعث كشته شدن بروسلا ها می‌گردد و بنابراین بسیاری از بیماران مبتلا به بروسلوز فعال، گروهی هستند كه دچار كاهش اسید معده میباشند و یا به علت ابتلاء به زخم معده، از آنتی اسید ها استفاده می‌نمایند و لذا كسانی كه آنتی اسید مصرف میكنند بایستی از خوردن شیر خام، پنیر تازه، بستنی غیر پاستوریزه و سایر لبنیات پاستوریزه نشده، خودداری نمایند.

سیر طبیعی
دوره نهفتگی بیماری معمولا 5 تا 60 روز و بیشتر بین 1 تا 2 ماه و ندرتا چند ماه است. به طور كلی در بسیاری از موارد، تعداد ارگانیسم های مهاجم بروسلایی، زیاد نبوده، دفاع بدن قوی است، گرانولوم هم تشكیل نمی‌شود و بهبودی، حاصل می‌گردد. ضمنا حتی زمانی كه تعداد ارگانیسم ها زیاد باشـد بـا درمان سریعی كه طی 4-3 هفته پس از شروع عفونت، آغاز گردیده و به مدت 8-6 هفته ادامه داده شود گرانولوم های كوچك، سریعا از بین می‌روند و بهبودی كاملی حاصل می‌شود ولی در صورتی كه تعداد ارگانیسم ها زیاد باشد و تحت درمان قرار نگیرد گرانولوم های كوچك، می‌تواند به یكدیگر پیوسته گرانولوم های بزرگتری را تشكیل دهند كه سرانجام، چركی شده به صورت منبعی برای باكتریمی های مكرر بعدی در می‌آیند. این بیماری ممكن است به صورت : ناخوشی تحت بالینی (ساب كلینیكال)، بروسلوز حاد و تحت حاد، بیماری موضعی (لوكالیزه)، بروسلوز عود كننده، بروسلوز مزمن، بیماری شبه بروسلوز، بروسلوز ناشی از تلقیح واكسن حیوانی عارض شود.

در مجموع، موارد بدون علامت بروسلوز، حدود 12 برابر موارد با علامت آن برآورد، شده است. عوارض بروسلوز حاد در 30-10 درصد موارد، بروز می‌نماید. این عوارض در هر عضو یا سیستمی و در هر مرحله ای از بیماری و حتی در بیمارانی كه تحت مراقبت هستند می‌تواند بروز نماید و از طرفی ممكن است این بیماری از ابتدا با بعضی از عوارض خود ظاهر شود. حتی بدون توسل به روش های درمانی، بیماری بروسلوز، تنها در 15% موارد تا بیش از سه ماه، ادامه می‌یابد و میزان مرگ ناشی از بیماری حاد، در حدود 2% میباشد.

این بیماری در تمام نقاط دنیا وجود دارد و هر یك از گونه های مختلف بروسلا در منطقه ای از جهان دارای وفور بیشتری میباشد. در حال حاضر بروسلوز انسانی به نحو شایعی از روسیه، آفریقا، خاورمیانه، هند، اروپا و آمریكا گزارش می‌گردد و طبق گزارش های سازمان جهانی بهداشت، سالیانه حدود 500000 مورد به آن سازمان گزارش میشود و گونه ملیتنسیس، شایعترین گونه بروسلا میباشد.

روند زمانی
در فصل بهار و تابستان كه در واقع فصل حاملگی و زایمان دامها است در اثر تماس با ماحصل حاملگی سقط شده و امثال آن كه طی اپیدمی های بروسلوز حیوانی، رخ میدهد تماس چوپانان و صاحبان دام های آلوده با آنها و مصرف لبنیات آلوده این دام ها بوسیله سایر افراد، موجب بروز موارد زیادی از بروسلوز حاد می‌گردد. حالت فصلی بیماری در كانون های بروسلوز گوسفندی و تا حدودی كانون های بزی، مشخص تر و بارزتر از كانون های گاوی میباشد و در این رابطه عوامل چندی دخالت دارد كه یكی از آنها دوران شیردهی طولانی گاوها است.

در كشورهای پیشرفته صنعتی نسبت ابتلاء مردان به زنان در حدود 5 به 1 تا 6 به 1 و میزان گرفتاری كودكان، خیلی كمتر از بزرگسالان، گزارش گردیده است ولی در كشور های در حال پیشرفت، این نسبت ها به هیچ وجه، صدق نمی‌كند و تنها تا حدودی كه بیماری، در رابطه با مشاغل مردانه ای نظیر سلاخی و قصابی است ممكن است مصداق داشته باشد0 براساس بررسی های چندی كه در نقاط مختلف ایران شده است، گروه سنی 19-15 ساله ایرانی، بیشتر از سایر گروه های سنی، در معرض خطر ابتلاء به بروسلوز، قرار داشته و نسبت ابتلاء به بروسلوز، در كودكان ایرانی بر خلاف گزارش های كشور های خارج، چندان كمتر از بزرگسالان نمیباشد و اختلاف چندانی در توزیع جنسی بیماری نیز به چشم، نمی‌خورد و اگر هم اختلاف ظاهری وجود داشته باشد بیشتر به خاطر شیوع موارد بدون علامت بروسلوز در بین كودكان و عدم تشخیص بیماری در آنان است. یادآور میشود كه این موضوع، منحصر به كشور ما نمی‌باشد و طی مطالعات متعددی مشخص شده است كه در مناطق آندمیك بروسلوز و مخصوصا زمانی كه بروسلا ملیتنسیس، گونه شایع را تشكیل میدهد بروسلوز، در اطفال نیز شایع است.

این بیماری در رابطه با مشاغلی نظیر كشاورزی، سلاخی، قصابی، مهندسی كشاورزی و كار در آزمایشگاه های تشخیصی، می‌باشد. در سلاخان، قصابان و كارگران مسئول بسته بندی گوشت و كلیه افراد دیگری كه به نحوی با گوشت خام تماس دارند (از جمله خانم های خانه دار) نیز بروسلا میتواند از طریق پوست ناسالم و ملتحمه ، وارد بدن بشود. دامپزشكان و كارشناسانی كه در برنامه های كنترل بروسلوز، شركت می‌كنند به علت تلقیح اتفاقی واكسن های زنده ضعیف شده به خودشان یا آلودگی ملتحمه با چنین واكسن هایی در معرض خطر بیشتری قرار دارند. اپیدمی های بروسلوز، همواره ناشی از مصرف شیر غیر پاستوریزه، خامه، پنیر و بستنی بوده است.

در حال حاضر بروسلوز انسانی، در كشورهای صنعتی، بیشتر در كارگران كشتارگاه ها و قصابان، عارض می‌گردد و بروسلا ملیتنسیس، شایعترین گونه بروسلا در سطح جهان میباشد. در كشور ایران بیشتر بیماران مبتلا به بروسلوز را كشاورزان، دامداران و افرادی كه از فراورده های دامی پاستوریزه نشده، استفاده می‌نمایند تشكیل میدهند و گاهی با توجه به سابقه دقیق، میتوان محل و زمان و نوع لبنیات آلوده و حتی حیوان مبتلا را شناسایی نمود. این بیماری در ایران ناشی از گونه ملیتنسیس است ولی با توجه به اینكه بروسلا آبورتوس را نیز به فراوانی از گاو های نقاط مختلف كشور، جدا نموده اند بعید نیست كه مواردی از بروسلوز ناشی از گونه آبورتوس نیز در بین افراد ایرانی، بروز نماید ولی به علت اشكالات تكنیكی آزمایشگاهی، تشخیص داده نشود و یا به علت خفیف بودن علائم بالینی ، جلب توجه، ننماید.

راه های انتقال بروسلوز، در اطفال
1 ) تغذیه با شیر خام در دوران شیرخوارگی و بعد از آن

2 ) مصرف لبنیات خام، نظیر پنیر و خامه روستایی

3 ) خوردن دنبلان آلوده ای كه خوب پخته نشده باشد

4 ) تماس مستقیم با نوزادان تازه متولد شده حیوانات (گوساله، بزغاله، بره)

5 ) تماس مستقیم با نسوج حیوانی آلوده، نظیر مثانه حیوانات ذبح شده

6 ) از طریق افشانه های (آئروسل) موجود در هوای آغل و اصطبل

7 ) به هنگام بازی با وسایل كشاورزی، از طریق پوست آسیب دیده

8 ) از طریق پاها و دست های ترك خورده كودكان روستایی

9 ) تغذیه با شیر آلوده مادر و انتقال داخل رحمی را نیز در بروسلوز مادرزادی (Congenital) ، دخیل دانسته اند.

در مجمـوع، بروسلوز اطفال، ارتباطی به شغل ندارد و در واقع، نوعی بیماری منتقله از طریق مواد غذایی (Food-borne) به حساب می‌آید.

منابع و مخازن، نحوه انتقال بیماری و دوره قابلیت سرایت
مخازن اصلی بیماری را پستاندارانی نظیر گاو، گوسفند و . . . تشكیل می‌دهد. بیماری از طریق دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، خراش های پوستی، ملتحمه چشم، مقاربت، انتقال خون، مغز استخوان و جفت، منتقل می‌شود.

پیشگیری و كنترل
پیشگیری اولیه به منظور حفظ سلامتی افراد سالم

1 ) شناسایی حیوانات آلوده، با استفاده از آزمایش های سرمی و جداسازی آنها از سایر حیوانات

2 ) واكسیناسیون حیوانات واجد شرایط

3 ) آموزش كلیاتی در باره بیماری و راه های پیشگیری از آن به افراد در معرض خطر و در مناطق بومی، به عامه مردم

4 ) پاستوریزه كردن لبنیات

5 ) خود داری از مصرف محصولات دامی خام، دست زدن به لاشه های آلوده، استفاده از وسایلی نظیر دستكش و عینك حفاظتی در تماس های شغلی

6 ) آموزش روحانیون و معلمین محلی و اخذ كمك از آنها به منظور ارتقاء آگاهی های افراد بومی، نسبت به بیماری، و راه های پیشگیری آن

7 ) بیمه كردن دام های روستاییان و دامداران و تحویل دام های سالم در مقابل اخذ دام های آلوده آنها یا پرداخت غرامت مناسب به آنان

پیشگیری ثانویه به منظور بازگرداندن سلامتی افراد بیمار و جلوگیری از بروز عوارض
هرچند تشخیص و درمان بروسلوز انسانی، تاثیر چندانی بر كنترل بیماری ندارد ولی از آنجا كه درمان زودرس، مانع بروز عوارض میشود و از مزمن شدن بیماری جلوگیری مینماید حائز اهمیت است و بایستی به نحو كاملی صورت گیرد.

پیشگیری ثالثیه، به منظور جلوگیری از پیشرفت عوارض و زمینگیر شدن بیمار
در صورت بروز عوارض خطیری نظیر گرفتاری مهره ای، استئومیلیت و . . . بایستی هرچه سریع‌تر با درمان دارویی و مداخله جراحی، از پیشرفت بیماری و بروز عوارض زمینگیر كننده، جلوگیری نمود.

سایر اقدامات كنترلی
اقداماتی كه طی طغیان ها، همه گیری های بیماری باید انجام داد
به منظور پیدا كردن منبع اصلی عفونت كه معمولا شیر و فراورده های غیر پاستوریزه از گله های آلوده است باید به جستجو پرداخت. فراورده های لبنی آلوده را باید از فروشگاه ها جمع آوری كرده و از تولید مجدد آنها نیز ممانعت به عمل آورد مگر اینكه از روش های قابل قبول بهداشتی، نظیر پاستوریزه كردن، استفاده نمایند.

تشخیص بروسلوز
از آنجا كه بروسلوز، در اغلب موارد با علائم و نشانه های غیر اختصاصی نظیر تب، لرز، آرترآلرژی و تعریق شبانه، تظاهر مینماید در صورت مواجه شدن با بیمارانی كه دچار این علائم هستند باید در مورد احتمال تماس با بروسلا حتما سئوالاتی بنمائیم و در بالین این بیماران باید سئوالاتی در مورد شغل، مصرف لبنیات غیرپاستوریزه، مسافرت اخیر به مناطق آندمیك بروسلوز یا تماس با احشام یا سگ، مطرح كنیم. البته تشخیص افتراقی بروسلوزحاد در مراحل اولیه بیماری كه بیماریهای دیگر نظیر تیفوئید و سل و سایر امراض مولد تب طولانی هم مطرح میباشد قدری مشكل است و از طرفی بروسلوز مزمن همراه باتب، اسپلنومگالی و هیپراسپلنیسم ممكن است با كالاآزار، اشتباه شود و حتی در مناطق آندمیك، گاهی هر دو بیماری بطور همزمان در یك بیمار عارض میگردد. همچنین اسپوندیلیت بروسلائی، شباهت زیادی به اسپوندیلیت سلی و استئیت تیفوئیدی دارد و تنها گاهی با توجه به یافته های رادیوگرافیك، از این بیماری ها قابل افتراق میباشد.

بطور كلی با توجه به اینكه این بیماری، میتواند با چهره اسپوندیلیت، كلاپس مهره ای ، سایر ضایعات مهره ای، آبسه پاراورتبرال، ساكروایلئیت، استئومیلیت، آرتریت، كوندریت ، دیسفاژی، مننژیت، مننگوآنسفالیت فلج اسپاستیك و سایر انواع فلج ها، اختلال اسفنگتری ، نورز، پسیكوز، آندوكاردیت، میوكاردیت، پریكاردیت، پنومونیت، برونكوپنومونی، پلورزی، آمپیم، ترومبوز ورید های عمقی، كلسیفیكاسیون كلیه، اختلال كلیوی، هیدرونفروز، سیستیت، كولانژیت، هیپراسپلنیسم، اوئیت، گلوكوم، هیپرسانسیتیویته، پورپورا و پتشی ، آنمی، پان سیتوپنی، پاروتیت و 000 تظاهر نماید مخصوصا در مملكت ایران و بویژه در مناطق هیپرآندمیك به هنگام مواجهه با این چهره ها باید تشخیص بروسلوز را نیز مطرح نمائیم.

معیارهای عینی مفید جهت ارزیابی احتمال وجود بروسلوز، شامل علائم فیزیكی، كشت و تستهای سرولوژیك، میباشد و آزمایشات خون محیطی، معمولا كمكی به تشخیص نمیكند و حتی گاهی گمراه كننده نیز میباشد. مثلا در بروسلوز حاد، وجود لنفوسیت آتیپیك، ممكن است به مونونوكلئوز عفونی نسبت داده شود با اینحال یافته های نادر ولی مهم هماتولوژیك بروسلوز، شامل آنمی ناشی از هیپراسپلنیسم و ترومبوسیتوپنی میباشد و در بروسلوز خیلی حاد، اریترو فاگوسیتوز با تغییراتی در مغز استخوان كه شبیه هیستیوسیتوز است نیز گزارش گردیده است. البته آنمی در بیماری بروسلوز بدون عارضه، نه اهمیتی دارد و نه شایع است ولی درصورت بروز عوارضی نظیر آندوكاردیت و هیپراسپلنیسم بروسلائی، آنمی با شدت متوسطی بروز خواهد كرد.

تعداد گلبولهای سفید خون محیطی، معمولا كاهش یافته و یا طبیعی بوده معمولا لنفوسیتوز نسبی، عارض میگردد و شواهدی دال بر وجود یك عامل سمی ضد گلبولهای سفید پلی مرفونوكلئری، موجود میباشد و ضمنا علاوه بر لنفوسیتوز نسبی، لنفوسیت آتیپیك نیز در خون محیطی، یافت میگردد.

در التهابات حاد و منجمله در بروسلوز، CRP قبل از بالا رفتن ERS مثبت میشود و با بهبود بیماری نیز قبل از ESR طبیعی میگردد.

سرعت رسوب گلبول های قرمز (ESR) در بروسلوز، ممكن است طبیعی یا افزوده شده باشد. هرچند طی مطالعه ای مشخص شده است كه ارتباطی بین سرعت رسوب گلبولهای قرمز و دوره بیماری و عوارض بروسلوز، وجود ندارد.

كشت نمونه ها:
در صورتی كه مشكوك به بروسلوز هستیم باید آزمایشگاه میكروبیولوژی را آگاه نمائیم تا جهت اثبات آن از محیط كشت مناسب، استفاده نمایند و احتیاط های لازم به هنگام تماس با نمونه هائی كه احتمالا حاوی بروسلا هستند را بعمل آورند.

تشخیص قطعی بروسلوز، با یافتن ارگانیسم ها در نمونه خون، مایعات بدن و نمونه های بافت، حاصل میشود. بطوری كه در مبتلایان به بروسلوز حاد ناشی از گونه ملیتنسیس كشت خون در 70% موارد و كشت مغز استخوان در 90% موارد، مثبت میگردد. البته كشت خون در مبتلایان به بروسلوز تحت حاد ناشی از گونه ملیتنسیس، با شیوع چندانی مثبت نمیشود ولی انجام آن قابل توصیه است. ضمنا در عفونت ناشی از بروسلا آبورتوس، كشت خون حتی در بهترین شرایط، در اغلب موارد منفی میشود. در صورت امكان باید از محیط كشت Castanedae كه نوعی محیط Biphasic است استفاده، نمائیم. شایان ذكر است كه كشت مغز استخوان، حتی در صورت منفی بودن كشت خون، ممكن است مثبت باشد و تا مدتی پس از دریافت آنتی میكروبیال نیز مثبت باقی بماند و در مجموع، با پیشرفت بیماری از شیوع باكتریمی كاسته میشود و لذا ممكن است ارگانیسم ها را تنها بتوان از عقده های لنفاوی آلوده یا گرانولوم های موجود در كبد و طحال و استخوان یافت نمود و در مجموع، فقط 20 – 15% موارد بروسلوز را میتوان بوسیله كشت نمونه ها به اثبات رساند و اغلب موارد بیماری بوسیله تست های سرولوژیك، تشخیص داده میشود. در صورتی كه محیط كشت كاستانیدا در دسترس نباشد میتوان از محیط كشت معمولی حاوی بروس سرم دكستروز، استفاده نمود و از آزمایشگاه، خواست هفته ای دو مرتبه از این محیط، به محیط آگار SD كشت دهند و از آنجا كه بروسلا به كندی در محیط كشت، رشد می كند باید نمونه را به مدت حداقل 8ـ6 هفته انكوبه كنیم، هر چند با بهره گیری از سیستم رادیومتریك، (نظیر BACTEC و ایزولاتور Dupont) میتوان ارگانیسم های كشت داده شده را در عرض كمتر از 10 روز، جدا نمود. تشخیص فرضی گونه های مختلف بروسلا براساس ویژگیهای مرفولوژیك و سرولوژیك، ممكن میباشد ولی تشخیص قطعی آنها نیازمند شیوه هائی نظیر متابولیسم اكسیداتیو، فاژتایپینگ و ژنوتایپینگ، میباشد. ضمناباید توجه داشته باشیم كه گاهی بروسلاها در آزمایشگاه با ارگانیسم هائی نظیر Moraxella phenylpyruvica ممكن است اشتباه شوند.
تستهای سرولوژیك
در بروسلوز حاد انسانی، ابتدا IgM افزایش می یابد و گاهی IgM تنها ایمونوگلوبولینی است كه در هفته های اول بیماری یافت میشود و میزان آن در عرض سه ماه پس از شروع عفونت افت میكند. در حالیكه آنتی بادی IgG از هفته دوم به بعد شروع به افزایش میكند و در موارد درمان نشده، به مدت حداقل یكسال در حد بالائی باقی می ماند ولی در بیمارانی كه بنحو كاملی درمان شده اند میزان آن در عرض شش ماه تا یكسال پس از شروع بیماری به حداقل رسیده و یا كاملا محو میگردد و لذا تداوم افزایش این آنتی بادی، ممكن است ناشی از تداوم ارگانیسم های زنده داخل سلولی در نسوج رتیكولوآندوتلیال یا سایر كانون های عفونت، باشد. همچنین آنتی بادی IgA هفته ها بعد از ظاهر شدن IgG قابل بررسی است و فاقد ارزش تشخیصی، میباشد.

طی عفونت مجدد یا تشدید (Exacerbation) عفونت قبلی عیار آنتی بادی IgG و احتمالا آنتی بادی IgM ضد بروسلائی، افزایش می یابد ولی میزان افزایش IgM در عود بروسلوز، مورد بحث صاحبنظران میباشد و مطالعات اخیر، حاكی از آنست كه طی عود بروسلوز، فقط IgG افزایش می یابد.

نمودار 6ـ سیر تحولات آنتی بادی های ضد بروسلائی، در طول بیماری و درمان آن
انواع تستهای سرولوژیك بروسلوز

1 ) تست آگلوتیناسیون داخل لوله ای استاندارد (STA) یا تست رایت كه IgM و IgG را مورد ارزیابی، قرار میدهد.
2 ) تست آگلوتیناسیون 2ME كه IgG را بررسی مینماید.
3 ) تست كمبس رایت (Coombs Test) كه عمدتا نشان دهنده آنتی بادیهای كلاس IgG است. هرچند در صورتیكه در زمینه تست رایت مثبت، اشتباها كمبس رایت نیز انجام شود تمامی آنتی بادی های شركت كننده در تست رایت، بنحو اولی، در این تست نیز شركت خواهند نمود.
4 ) تست فیكساسیون كمپلمان كه نشان دهنده آنتی بادی های كلاس IgG میباشد.
5 و6 ) تست های رادیوایمونواسی و ELISA كه حساسیت و ویژگی آنها نسبت به تست استاندارد و فیكساسیون كمپلمان بیشتر است و نشان دهنده هر دو ایمونوگلوبولین M و G میباشند0 ولی جهت بررسی یك كلاس بخصوص ایمونوگلوبولین هم قابل تنظیمند و لذا با این تستها میتوان به آسانی بروسلوز حاد را از مزمن و نیز حمله حاد در زمینه مزمن را باز شناخت. به عبارت دیگر آنتی بادیهای اختصاصی ضد بروسلائی نوع IgM ، IgG و IgA را میتوان به روش رادیوایمونواسی، مورد بررسی قرارداد. البته مشكلات مربوط به آنتی بادی های بلوكان و غیرآگلوتینه كننده (Nonagglutinating) دراین تست ها وجود ندارد و در مرحله حاد یا مزمن بیماری میتوان آنتی بایهای اختصاصی را بطور جدا گانه، بررسی كرد و زمانی كه تفسیر تست های آگلوتیناسیونی، با ابهاماتی مواجه شود میتوان پاسخ را با انجام تست الیزا قطعی نمود. بوسیله تست الیز نیز میتوان با بررسی IgM یا IgG حالت حاد و مزمن بروسلوز را تفكیك نمود ولی این تست با یرسینوز نیز واكنش متقاطع، نشان میدهد.
7 ) تست رزبنگال، رینگ تست و آگلوتیناسیون روی لام كه روش های آگلوتیناسیون سریع (Rapid) میباشند.

تست رایت (Standard Tube Agglutination Test)
گرچه روش های چندی برای اندازه گیری آنتی بادی های ضد بروسلائی، ابداع شده است ولی تست استاندارد آگلوتیناسیونی داخل لوله ای STA (یا تست رایت) متداولترین تستی است كه مورد استفاده قرار میگیرد و حدود 97% موارد بروسلوزی كه از طریق كشت، به اثبات رسیده است به وسیله این تست، عیار افزاینده چهار برابر یا بیشتر را نشان میدهد.

آنتی ژنی كه در این تست استفاده میشود از بروسلا آبورتوس تهیه میشود. زیرا این آنتی ژن با آنتی بادی های ضد بروسلا آبورتوس، ملیتنسیس و سوئیس، واكنش نشان میدهد ولی قادر به ایجاد واكنش با آنتی بادی های ضد بروسلا كنیس نمیباشد و لذا در صورت ظن وجود بروسلا كنیس، باید از تست های سرولوژیك ویژه این بروسلا كه بعدا ذكر خواهد شد استفاده گردد.

نمودار 7ـ وضعیت تست رایت داخل لوله ای در بروسلوز كشت مثبت انسانی در انستیتو رازی حصارك (ایران)

بسیاری از منابع معتبر طب عفونی و گرمسیری كه در كشورهای خارج، تالیف گردیده است عیار 160: 1 یا بیشتر در تست رایت یا افزایش چهار برابر عیار آنتی بادی در افرادی كه بیماری آنها اخیرا حادث شده است را نشان دهنده عفونت قبلی یا فعلی بروسلائی، دانسته اند. هرچند در بیماران مبتلا به بروسلوزی كه مدتی پس از شروع بیماری مراجعه نموده اند عیار آنتی بادی ها در حد بالائی قرار داشته و در تست رایت و 2ME عیار 640 : 1 یا بالاتر مشاهده شده است و بنابراین در اغلب بیماران، عیار آنتی بادی ها در حدی است كه بحثی از حداقل عیار با ارزش و افزایش چهار برابر عیار اولیه، پیش نخواهد آمد. با این وجود به دلایلی كه بعدا ذكر خواهد شد، حداقل عیار باارزش تست رایت در ایران، قدری پائینتر از 160 : 1 در نظر، گرفته میشود.

زمان مثبت شدن تست رایت :
در اكثر بیماران مبتلا به بروسلوز، طی هفته های اول تا دوم بیماری، عیارتست رایت ، افزایش می یابد و تقریبا در 80% موارد، عیار آگلوتینین های سرم، در مرحله حاد بیماری به هشت برابر یا بیشتر افزوده میشود و بطور كلی تست رایت، در 97% این بیماران در عرض سه هفته پس از آغاز بیماری، تنها با آزمایش یك نمونه سرم، نتیجه مثبتی را نشان خواهد داد و با انجام تستهای مكرر، در كمتر از 7% موارد، به نحو كاذبی منفی خواهد بود.

تغییر در عیار تست رایت :
تغییر در عیار تست رایت، زمانی با ارزش و مهم تلقی میشود كه افزایشی به میزان چهار برابر یا بیشتر، مشاهده شود و عیار اولیه حداقل 40 : 1 یا بیشتر، به 160 : 1 یا بیشتر، افزایش یابد. به عبارت دیگر، هرچند عیار 160 : 1 یا بیشتر، این تست در منابع خارجی ، مثبت تلقی میشود و نشان دهنده تماس فعلی یا قبلی با ارگانیسم های بروسلائی یا آنتی ژنهائی كه با این ارگانیسم ها واكنش متقاطع دارند، میباشد ولی افزایش چهار برابر یا بیشتر در عیار آنتی بادی های ضد بروسلائی در نمونه سرمی كه 4ـ1 هفته بعد بررسی شود حاكی از تماس اخیر با بروسلا یا آنتی ژن های شبه بروسلائی، خواهد بود. البته نمونه های سرمی باید طی یك روز و در یك آزمایشگاه، مورد بررسی قرار گیرد و در مجموع ، عیارتست رایت، در اغلب مبتلایان به بروسلوز حاد در عرض 2 – 1 هفته افزایش می یابد و تقریبا در كلیه مبتلایان به این بیماری در عرض سه هفتـه پس از شــــروع بیماری، تغییـــرات سرمی (Seroconversion) حاصل خواهدشد.

مثبت های كاذب تست رایت :
1 ) ابتلاء به وبا.
2 ) ابتلاء به تولارمی.
3 ) ابتلاء به عفونت ناشی از یرسینیا آنتروكولیتیكا.
4 ) تماس با واكسن های حاوی ویبریو كلرا، فرانسیسلا و یرسینیا.
5 ) عفونتهای ناشی از گونه های سالمونلا، پسودومونامالتوفیلا و اشریشیای O116
6) تست بروسلین.

درصورتی كه مثبت شدن تست رایت، ناشی از وجود آنتی بادی های غیر بروسلائی باشد عیار این آنتی بادی ها در تستهای آگلوتیناسیونی مربوطه، بالاتر از عیاریست كه در تست رایت، مشاهده میشود و مثلا در مبتلایان به تولارمی، عیار تست رایت، پائین تر از عیارتست آگلوتیناسیونی تولارمی، خواهد بود، زیرا مثبت های كاذب، در اثر مداخله آنتی بادیهای هترولوگ و مثبت های واقعی، ناشی از آنتی بادی های همولوگ بوده، عیار نوع هترولوگ، هرگز به اندازه نوع همولوگ، افزایش نمی یابد و لذا انتظار میرود مثبت های كاذب، همواره از عیار پائین تری برخوردار باشند.

منفی های كاذب تست رایت:

1 ) سرم مبتلایان به بروسلوز ناشی از گونه كنیس، معمولا آنتی ژن استاندارد بروسلا را آگلوتینه نمی كند زیرا با یكدیگر، تشابه آنتی ژنی ندارند و لذا یكی از مواردی كه موجب بروز پاسخ منفی كاذب، میشود ابتلاء به بروسلوز ناشی از گونه كنیس میباشد و همان طور كه قبلا نیز ذكر شد جهت تشخیص این نوع، بیماری، باید از تست های اختصاصی، استفاده نمود.

2 ) زمانی كه سرم بیمار، تابیش از 320 : 1 و به قولی 1280 : 1 در آزمایشگاه، رقیق نشود به علت احتمال بروز واكنش پروزون، نتیجه آزمایش، ممكن است به نحوكاذبی منفی ، گزارش شود.

3 ) در موارد مزمن بیماری به علت پائین، بودن میزان IgM یا عدم وجود آن و دخالت ایمونوگلوبولین های ناقص در واكنش و اشغال گیرنده های آنتی ژنی بوسیله آنها واكنش آگلوتیناسیون ممكن است صورت نگیرد و سومین مورد منفی كاذب را تشكیل دهد. هرچند در چنین مواردی با توسل به آزمایش كمبس رایت و استفاده از آنتی هیومن گلوبولین ، میتوان از بروز چنین واكنشی جلوگیری كرد.

4 ) درموارد نقص سیستم آنتی كرسازی و كمبود گاماگلوبولین ها نیز منفی كاذب به بار می آید.

5 ) در صورتی كه قبل از تشكیل آنتی بادی كافی (مثلا اوائل بیماری حاد) تست رایت، انجام شود به دلیل عدم تولید آنتی بادی های اختصاصی، نتیجه منفی به بار خواهد آمد.

جدول 8ـ رابطه كشت های مثبت خون و عیار تست رایت طی سه فقره مطالعه در ایران

عیار تست رایت بیمارستان لقمان انستیتو رازی بیمارستان امام
0 0 1% 7%
1:10 0 0% 0%
1:20 0 7% 0%
1:40 17% 9% 0%
1:80 8% 7% 6%
1:160 17% 22% 12%
1:320 24% 25% 30%
1:640 34% 16% 18%
1:1280 0% 10% 23%
1:2560 0% 3% 5%

همانطوری كه در جدول 8ـ ملاحظه میشود طی این مطالعات بالغ بر 25 – 13% موارد كشتهای مثبت خون در رابطه با تست رایت كمتر از 160 :1 یعنی در محدوده پائینتر از حداقل عیاربااارزش، قرار دارد كه یكی از علل آنرا میتوان به انجام آزمایش رایت، با آنتی ژن بروسلا آبورتوس، نسبت داد كه در شرح آزمایش 2ME به آن اشاره خواهد شد.

رابطه عیار تست رایت با شدت بیماری :
ارتباطی بین عیار تست رایت و شدت بیماری و جود ندارد و حتی در مبتلایان بدون علائم بالینی هم ممكن است عیار آن به حد اكثر برسد.
تست 2 – مركاپتواتانول ((2ME :

تست 2ME نوعی آزمایش آگلوتیناسیونی است كه در حضور 2 – مركاپتواتانول، صورت میگیرد0 این ماده باعث غیر فعال شدن مولكول های IgM میشود و تاثیر خود را از طریق متلاشی كردن پیوند های دی سولفیدی مولكول IgM اعمال مینماید و لذا پس از حذف IgM در صورت وجود IgG در واكنش، شركت میكند و با این روش، مورد سنجش قرار میگیرد.

همانطور كه قبلا نیز اشاره شد در تست آگلوتیناسیون رایت، هر دو ایمونوگلوبولین G و M شركت میكنند و لذا به منظور مشخص كردن اجزاء شركت كننده در این تست، میتوان از آزمون 2ME استفاده نمود. به این ترتیب كه اگر قبل از اضافه كردن 2ME عیار تست رایت، بالغ بر 80 : 1 و بعد از افزودن 2ME كاهش یافته و به 10 : 1 برسد به این معنی است كه تقریبا تمامی ایمونوگلوبولین موجود در لوله آزمایش، از نوع IgM است ولی اگر بعد از اضافه كردن 2ME عیار 80 : 1 كاهش نیابد، دلیل بر اینست كه تمامی ایمونوگلوبولین شركت كننده در واكنش از نوع IgG میباشد.

موارد كاربرد تست 2- مركاپتواتانول :

1 ) بعنوان یك آزمایش تكمیلی برای تفكیك بروسلوز حاد از مزمن و یا تماس قبلی با آنتی ژن بروسلا به كار میرود. چرا كه در موارد درمان شده بیماری، مقدار آن در عرض شش ماه به حداقل میرسد و یا كاملا محو میگردد. عیار 160 : 1 یا بالاتر این تست كه به مدت بیش از یكسال پس از شروع بیماری ادامه یابد حاكی از عدم بهبود بروسلوز میباشد و از طرفی عیار كمتر از 160 : 1 در تست 2ME كه به فاصله بیش از یك سال پس از شروع بیماری انجام شده باشد قویا بر علیه تشخیص بروسلوز مزمن، میباشد.

2 ) در بروسلوز مزمن، در صورت عدم تغییر در عیار تست رایت و ثابت ماندن عیار قبلی، عینی ترین، دلیل وجود عفونت فعلی یا اخیر شامل بالا بودن عیار آگلوتیناسیون 2ME میباشد و در مجموع، گرچه عیار 160 : 1 یا بالاتر تست رایت، حاكی از تماس قبلی با بروسلا یا آنتی ژنهائی كه با بروسلاها واكنش متقاطع دارند میباشد یك عیار واحد 160 : 1 یا بالاتر در تست 2ME حاكی از وجود عفونت فعلی یا اخیر، میباشد.

3 ) سودمندترین آزمون بررسی پاسخ درمانی بروسلوز، به حساب می آید و لذا به این منظور نیز به كار برده میشود.

زمان مثبت شدن تست 2ME :

در طول هفته های اول تا دوم بیماری، ایمونوگلوبولین M افزایش می یابد و 3 – 2 هفته پس از شروع بیماری مقدار IgG نیز افزوده میشود. از طرفی با تشخیص بموقع و درمان سریع و كافی بروسلوز، آنتی كرهای IgG در عرض 12 – 6 ماه از سرم، محو میگردند ولی در صورتی كه بیماری تشخیص داده نشود و تحت درمان، قرار نگیرد در بالغ بر 15% موارد، سیر آن ادامه یافته آگلوتینین های نوع IgG در سطح بالائی باقی خواهد ماند. در حالیكه بالا بودن مقدار IgM ممكن است امری عادی باشد بطوری كه در عده زیادی از مبتلایان به بروسلوز، حتی پس از درمان كامل بیماری عیار آگلوتینین های IgM و در نتیجه عیار تست رایت به مدت چندین سال، مثبت باقی می ماند و عیار 160 : 1 یا كمتر در كارگران كشتارگاه ها شایع میباشد و با اضافه كردن ماده 2ME میتوان به این موضوع پی برد.

عیار با ارزش تست 2ME :
عیار 160 : 1 یا بیشتر در تست 2ME نمایانگر عفونت بدون علامت فعلی و در صورت وجود علائم بالینی، نشان دهنده عفونت فعال فعلی میباشد ولی عیارهای 80 : 1 و 40 : 1 ندرتا ممكن است نشان دهنده عفونت های مهم اخیر باشد و بالاخره در بیمارانی كه پس از گذشت سه هفته هنوز 2ME آنها بالغ بر20 : 1 یاكمتر باشد احتمال دخالت بروسلا بعنوان عامل مولد، بیماری تا حدود زیادی نفی میگردد. این تفاسیر، ممكن است در مورد بیماران مبتلابه بروسلوز ناشی از گونه آبورتوس، صدق كند ولی در مبتلا یان به بروسلوز ناشی از گونه ملیتنسیس به علت كثرت آنتی ژن M و قلت آنتی ژن A (بر خلاف آبورتوس) و استفاده از آنتی ژن بروسلا آبورتوس در آزمایشات سرولوژیك، بنظر میرسد در صورت وجود علائم بالینی منطبق بر بروسلوز، عیار های پائینتر نیز، با ارزش باشد زیرا هیچگاه نمیتوان انتظار داشت با آنتی ژن بروسلا آبورتوس، عیار واقعی آنتی كرهای ضد بروسلا ملیتنسیس، سنجیده شود. از طرفی اگر بتوان در كشور هائی مثل ایران كه تمامی موارد بروسلوز انسانی، ناشی از گونه ملیتنسیس است جهت سنجش عیار ها از آنتی ژن ملیتنسیس، استفاده كنیم در اینصورت تفسیر های فوق، در مملكت ما نیز ممكن است صحیح باشد. البته نظر به اینكه تماس با این آنتی ژن به هنگام تهیه آن خطراتی را بدنبال خواهد داشت از ساختن آن حتی در ایران كه در اغلب موارد با بروسلوز انسانی ناشی از گونه ملیتنسیس، مواجه هستیم اجتناب میشود.

توضیح اینكه آنتی ژنهای A و M در سه گونه اصلی بروسلا مشترك است بطوری كه در بروسلا آبورتوس، آنتی ژن A بیشتر از M و در بروسلا ملیتنسیس، آنتی ژن M بیشتر از A میباشد و بروسلاسوئیس، از نظر آنتی ژنی، نظیر بروسلا آبورتوس است. از طرفی در حال حاضر بطور كلی از آنتی ژن بروسلا آبورتوس برای تشخیص انواع بروسلوز، استفاده میشود ولی غیر از بروسلوز ناشی از گونه آبورتوس، در انواع دیگر بروسلوز، عیار كمتری را نشان میدهد و در صورتیكه از آنتی ژن های اختصاصی، استفاده شود عیار آگلوتینین بالاتری را نشان خواهد داد و این واقعیت در جدول 9ـ مشخص شده است.

همانطوركه درجدول 9ـ ملاحظه میگردد هرگاه عیار آنتی بادی های آگلوتینه كننده ناشی از گونه ملیتنسیس را با آنتی ژن آبورتوس بسنجیم تقریبا نصف رقم حقیقی را نشان خواهد داد و این موضوع، در مورد عیار آنتی بادی های بروسلا آبورتوس به هنگام سنجش آنها باآنتی ژن ملیتنسیس نیز صدق میكند.

جدول 9ـ مقایسه نتایج تستهای سرولوژیك در رابطه با استفاده از آنتی ژن بروسلا آبورتوس (A) و بروسلا ملیتنسیس (M) در دو گروه بیمار

بیماران گروه دوم بیماران گروه اول بیماران
تست ها آنتی ژن A آنتی ژن M آنتی ژن A آنتی ژن M
تست رایت 1:640 1:320 1:160 1:320
تست كمبس رایت 1:1280 1:640 1:640 1:1280
فیكساسیون كمپلمان 1:16 0 1:16 1:16
باكتریولوژی بروسلا آبورتوس تایپ 1 بروسلا ملیتنسیس تایپ 1

در جدول 10 مقایسه ای بین كشتهای مثبت خون، بعنوان شاخص وقوع حتمی بروسلوز و عیار های مختلف تست 2ME بعمل آمده است و همانطور كه از متن آن استنباط میگردد بیش از 58% موارد كشت خون مثبت در بیمارانی كه در بیمارستان لقمان حكیم مطالعه نموده ایم در رابطه با عیار های 2ME مساوی یا كمتر از 80 : 1 بوده و این رقم در سوابق كشتهای مثبت چهار ساله انستیتورازی حتی به 75% هم میرسد و بنابراین ملاحظه، میشود كه عبارت ” عیار های 40 : 1 تا 80 : 1 ندرتا ممكن است نشان دهنده عفونت های مهم اخیرباشد” در بیماران ایرانی، به هیچ وجه صدق نمیكند و اگر بخواهیم بر این باور باشیم و براساس این ضابطه عمل كنیم در واقع باید حدود 75% كشتهای مثبت را نادیده گرفته و از درمان این بیماران خودداری كنیم، از طرفی اگر بگوئیم از آنجا كه بسیاری از بیماران مبتلا به بروسلوز ناشی از گونه ملیتنسیس در این مملكت، واجد عیار 2ME كمتر از 160 : 1 هستند، نباید بر عیار160 : 1 و بالاتر، تاكید كنیم بلكه در صورت وجود علائم بالینی و سوابق اپیدمیولوژیك منطبق بر بروسلوز، عیارهای پائینتر از 160 : 1 را نیز با ارزش، تلقی نمائیم با بینش واقع گرایانه، راه صحیح تری را طی كرده ایم و با سرعت بیشتری به تشخیص بیماری و شروع درمان این بیماران نائل میگردیم.

جدول 10 – عیار تست 2ME در 84 نمونه مثبت از نظر بروسلا ملیتنسیس در بخش بروسلوز انستیتو رازی و بخش عفونی لقمان حكیم تهران

كشت نمونه ها كشت خون مثبت
عیار تست 2ME انستیتو رازی بیمارستان لقمان
0 19%
1:10 5% 2/8%
1:20 12% 6/16%
1:40 17% 7/16%
1:80 22% 7/16%
1:160 14% 25%
1:320 9% 7/16%
1:640 0% 0
1:1280 1% 0
1:2560 1%
جمع 100% 100%

نمودار 8ـ وضعیت آنتی ژن های A و M و حداقل عیار قابل قبول تست رایت در ایران

واكنش پروزون (Prozone) :

یكی از موارد منفی كاذب تستهائی كه بر اساس فعل و انفعالات آنتی ژن ـآنتی بادی، انجام میشود واكنش های منطقه ای (Zonal Reaction) است. به این ترتیب كه در اینگونه آزمونها بایستی مقادیر متناسبی از آنتی ژن و آنتی بادی، وجود داشته باشد تا واكنش كاملی صورت گیرد و لذا در صورت وجود مقادیر زیادی آنتی ژن و یا آنتی بادی، نتایج حاصله میتواند به صورت واكنش ضعیف یا منفی، جلوه گر شده و در واقع پاسخ كاذبی به بار آورد و بر اساس این حقایق، در صورتی كه طی انجام چنین آزمایشاتی نمونه مورد بررسی به اندازه كافی رقیق نشود مقادیر زیادی آنتی بادی در آن وجود خواهد داشت و با آنتی ژنی كه جهت تشخیص آن به كار برده میشود واكنش قابل رویتی ایجاد نخواهد كرد و تنها در صورت رقیق كردن نمونه سرمی موردبحث، این نقیصه برطرف و جواب واقعی، دریافت خواهد شد و این حالت را واكنش، یا پدیده پروزون می نامند. از طرفی در صورت زیاد بودن مقدار آنتی ژن مصرفی (در اثر اشتباه آزمایشگاهی) نیز این حالت ایجاد میگردد و طبعا با رقیق نمودن آنتی ژن، برطرف می شود و به واكنش پست زون (Postzone) موسوم میباشد. قابل تاكید است كه به منظور حذف واكنش پروزون، لازم است سرم بیماران تاعیار 1280 : 1 رقیق شود.
جدول 11 – واكنش های منطقه ای (Zonal Reactions)

مقدارآنتی ژن مقدار آنتی بادی واكنش حاصله
متناسب متناسب صورت میگیرد
متناسب زیاد واكنش پروزون بارقیق كردن آنتی بادی، اصلاح میشود
زیاد متناسب واكنش (پست زون) بارقیق كردن آنتی ژن، رفع میگردد

تست كمبس رایت:
بعضی از سرم ها حاوی آنتی بادی های اختصاصی هستند كه قادر به آگلوتینه كردن آنتی ژن نمیباشند و با اشغال گیرنده های آنتی ژن از اتصال آگلوتینین ها به آنتی ژن ها و ایجاد آگلوتیناسیون، جلو گیری مینمایند. این آنتی بادی ها را آنتی كر های ناقص، مینامند.

طی این واكنش ها با اضافه كردن گلوبولین آنتی هیومن (AHG) مجموعه آنتی كرها و آنتی ژن هائی كه بهم متصل شده ولی واكنش قابل رویتی ایجاد نكرده اند در كنار هم قرار میگیرند و واكنش آگلوتیناسیون، به وقوع می پیوندد.

شمای 2 ـ واكنش رایت منفی و كمبس رایت مثبت در بروسلوز مزمن :

1 ) آنتی بادی ناقص + آنتی ژن ــــ < عدم آگلوتیناسیون ( = تست رایت منفی)
2 ) آنتی بادی ناقص + آنتی ژن AHG + ــــ < آگلوتیناسیون ( = تست كمبس رایت مثبت)

طبق مطالعاتی كه در دانشگاه مینه سوتا انجام گرفته است مشخص شده كه در سرم افراد مبتلا به بروسلوز حاد، پدیده مزبور، اهمیتی نخواهد داشت ولی در سرم افرادی كه به مدت چندین سال مبتلا به بروسلوز فعال بوده اند مقادیر زیادی از این آنتی بادیها یافت خواهد شد، زیرا طی بروسلوز مزمن، بر خلاف بروسلوز حاد، عمدتا ایمونوگلوبولین G افزایش می یابد ومقدار ایمونوگلوبولین M یا در حد پائینی قرار دارد و یا اصلا وجود ندارد0 ضمنا در این تست، واكنش پروزون نیز بروز نمیكند و در رابطه با عود بروسلوز، دارای همان و یژگیهای تست 2ME میباشد.

موارد استعمال تست كمبس رایت:
1 ) مطالعات اپیدمیولوژیك.
2 ) تشخیص بروسلوز مزمن.

عیار باارزش تست كمبس رایت:
در این آزمایش، عیار 40 : 1 بعنوان حداقل عیار باارزش، تلقی، میشود.

تست فیكساسیون كمپلمان:
این تست نیز نظیر تست كمبس رایت، عمدتا نشان دهنده آنتی بادی های كلاس IgG است و عیار16: 1 یا بیشتر آن با ارزش، تلقی میشود. ولی در هفته های اول بیماری، مثبت نمیگردد.

تست رزبنگال:
اساس این آزمایش عبارتست از مخلوط كردن حجم های مساوی آنتی ژن و سرم و مشاهده آگلوتیناسیون حاصله بعد از زمان معین و نتیجه این آزمایش، رابطه مستقیمی با نتیجه فیكساسیون كمپلمان دارد. آنتی ژن مورد نظر، شامل آنتی ژن بروسلا آبورتوس تیپ 19 است كه با قرمز بنگال (رزبنگال) ، رنگ گرفته است. این تست یكی از آزمایشات مقدماتی خیلی با ارزش است كه قبل از انجام سایر آزمایشات سرولوژیك، قابل اجراء میباشد.

نحوه قرائت نتیجه آزمایش رزبنگال :

عدم وقوع آگلوتیناسیون منفی
آگلوتیناسیون پس از 4 دقیقه + 0
آگلوتیناسیون بلا فاصله پس از مخلوط نمودن سرم و آنتی ژن ++ 0

تست پوستی در بروسلوز:
“بروسلرژن” نوعی نوكلئوپروتئین و / یا ماده پروتئینی مشتق شده از گونه های بروسلا میباشد كه تزریق داخل پوستی آن موجب برانگیختن پاسخ حساسیت تاخیری میگردد و در عرض 48 – 24 ساعت به حد اكثر شدت خود میرسد ولی در موارد نادری ممكن است تا 6 – 5 روز بعد، واكنشی ملاحظه نگردد. جهت انجام تست مذكور، مقدار 1/0 میلی لیتر از محلول را به صورت داخل پوستی، تزریق نموده حدود 24 ساعت بعد، نتیجه آنرا ملاحظه و به نحو زیر، قرائت مینمائیم:

در صورت عدم بروز واكنش – (واكنش منفی)
در صورتیكه قطر ادم، كمتر از 2 سانتیمتر باشد + (واكنش خفیف)
در صورتی كه قطر ادم 6 – 2 سانتیمتر باشد ++ (واكنش متوسط)
در صورتی كه قطر ادم به بیش از 6 سانتیمتر برسد +++ (واكنش شدید)

این تست، در مطالعات اپیدمیولوژیك، مورد استفاده قرار میگرفته و منفی شدن آن موجب حذف بروسلوز از تعداد كثیری احتمالات مختلف، میگردیده ولی با اینحال ارزش تشخیصی محدودی داشته است.

گاهی علیرغم وجود بروسلوز، تست جلدی، منفی میباشد و این حالت بیشتر در موارد شدید بیماری و نیز طی آندوكاردیت بروسلائی، مشاهده میشود.

تست مورد بحث، موجب افزایش عیار آگلوتینین های بروسلائی میگردد و بررسی بعدی آنها را بی اعتبار میكند. گرچه گونه های بروسلا با فرانسیسلا تولارنسیس، آنتی ژنهای مشتركی دارند و این آنتی ژنها در آزمایشات سرمی آگلوتیناسیونی، با یكدیگر واكنش متقاطع نشان میدهند ولی در پاسخ تست جلدی، مداخله ای نمیكنند.

بطور كلی به دلایل زیر انجام تست جلدی بروسلین، جهت تشخیص بروسلوز، توصیه نمیشود :

1 ) ممكن است تا چندین سال پس از ابتلاء به بیماری، مثبت باقی بماند.
2 ) باعث افزایش عیار آگلوتینین ها و اغتشاش در تفسیر نتیجه تستهای سرولوژیك، میشود.

چندنكته:
– تست 2ME برای تفكیك بروسلوز حاد از مزمن و یا تماس قبلی با آنتی ژن بروسلا به كار میرود و سودمندترین آزمون بررسی پاسخ درمانی بروسلوز، به حساب می آید.

– با منفی شدن تست رایتی كه تا عیار 1280 : 1 رقیق شده باشد. باید به انجام آزمون 2ME اقدام نكنیم، زیرا در صورت منفی بودن تست رایت، 2ME نیز منفی خواهد بود.

شمای 3 نحوه تفسیرتست رایت و 2ME :

بخش پنجم ـ درمان بروسلوز

درمان بروسلوز

بیماران مبتلا به بروسلوز، تا زمانی كه تب دارند باید در بستر، استراحت كنند و در صورت وخامت بیماری لازم است در بیمارستان بستری گردند ولی در غیر اینصورت میتوان آنها را بطور سرپائی، تحت درمان قرار داد. در صورت وجود سوءتغذیه، بایستی كاربوهیدرات و ویتامین های بیشتری در رژیم غذائی آنها گنجانده شود ولی بطوركلی، رژیم غذایی در این بیماران، آزاد میباشد.
درصورت وجود دزهیدراتاسیون باید از مایعات و الكترولیت های و ریدی، مناسبی استفاده نمود و ضمنا باید به بیماران و خانواده آنها اطمینان داد كه بروسلوز، بیماری قابل درمانی است و بهبودی بالینی و باكتریولوژیك، حاصل خواهد شد.

به منظور تسكین سردرد، كمردرد و درد های عمومی ناشی از بروسلوز، مصرف دارو های مسكن، بلامانع است و تجویز ملین در موارد و جود یبوست شدید و دارو های آرامبخش، در موارد بیخوابی و بیقراری و امثال آن منع نشده است (برخلاف تیفوئید) 0

بروسلا ها پاتوژن های داخل سلولی هستند و دارو هائی كه در خارج بدن به خوبی بر آنها موثر واقع میشود ممكن است در بدن بنحو مطلوبی با آنها تماس پیدا نكند و بنابراین جهت ریشه كن نمودن این ارگانیسم ها باید به درمان درازمدت، اقدام نمود.

بیمارانی كه بوسیله یك دارو به تنهائی نظیر تتراسیكلین، استرپتومایسین، ریفامپیسین یا كوتریموكسازول درمان شده اند در 40 – 10% موارد دچار عود بروسلوز، گردیده اند ولذا بسیاری از مولفین را نظر بر اینست كه بروسلوز را باید با تركیبی از چند آنتی میكروبیال، درمان نمود. در مبتلایان به بروسلوزی كه دچار گرفتاری CNS یا آندوكاردیت نمی باشند رژیمهای درمانی حاوی استرپتومایسین، در بعضی از مطالعات نسبت به رژیم های درمانی فاقد این دارو با عود كمتری مواجه شده است.

قبلا سازمان جهانی بهداشت، تتراسیكلین 2 گرم / روز / 6 هفته + استرپتومایسین 1 گرم در روز به مدت 3 هفته را توصیه مینمود و هنوز بعضی از منابع، آنرا رژیم انتخابی، معرفی نموده تاثیر داكسی سیكلین به مقدار 100 میلی گرم / 12 ساعت را همانند تتراسیكلین، دانسته اند. این داروها در سطح وسیعی مورد استفاده، قرار گرفته و میزان عود ناشی از آن ها در سطح پائینی قرار دارد ولی تزریق عضلانی استرپتومایسین، استفاده از این رژیم درمانی را در بعضی از موارد مشكل مینماید ولذا در حال حاضر Doxycycline به مقدار 200 میلی گرم / روز + ریفامپیسین 600 میلی گرم / روز به مدت شش هفته بوسیله WHO بعنوان رژیم انتخابی، معرفی شده است و بعضی از محققین را نظر بر اینست كه در صورت وجود عوارض چركی كانونی، به مدت بیش از شش هفته تجویز گردد. از طرفی تجویز یكماهه داكسی سیكلین + ریفامپین، بامیزان عود حدود 40% مواجه شده است. پس از شروع درمان باید بیماران از نظر بروز واكنش شبه هرگزهایمر، تحت نظر قرار گیرند.

بروسلوز

 

1 دیدگاه دربارهٔ «بروسلوز و تست رايت»

 1. بیماری‌ تب‌ مالت‌ یا بروسلوز که‌ در حیوانات ‌به‌ نام‌ سقط جنین‌ واگیر مرسوم‌ است‌،یکی‌ از بیماریهای‌ عفونی‌ قابل‌ انتقال‌ بین‌ انسان‌ و حیوان‌ می‌باشد و با نام‌های‌دیگری‌ نظیر: تب‌ مواج‌، تب‌ دیوانه‌ وتب‌ مدیترانه‌ای‌ نیز نامیده‌ می‌شود. این‌ بیماری‌ در تمام‌ فصول‌ سال‌وجود دارد، اما در بهار و پاییز یعنی‌زمان‌ زایش‌ و شیردهی‌ دام‌ها بیشتردیده‌ می‌شود.
  بروسلوز به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام محسوب می گردد. عوامل شناخته شده بیماری ، طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلامیازند.
  این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام ، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی و از دست رفتن ارزشهای اقتصادی دامهای مبتلا و همچنین به علت ابتلای انسان به بیماری تب مالت ،

  این بیماری همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد. دامهای مبتلا به بروسلوز ، معمولاَ در اولین دوره آبستنی سقط جنین نموده و در هنگام سقط جنین نموده و در هنگام سقط و تا مدتی پس از آن ، با دفع ترشحات به شدت آلوده رحمی ، باعث آلودگی محیط ، مزارع و مراتع گردیده که خود زمینه آلودگی را برای سایر حیوانات گله و نیز انسان فراهم می سازد.
  دفع دوره ای باکتری عامل بیماری از طریق شیر حیوانات مبتلا و نیز دفع باکتری از طریق ترشحات رحمی در دامهای فاقد علائم بالینی و سقط جنین نیز مخاطرات فراوانی را برای سایر دامها و همچنین انسان در بر دارد. با وجود اینکه از شناخت بیماری تا کنون بیش از یک قرن سپری گشته ، بروسلوز هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان ، بویژه کشورهای مدیترانه ای و خاورمیانه ، همچنان به عنوان به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام و از مهمترین معضلات بهداشتی جوامع مطرح می باشد وتنها تعداد محدودی از کشورهای جهان این بیماری را ریشه کن نموده یا در آستانه ریشه کنی قرار دارند
  مبارزه با این بیماری وکنترل و ریشه کنی آن به دلیل کثرت گونه ای عوامل بیماریزا و کثرت گونه ای حیوانات میزبان ، دوام نسبتاَ قابل توجه باکتری عامل بیماری در محیط ، عدم کفایت برنامه های واکسیناسیون برای ریشه کنی بیماری و لزوم شناسایی و حذف دامهای عامل انتشار بیماری در مقاطع خاص از اجرای برنامه های مبارزه و لزوم هزینه شدن سرمایه های سنگین اقتصادی، همواره در بسیاری از کشورهای جهان ، با دشواریها و مشکلات عدیده مواجه بوده است.

  عامل‌ بیماری‌:
  نوعی‌ باکتری‌ به‌نام‌ «بروسلا» می‌باشد. این‌ میکروب‌دارای‌ چند نوع‌ است‌. نوعی‌ از باکتری‌که‌ عمدتا در گوسفند و بز دیده‌ می‌شود،مهمترین‌ عامل‌ بیماری‌ در انسان‌ است‌.

  میزبان‌ و شرایط زیست‌محیطی‌:
  تب‌ مالت‌ بیشتر بیماری‌ مردان‌ بالغ‌به‌ خصوص‌ کشاورزان‌، دامداران‌چوپانان‌، قصابان‌، سلاخان‌، دامپزشکان‌می‌باشد. کارمندان‌ آزمایشگاه‌ها نیز درمعرض‌ خطر ویژه‌ قرار دارند اما درکشور ما چون‌ زنان‌ و کودکان‌ نیزدوشادوش‌ مردان‌ به‌ امور دامداری‌مشغولند در معرض‌ خطر قرار دارند،به‌ همین‌ دلیل‌ ۵۵ درصد مبتلایان‌ رامردان‌ و بقیه‌ را زنان‌ و کودکان‌ تشکیل‌می‌دهند. در شرایطی‌ که‌ مراکز پرورش‌دام‌ استانداردهای‌ بهداشتی‌ را نداشته‌باشد تب‌ مالت‌ شایعتر است‌.
  تراکم‌ درمراتع‌ بارندگی‌، نبود نور خورشید واقدامهای‌ غیربهداشتی‌ در فرآیند فراهم‌کردن‌ شیر و گوشت‌ همگی‌ زمینه‌انتشار بروسلوز را مساعد می‌کنند.محیط اطراف‌ گاوی‌ که‌ می‌تواند از خودمیکروب‌ دفع‌ کند به‌ شدت‌ آلوده‌ کننده‌است‌.
  عامل‌ بیماری‌ در شرایط محیطی‌مناسب‌ از نظر رطوبت‌، در ادرار ومدفوع‌ حیوانات‌ هفته‌ها و گاه‌ ماههازنده‌ می‌ماند. این‌ باسیل‌ در پنیر تازه‌ وغیر پاستوریزه‌ حاصل‌ از شیرخام‌ تاهشت‌ هفته‌ زنده‌ می‌ماند و با منجمدکردن‌ از بین‌ نمی‌رود. این‌ ارگانیسم‌ تاچهل‌ روز در خاک‌ خشک‌ آلوده‌ به‌ادرار، مدفوع‌ و ترشحات‌ واژن‌ ومحصولات‌ زایمان‌ حیوان‌ مبتلا، زنده‌می‌ماند و در خاک‌ مرطوب‌ خیلی‌بیشتر مقاومت‌ دارد.
  بروسلا در ادرار ۶ روز در گرد وخاک‌ ۶ هفته‌ و در آب‌ و خاک‌ تا ۱۰هفته‌ و در کره‌ تا ۴ ماه‌ باقی‌ می‌ماند ودر مدفوع‌ حیوانات‌ در هوای‌ آزاد ۱۰۰روز و در دمای‌ ۸ درجه‌ سانتی‌ گرادبیش‌ از یکسال‌ باقی‌ می‌ماند، این‌باکتری‌ در ماست‌ به‌ علت‌ وجوداسیدلاکتیک‌ قادر به‌ زندگی‌ نیست‌ ودر دمای‌ ۶۰ درجه‌ به‌ مدت‌ ۱۰ دقیقه‌نابود می‌شود.

  راههای‌ سرایت‌ بیماری‌ به ‌انسان‌:
  ۱ – به‌ صورت‌ تماس‌ مستقیم‌ بابافتهای‌ حیوان‌ آلوده‌ نظیر خون‌،ترشحات‌ رحمی‌ و ترشحات‌ جنین‌سقط شده‌.
  ۲ – به‌ صورت‌ غیرمستقیم‌ از راه‌
  3-مصرف‌ شیرخام‌ و فرآورده‌های‌لبنی‌ آلوده‌ خصوصا پنیر تازه‌، خامه‌،سرشیر و کره‌

  4– انتقال‌ تنفسی‌ از طریق‌افشانه‌های‌ موجود در هوای‌ آغل‌ واصطبل‌ آلوده‌ یا آزمایشگاه‌
  5– فرو رفتن‌ سر سوزن‌ سرنگ‌حاوی‌ واکسن‌های‌ حیوانی‌ به‌ دست‌انسان‌

  علایم‌ بیماری‌: دوره‌ نهفتگی‌بیماری‌ (از زمان‌ تماس‌ با منبع‌ عفونت‌تا بروز علایم‌) اغلب‌ بین‌ ۱ تا ۳ هفته‌است‌، ولی‌ گاهی‌ تا ۶ ماه‌ می‌باشد. براساس‌ شدت‌ بیماری‌، علایم‌ به‌ سه‌شکل‌ حاد، تحت‌ حاد و مزمن‌ بروزمی‌کند.
  شکل‌ حاد: بیمار دچار لرزناگهانی‌، درد عمومی‌ بدن‌ به‌ خصوص‌درد پشت‌ و تعریق‌ شدید می‌شود;اشتهای‌ خود را از دست‌ می‌دهد و دچارضعف‌ و سستی‌ می‌گردد، ضمنا ازشروع‌ علایم‌ بیش‌ از ۳ ماه‌ نمی‌گذرد.
  شکل‌ تحت‌ حاد: آغاز آن‌بی‌سروصدا می‌باشد. شکایت‌ اصلی‌بیمار از ضعف‌ و خستگی‌ است‌. از آغازبیماری‌ نیز ۳ تا ۱۲ ماه‌ می‌گذرد.
  شکل‌ مزمن‌: اگر از زمان‌تشخیص‌ بیماری‌ بیش‌ از یک‌ سال‌بگذرد و فرد هنوز مبتلا باشد مزمن‌گفته‌ می‌شود.
  افرادی‌ که‌ دچار تب‌، بی‌اشتهایی‌،درد عضلانی‌ و تعریق‌ شبانه‌ بوده‌ وسابقه‌ تماس‌ با دام‌های‌ آلوده‌ یامشکوک‌ به‌ تب‌ مالت‌ را عنوان‌می‌نمایند یا از فرآورده‌های‌ لبنی‌ آلوده‌استفاده‌ نموده‌اند، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌آزمایش‌ به‌ پزشک‌ مرکز بهداشتی‌ -درمانی‌ ارجاع‌ گردند.

  درمان‌:
  رژیم‌های‌ درمانی‌متفاوتی‌ برای‌ درمان‌ بیماران‌ مبتلا به‌تب‌ مالت‌ توصیه‌ می‌شود، لیکن‌ هیچ‌گاه‌از یک‌ دارو به‌ تنهایی‌ در درمان‌ بیمارنباید استفاده‌ کرد (مگر در زمان‌حاملگی‌ و با توصیه‌ پزشک‌). طول‌دوره‌ درمان‌ حداقل‌ ۸ هفته‌ (دو ماه‌)می‌باشد.

  راههای‌ پیشگیری‌ از بیماری‌تب‌ مالت‌ در انسان‌:
  ۱ – خودداری‌ از مصرف‌ مواد لبنی‌مشکوک‌ مانند شیرخام‌، پنیر تازه‌،خامه‌ و سرشیر غیرپاستوریزه‌
  ۲ – استفاده‌ از شیر و فرآورده‌های‌لبنی‌ به‌ صورت‌ پاستوریزه‌، در صورت‌در دسترس‌ نبودن‌ شیر پاستوریزه‌ باجوشاندن‌ شیر به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ دقیقه‌بعد از جوش‌ آمدن‌، به‌ از بین‌ رفتن‌ کلیه‌عوامل‌ میکروبی‌ مطمئن‌ شوید.
  ۳ – استفاده‌ از ماسک‌ تنفسی‌ درهنگام‌ کار با فضولات‌ حیوانی‌ یا ورودبه‌ اصطبل‌
  ۴ – دور نگه‌ داشتن‌ حیوانات‌ ازمحل‌ زندگی‌ انسان‌
  ۵ – استفاده‌ از دستکش‌، کلاه‌،ماسک‌، عینک‌ و روپوش‌ مناسب‌ دردامپزشکان‌، دامداران‌ و پرسنل‌کشتارگاه‌ها.
  ۶ – آموزش‌ طرز تهیه‌ پنیر تازه‌ به‌کلیه‌ خانوارهای‌ روستایی‌; به‌ این‌ طریق‌که‌ ابتدا شیر را به‌ مدت‌ ۱۰ دقیقه‌جوشانیده‌ و در همان‌ حالت‌ به‌ ازای‌ هر۳ لیتر شیر یک‌ لیوان‌ آب‌ ماست‌ و یا به‌یک‌ لیتر شیر ۲۵۰ گرم‌ ماست‌ ترش‌اضافه‌ کرده‌ پس‌ از دلمه‌ شدن‌ و جداشدن‌ پنیر از آب‌ مقدار لازم‌ نمک‌ به‌ آن‌اضافه‌ کرده‌ با پارچه‌ صافی‌ آبگیری‌ وپس‌ از سفت‌ شدن‌ مصرف‌ نمایید. اگرپنیر به‌ صورت‌ غیر پاستوریزه‌ و بدون‌جوشاندن‌ شیر تهیه‌ شود حداقل‌بایستی‌ دو ماه‌ در آب‌ نمک‌ نگهداری‌ وسپس‌ مصرف‌ شود.
  ۷ – گزارش‌ کتبی‌ بیماری‌ به‌ مرکزبهداشت‌ شهرستان‌ و استان‌.

  از تب‌ مالت‌ در حیوانات‌ چه‌می‌دانیم‌؟
  در گاو، گوسفند، بز، سگ‌، شتر وخوک‌ نیز بیماری‌ مشاهده‌ شده‌ است‌.
  تذکر: تب‌ مالت‌ در دام‌ها از طریق‌جفتگیری‌ دام‌ها، مصرف‌ شیر از دام‌آلوده‌، انتقال‌ تنفسی‌ در هوای‌ آغل‌ واصطبل‌، تماس‌ با ترشحات‌ رحمی‌ دام‌آلوده‌ یا جفت‌ و جنین‌ سقط شده‌ آلوده‌منتقل‌ می‌شود.

  راههای‌ پیشگیری‌ در دام‌ها:
  ۱ – واکسیناسیون‌ گوساله‌های‌ ماده‌در سن‌ ۳ تا ۶ ماهگی‌ با واکسن‌ مربوط
  ۲ – واکسیناسیون‌ بره‌ و بز غاله‌ از ۳ماهگی‌ تا یک‌ ماه‌ قبل‌ از جفت‌گیری‌ باواکسن‌ مربوط.
  ۳ – جدانمودن‌ دام‌های‌ سقط شده‌از بقیه‌ گله‌ و جلوگیری‌ از تماس‌مستقیم‌ با ترشحات‌ رحمی‌، جنینی‌ وجفت‌ دام‌های‌ سقط شده‌
  ۴ – خونگیری‌ و انجام‌ آزمایشهای‌لازم‌ بر روی‌ دام‌های‌ مشکوک‌ وهدایت‌ دام‌های‌ آلوده‌ به‌ کشتارگاه‌
  ۵ – اقدامات‌ بهداشتی‌ شامل‌ تهیه‌ وتدارکات‌ محیط زیست‌ تمیز برای‌گله‌های‌ گاو و گوسفند و دفع‌ صحیح‌ادرار و مدفوع‌ آنها.

  عوارض‌ بروسلوز
  شیوع‌ عوارض‌ بروسلوز بین‌ ۱ – ۳۰ درصد است‌ و بین‌ بیماران‌مبتلا به‌ بروسلا ملی‌ تنسیس‌ چون‌ بیماری‌زایی‌ بیشتری‌ داردعوارض‌ بیشتری‌ نیز ایجاد می‌کند; بطور کلی‌ با به‌ تأخیرانداختن‌ درمان‌ بیش‌ از ۶۰ روز عوارض‌ بیماری‌ در هر ارگانی‌دیده‌ می‌شود. گسترش‌ باکتری‌ به‌ خون‌ در ایجاد عوارض‌دخالت‌ دارد، ولی‌ بعضی‌ عوارض‌ بیماری‌ مربوط به‌ واکنش‌ بدن‌نسبت‌ به‌ آنتی‌ ژن‌ میکروب‌ بروسلا می‌باشد.

  استخوان‌ها و مفاصل‌
  اختلالات‌ مفصلی‌ شایع‌ترین‌ عارضه‌ بروسلوز است‌ و در ۲۰درصد تا ۶۰ درصد بیماران‌ اتفاق‌ می‌افتند. التهاب‌ مفصل‌ دراکثر بیمارانی‌ که‌ از درد کمر شاکی‌ هستند دیده‌ می‌شود. التهاب‌چرکی‌ مفصل‌ و التهاب‌ واکنش‌ ایجاد شده‌ ممکن‌ است‌ به‌مفاصل‌ بزرگ‌ و کوچک‌ گسترش‌ پیدا کند، ولی‌ در مفاصل‌بزرگ‌ (مثل‌ مفصل‌ لگن‌، زانو، آرنج‌) شایعتر است‌.
  عفونت‌ استخوان‌ در بروسلوز نادر است‌ و معمولا در مهره‌های‌کمری‌ دیده‌ می‌شود، مداخله‌ جراحی‌ به‌ جز در مورد تخلیه‌آبسه‌های‌ اطراف‌ مهره‌های‌ کمری‌ به‌ ندرت‌ مورد نیاز است‌.
  کبد و کیسه‌ صفرا
  کبد احتمالا همیشه‌ در بروسلوز درگیر می‌شود، اما اغلب‌ بدون‌نشانه‌ است‌. بزرگی‌ کبد در ۲۰ – ۳۰ درصد بیماران‌ اتفاق‌می‌افتد. تست‌های‌ عملکردی‌ کبد در آزمایش‌های‌ متوالی‌تغییراتی‌ را نشان‌ خواهد داد، ولی‌ زردی‌ واضح‌ نادر است‌.عامل‌ بروسلوز در نمونه‌برداری‌ کبد بیمارانی‌ که‌ تست‌عملکردی‌ طبیعی‌ نیز دارند، دیده‌ شده‌ است‌.

  هپاتیت‌ بروسلوزی‌ کاملا با درمان‌ بهبود پیدا می‌کند و سی‌ روزبعد از هپاتیت‌ بروسلوزی‌ معمولا اتفاق‌ نمی‌افتد.
  آبسه‌های‌ چرکی‌ ناشی‌ از بروسلوز، کبد و طحال‌ در بروسلاکانیس‌ شایعتر است‌.
  التهاب‌ کیسه‌ صفرا ناشی‌ از بروسلوز یکی‌ دیگر از عوارض‌نادر بروسلوز است‌.

  دستگاه‌ گوارش‌
  عوارض‌ جهاز هاضمه‌ در بیش‌ از ۷۰ درصد بیماران‌ بروسلوزی‌دیده‌ می‌شود و نشانه‌های‌ آن‌ شامل‌ تهوع‌، استفراغ‌، کاهش‌وزن‌، یبوست‌، اسهال‌ و درد شکم‌ می‌باشد.
  بروسلوز روده‌ای‌ ممکن‌ است‌ شبیه‌ حصبه‌ باشد با تظاهرات‌بالینی‌ عمومی‌ که‌ تظاهرات‌ گوارشی‌ در آن‌ واضحتر است‌.
  التهاب‌ حاد روده‌ کوچک‌ و بزرگ‌ در بروسلوز نوع‌ ملی‌تنسیس‌ دیده‌ می‌شود.
  خون‌
  تظاهرات‌ خونی‌ بروسلوز شامل‌ کم‌ خونی‌، کاهش‌ پلاکت‌ها،کاهش‌ سلول‌های‌ سفید خون‌ و اختلالات‌ انعقادی‌ می‌باشد.
  قلب‌ و عروق‌
  اندوکاردیت‌ (التهاب‌ پوشش‌ داخلی‌ قلب‌) در کمتر از ۲ درصدبیماران‌ بروسلوزی‌ اتفاق‌ می‌افتد و اغلب‌ شایع‌ترین‌ عارضه‌ای‌است‌ که‌ باعث‌ مرگ‌ این‌ بیماران‌ می‌شود.
  سیستم‌ اعصاب‌
  بروسلوز باعث‌ سردرد و افسردگی‌ در اکثر بیماران‌ می‌شود. هرچند درگیری‌ سیستم‌ اعصاب‌ مرکزی‌ در کمتر از ۵ درصدبیماران‌ اتفاق‌ می‌افتد. سندرم‌های‌ عصبی‌ (شامل‌ التهاب‌پرده‌های‌ مغزی‌، اختلالات‌ اعصاب‌ محیطی‌ و آنوریسم‌ مغزی‌ واتساع‌ قطعه‌ای‌ از یک‌ رگ‌ خونی‌ که‌ مربوط به‌ ضعف‌ یا نقص‌جدار آن‌ در نتیجه‌ بیماری‌ یا آسیب‌ است‌) در بروسلوز گزارش‌شده‌ است‌.

  بروسلا ملی‌ تنسیس‌ نسبت‌ به‌ سایر گونه‌ها بیشتر مسؤول‌عوارض‌ عصبی‌ می‌باشد. گرفتاری‌ زوج‌ هشت‌ عصب‌جمجمه‌ای‌ موجب‌ کری‌ یک‌ طرفه‌ یا دو طرفه‌ و علایم‌ وزوزگوش‌ می‌شود. اعصاب‌ جمجمه‌ای‌ دیگری‌ که‌ درگیر می‌شوندزوج‌ ۲-۴-۶ می‌باشد. بنابراین‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ اختلال‌بینایی‌ به‌ صورت‌ گذرا و یا ندرتا دایمی‌ گردد. باید توجه‌ داشت‌که‌ افسردگی‌ و اضطراب‌، تحریک‌پذیری‌ و دمانس‌ (زوال‌عقل‌) می‌توانند از عوارض‌ بروسلوز باشند و در هر بیماری‌ باعلایم‌ افسردگی‌ باید به‌ دو بیماری‌ فکر کرد:

  ۱ – بروسلوز
  ۲ – کم‌ کاری‌ تیروئید
  در گرفتاری‌ اعصاب‌ محیطی‌ گرفتاری‌ عصب‌ سیاتیک‌ شایعتراست‌.
  پوست‌ و بافت‌ نرم‌

  شیوع‌ عوارض‌ پوستی‌ از ۱۱-۱/۵ درصد گزارش‌ شده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ ورود میکروب‌ بروسلا از طریق‌ خراش‌ جلدی‌ عوارض‌جلدی‌ به‌ صورت‌ ضایعات‌ پوستی‌ بخصوص‌ روی‌ بازو ممکن‌است‌ دیده‌ شود. این‌ ضایعات‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ راشهای‌سرخکی‌ شکل‌ یا پتشی‌ یا کهیری‌ شکل‌ و خارش‌ دار باشند;علت‌ آن‌ را حساسیت‌ به‌ آنتی‌ژن‌های‌ بروسلا می‌دانند. ایجادزخم‌های‌ مزمن‌ به‌ دلیل‌ تلقیح‌ میکروب‌ بروسلا در کارگران‌کشتارگاه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و توانسته‌اند بروسلا رااز ترشحات‌ زخم‌ جدا نمایند.
  دستگاه‌ ادراری‌ تناسلی‌
  اختلالات‌ کلیوی‌ نادر است‌ اگر چه‌ پیلونفریت‌ (التهاب‌ کلیه‌ ولگنچه‌)، گلومرونفریت‌ (التهاب‌ دوطرفه‌ و غیرچرکی‌ کلیه‌ که‌در درجه‌ اول‌ گلومرول‌ها را فرا گرفته‌ است‌) موضعی‌ و منتشرو آبسه‌های‌ کلیوی‌ در بروسلوز گزارش‌ شده‌، ولی‌ اورکیت‌(التهاب‌ بیضه‌) خیلی‌ شایع‌ است‌ و در ۲۰ درصد بیماران‌ مرددیده‌ می‌شود.
  عقیمی‌ در بروسلوز کمتر از اریون‌ دیده‌ می‌شود. التهاب‌پروستات‌ از عوارض‌ نسبتا نادر است‌ که‌ با علایم‌ تکرر ادرار واحساس‌ درد در دفع‌ ادرار خودنمایی‌ می‌کند. در زنان‌ دردهنگام‌ قاعدگی‌، قطع‌ قاعدگی‌، و اختلال‌ در خونریزی‌ و سیکل‌قاعدگی‌. التهاب‌ دهانه‌ رحم‌، التهاب‌ رحم‌ و لوله‌های‌ رحمی‌ وآبسه‌های‌ لگنی‌ ممکن‌ است‌ دیده‌ شود. بروسلوز در طی‌حاملگی‌ انسان‌ می‌تواند به‌ سقط بینجامد.

  عوارض‌ چشمی‌
  یکی‌ از راههای‌ ورود عامل‌ بروسلوز به‌ بدن‌ ملتحمه‌ چشم‌است‌; بنابراین‌ التهاب‌ چشم‌ از تظاهرات‌ آن‌ می‌باشد که‌ در نوع‌ملی‌ تنسیس‌ شایعتر است‌. گرفتاری‌ صلبیه‌، شبکیه‌ حتی‌گرفتاری‌ عصب‌ بینایی‌ ممکن‌ است‌ در بروسلوز دیده‌ شود. ازعوارض‌ نادر چشمی‌ گلوکوم‌ (آب‌ سیاه‌) می‌باشد که‌ موجب‌درد و افزایش‌ فشار چشم‌ می‌گردد.
  عفونت‌ عودکننده‌
  بیماران‌ بروسلوز بعد از درمان‌ حتی‌ در کشورهای‌ غربی‌ تا ۱۰درصد دچار عود می‌شوند; این‌ امر احتمالا به‌ علت‌ وضعیت‌داخل‌ سلولی‌ عامل‌ بروسلوز است‌ که‌ باعث‌ حفظ آن‌ در مقابل‌برخی‌ آنتی‌بیوتیک‌ها و مکانیسم‌ دفاعی‌ میزبان‌ می‌شود. عوداغلب‌ در عرض‌ چند ماه‌ پس‌ از عفونت‌ اولیه‌ رخ‌ می‌دهد ولی‌ممکن‌ است‌ تا دو سال‌ پس‌ از درمان‌ به‌ ظاهر موفق‌ نیز اتفاق‌افتد. در افرادی‌ که‌ احتمال‌ بروز این‌ عفونت‌ بالاست‌ تشخیص‌یا شناسایی‌ عود بیماری‌ از آلوده‌ شدن‌ مجدد انسان‌ با عامل‌بروسلوز کار دشواری‌ است‌.

  B.Canis یکی از عواملی است که می‌تواند سگها را مبتلا کند. عوامل این بیماری به انسان منتقل می‌شود. اما بیماری اکثر سگهای مبتلا شده، اثری روی انسان ندارد. اگر چه دامپزشکانی که با خون حیوانات آلوده سر و کار دارند در معرض خطر ابتلا هستند. ماکیان حیوانات خانگی برای آلودگی در خطر نیستند و این تا حدودی درست است. زیرا بعید هست که آنها با خون یا نطفه سگ تماس پیدا کنند. ممکن است باکتریها با چند روز معالجه از بدن حیوان از بین بروند. البته امکان آلودگی مجدد هست و بدن حیوان ممکن است چندین هفته این عفونت را در بدن داشته باشد. شخص‌های مصون (بیماران سرطانی، اشخاص آلوده به ایدز یا بیمارن پیوندی) نباید سگ‌هایی را که با B.Canis آلوده هستند را لمس کنند.
  تشخیص و درمان
  تشخیص قطعی تب مالت با آزمایش خون انجام می‌گیرد و با درمان کامل معمولاً در ۳ تا ۴ هفته بهبودی دیده می‌شود. اطرافیان و اعضای خانواده شخص بیمار که ممکن است از همان غذای آلوده مصرف کرده باشند باید معاینه شده و آزمایش بدهند.
  انواع تستهای سرولوژیک بروسلوز
  تست آگلوتیناسیون داخل لوله‌ای استاندارد (STA) یا تست رایت که IgM و IgG را مورد ارزیابی، قرار می‌دهد.
  تست آگلوتیناسیون ۲ME که IgG را بررسی می‌نماید.
  تست کمبس رایت (Coombs Test) که عمدتا نشان دهنده آنتی بادیهای کلاس IgG است. هرچند در صورتیکه در زمینه تست رایت مثبت، اشتباها کمبس رایت نیز انجام شود تمامی آنتی بادی‌های شرکت کننده در تست رایت، بنحو اولی، در این تست نیز شرکت خواهند نمود.
  تست فیکساسیون کمپلمان که نشان دهنده آنتی بادی‌های کلاس IgG می‌باشد.
  تست‌های رادیوایمونواسی و ELISA که حساسیت و ویژگی آنها نسبت به تست استاندارد و فیکساسیون کمپلمان بیشتر است و نشان دهنده هر دو ایمونوگلوبولین M و G می‌باشند۰ ولی جهت بررسی یک کلاس بخصوص ایمونوگلوبولین هم قابل تنظیمند و لذا با این تستها می‌توان به آسانی بروسلوز حاد را از مزمن و نیز حمله حاد در زمینه مزمن را باز شناخت. به عبارت دیگر آنتی بادیهای اختصاصی ضد بروسلائی نوع IgM، IgG و IgA را می‌توان به روش رادیوایمونواسی، مورد بررسی قرارداد. البته مشکلات مربوط به آنتی بادی‌های بلوکان و غیرآگلوتینه کننده (Nonagglutinating) دراین تست‌ها وجود ندارد و در مرحله حاد یا مزمن بیماری می‌توان آنتی بایهای اختصاصی را بطور جدا گانه، بررسی کرد و زمانی که تفسیر تست‌های آگلوتیناسیونی، با ابهاماتی مواجه شود می‌توان پاسخ را با انجام تست الیزا قطعی نمود. بوسیله تست الیز نیز می‌توان با بررسی IgM یا IgG حالت حاد و مزمن بروسلوز را تفکیک نمود ولی این تست با یرسینوز نیز واکنش متقاطع، نشان می‌دهد.
  تست رزبنگال، رینگ تست و آگلوتیناسیون روی لام که روش‌های آگلوتیناسیون سریع (Rapid) می‌باشند.
  درمان شامل یک دوره استراحت در رختخواب و مصرف آنتی‌بیوتیک است و جدا کردن بیمار از دیگران اغلب لازم نیست. برای مبارزه با عفونت باکتریایی از آنتی‌بیوتیک‌هایی (مانند تتراسیکلین برای حداقل سه هفته) استفاده شده و داروهای کورتیزونی برای کاهش التهاب‌های شدید استفاده می‌شود. برای درد عضلانی نیز از داروهای ضد درد (مُسکن) تجویز می‌شود.
  doxycycline و rifampin دو دارویی هستند که در عرض ۲ هفته استفاده می‌شوند و از دوباره آبوده شدن جلوگیری می‌کنند. بستگی به زمان معالجه و شدت بیماری که ممکن است بهبودی چند هفته تا چند ماه صورت گیرد. مرگ و میر از این طریق تا ۲۰% است و معمولاً با ترشحاتی همراه است.

  در رژیم غذایی این بیماران معمولاً ابتدا از غذاهای نرم و ساده شروع می‌کنند و به تدریج تنوع و مقدار غذای بیمار را افزایش می‌دهند تا زمانی که به برنامه غذایی عادی برسد. بهتر است از غذاهای پرانرژی و نوشیدنی‌ها و مایعات فراوان استفاده کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *