به چه گروه خونیهایی میتوانید خون بدهید؟

در شکل زیر فرم کامل انتقال خون از دهنده به گیرنده مشخص شده است.
گروه هاي خوني افراد مختلف را به چهار دسته ي O، AB، B، A  دسته بندي مي کنند.
در سطح خارجي گلبول هاي قرمز خون دو نوع آنتي ژن از جنس پروتئين به نام ها A و B  وجود دارد.
خون بعضي افراد داراي آنتي ژن A است که گروه خوني اين افراد A مي باشد.
خون بعضي افراد داراي آنتي ژن B است که گروه خوني اين افراد Bمي باشد.
خون بعضي افراد داراي هر دو آنتي ژن A و B است که گروه خوني اين افراد AB مي باشد.
خون بعضي افراد فاقد هر نوع آنتي ژن است که گروه خوني اين افراد از نوع O مي باشد.

اگر خون دو نفر را که از دو نوع ناسازگار است را با هم مخلوط کنند، مخلوط خون ها منعقد مي شود. اگر هنگام انتقال خون از يک شخص به شخص ديگر چنين اتفاقي بيفتد، شخص گيرنده ممکن است جان خود را از دست بدهد. به همين سبب پزشکان بايد قبل از تزريق خون شخص ديگري به بيمار، از سازگار بودن خون دهنده و خون گيرنده مطمئن شوند.

گروه A : به گروه هاي A و AB خون مي دهد و از گروه هاي A و O خون مي گيرد.

گروه B : به گروه هاي B و AB خون مي دهد و از گروه هاي B و O خون مي گيرد.

گروه AB : به گروه AB خون مي دهد و از گروه هاي A ، B ، AB و O خون مي گيرد.

گروه O : به گروه هاي A ، B ، AB و O خون مي دهد و از گروه O خون مي گيرد.

گروه O معروف به دهنده ي عمومي است. گروه AB معروف به گيرنده عمومي است

براي اطلاع بيشتر و دقيق تر از امکان يا عدم امکان انتقال خون بين گروه هاي خوني به مطلب زير توجه کنيد.

در پلاسماي خون افراد ماده اي به نام آنتي کور وجود دارد. به اين ترتيب که:

گروه خوني A (داراي آنتي ژن A ) داراي آنتي کور b مي باشد.

گروه خوني B (داراي آنتي ژن B) داراي آنتي کور a مي باشد.

گروه خوني AB (داراي آنتي ژن هاي A و B ) بدون آنتي کور مي باشد.

گروه خوني O (بدون آنتي ژن) داراي آنتي کورهاي a و b مي باشد.

در صورت ترکيب آنتي ژن ها و آنتي کورهاي مشابه ( به طور مثال آنتي ژن A و آنتي کور A) که از دو گروه خوني متفاوت مي باشند ( آنتي ژن A مربوط به گروه خوني A و آنتي کور A که مربوط به گروه خوني B ) مخلوط خون لخته مي شود.

در انتقال خون گلبول هاي قرمز شخص دهنده ( بدون پلاسماي خون) به خون شخص گيرنده گلبول هاي قرمز و پلاسما تزريق مي کنند.

انتقال خون با وجود دو شرط امکان پذير است:

1. اگر در گلبول هاي قرمز شخص دهنده خون، آنتي ژن هاي مشابه با آنتي ژن هاي  گلبول قرمز شخص گيرنده وجود داشته باشد و  يا هيچ کدام از آنتي ژن هاي موجود در گلبول قرمز شخص گيرنده، در گلبول هاي قرمز شخص دهنده نباشد.(گلبول شخص دهنده فاقد آنتي ژن باشد.)

2. در پلاسماي خون شخص گيرنده آنتي کوري نباشد که هم نام با آنتي ژن موجود در گلبول قرمز شخص دهنده باشد.

شما مي توانيد در تصاوير نشان داده شده، مشاهده کنيد که هر يک از گروه هاي خوني به چه گروه هايي خون مي دهند و از چه گروه هايي مي توانند خون بگيرند.

مثبت و منفي بودن گروه هاي خوني

پروتئيني به نام Rh اگر در خون شخص وجود داشته باشد آن را مثبت و اگر گروه خوني فاقد آن باشد، آن گروه خوني منفي مي باشد.

گروه هاي خوني مثبت نمي تواند به گروه هاي خوني منفي خون بدهند ولي مي توانند از آن ها خون بگيرند.(با رعايت اصول نحوه خون دادن گروه هاي خوني به يکديگر ) به طور مثال گروه خوني +A نمي تواند به گروه خوني A بدهد ولي مي تواند از آن خون بگيرد.