بوردتلا Bordotella

بوردتلا کوکسی های گرم منفی کوچک و متحرک و یا بی حرکت هستند که به صورت منفرد ، دوتایی و به صورت پلی مورف دیده میشوند.
این باکتریها هوازی مطلق می باشند . در رنگ آمیزی تولوئیدن بلو دانه های متاکروماتیک در دو قطب دیده میشوند .
این باکتریها فاقد اسپور هستند و کپسول در کشت های جوان مشاهده میشود.

جنس بوردتلا دارای سه گونه است :
بوردتلا پرتوسیس
بوردتلا پارا پرتوسیس
بوردتلا برونشی سپتیکا
انسان تنها میزبان طبیعی برای گونه های بوردتلا پرتوسیس و پارا پرتوسیس است اما برودتلا برونشی سپتیکا عموما در حیوانات یافت میشود.

بوردتلا پرتوسیس B.pertusis

بوردتلا پرتوسیس عامل بیماری سیاه سرفه است که به صورت باسیل های کوچک ، بیضی شکل و گرم منفی دیده میشود.
بدون حرکت و بدون اسپور است . در کشت های کهنه ممکن است ظریف تر و بلند تر دیده شود

تشخیص آزمایشگاهی بوردتلا:
جهت بررسی وجود باسیل بوردتلا ، به وسیله سواب از ترشحات نازوفارنکس نمونه برداشته و سریعا کشت می دهند
همچنین میتوان جهت کشت از روش دیگری به نام cough plate استفاده نمود. در این روش پلیت محیط کشت در هنگام سرفه های حمله ای در جلوی دهان بیمار قرار داده میشود. در این هنگام ارگانیسم ها در سطح پلیت ها قرار میگیرند.

برای جداسازی بوردتلا پرتوسیس از محیط های کشت بورده ژانگو و رگان لووه استفاده میشود.
در محیط بورده ژانگو برای جلوگیری از رشد باکتری های گرم مثبت به هر میلی لیتر آن ۲۵ صدم واحد پنی سیلین اضافه میگردد.
بوردتلا پرتوسیس بر روی محیط بورده ژانگو پس از ۳ تا ۴ روز (37 درجه سانتیگراد) کلنی های صاف براق به رنگ سفید خاکستری شبیه قطرات جیوه و یا دانه های مروارید به وجود می آورد.
این باکتری هوازی مطلق ، اکسیداز مثبت است ، بدون حرکت و تست های کاتالاز ، سیترات ، اوره آز ، نیترات و اندول منفی میباشد
محیط آگار خوندار برای جداسازی بوردتلا پرتوسیس مناسب نمیباشد.بیشترین موارد جداسازی این ارگانیسم تا هفته چهارم بیماری میباشد و بعد از آن امکان پذیر نیست
روش ایمنوفلورسانس :
به وسیله این روش نیز میتوان به جستجوی باسیل پرداخت.

کلنی های بوردتلا پرتوسیس در محیطبوردتلا پاراپرتوسیس

این باکتری سریعتر از بوردتلا پرتوسیس در روی محیط بورده ژانگو رشد میکند و باعث بیماری سیاه سرفه خفیف تری در انسان میگردد.
از نظر شکل و رنگ آمیزی شبیه باسیل بوردتلا پرتوسیس میباشد. این باکتری نیترات منفی ، اوره آز مثبت ، کاتالاز مثبت و سیترات مثبت می باشد
بوردتلا پاراپرتوسیس در روی محیط آگار خوندار همولیز ایجاد میکند. بدون تحرک بوده و اکسیداز منفی است.

بوردتلا برنشی_سپتیکا B.bronchiseptica
این باکتری متحرک است و در محیط های کشت معمولی بدون خون نیز رشد میکند .
بوردتلا برونشی سپتیکا اکسیداز منفی ، کاتالاز مثبت ، سیترات مثبت و اوره آز مثبت است.
باکتری بوردتلا پرتوسیس را از خون نمیتوان جدا کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *