بچه لوس چه ویژگیهایی دارد؟

بچه لوس ، بچه اي نيست كه در كودكي هر آنچه خواسته به او داده شده!

بچه لوس بچه اي ست كه …

بچه لوس بچه اي ست كه گاهي خواسته اش به او داده شده و گاهي به خاطر همان خواسته تنبيه شده يا بچه اي ست كه آنچه خواسته به او داده نشده و مجبور شده دست به مانورهايي از جمله گريه بزنه و از آن
طريق به خواسته اش برسد.

تاميتوانيدبه‌كودك ‌نه‌ نگوييد اما وقتي گفتيد با گريه و مانورهاي كودك هرگز كوتاه نياييد. محبت به موقع و بي دريغ كودك رو بي نياز از محبت بار مياورد و در وجود او چشمه جوشان عشق رو فعال ميكند و در بزرگسالي گداي عشق نخواهد بود.

ریشه یابی رفتار
علت رفتارهای کودکان لوس، به خودخواهی، خود محوری، باور به تحمیل مطلق خود بر دیگران و جنگیدن بی‌‌‌نهایت برای رسیدن به مقصود مشکل قابل مشاهده در این گونه بچه‌ها است. این دسته از کودکان، با تکیه بر قدرت طلبی، سعی در به زانو در آوردن والدین و در مراحل بعد، معلم و دوستان خود میکنند و در صورتی که موفق نشوند، دچار سرخوردگی و عقده‌ های ناشی از خشم میشوند که نشان از ناامنی روان کودک دارد.
همان گونه که گفته شد، نقش والدین در این میان، کلیدی و اساسی است. والدین منفعل و تسلیم شونده، با از دست دادن جایگاه اقتدار و رهبری بر فرزند، باور به عدم توانایی خود در کنترل خواسته‌ های غیرمتعارف فرزند، حق بیش از حد قایل شدن برای وی و نداشتن مرزهای قابل تشخیص در تربیت و مدیریت درست کودک راه را برای بروز چنین رفتار‌هایی باز میگذارند.