بیگانه خوارها: نوترفیل و ماکروفاژها

ماکروفاژ

عمل بلعیدن و تخریب میکروب ها بر عهده بیگانه خوارها است. در اوایل پاسخ ایمنی این وظیفه بر عهده نوتروفیل هاست و سپس به ماکروفاژها واگذار می شود.نوتروفیل ها که لکوسیت های چند هسته ای نیز نامیده می شوند ، فراوانترین جمعیت سلول های سفید خون را تشکیل می دهند این سلول ها اولین مراحل پاسخ های التهابی را بر عهده دارند.نوتروفیل ها سلول های کروی با قطری حدود 12 تا 15 میکرون و مقادیر فراوانی از زوائد مژه ای در حال گردش هستند. هسته این سلول ها به صورت سه تا پنج لوبول متصل به هم دیده می شود، به همین دلیل لکوسیت های چند هسته ای نامیده می شوند. سیتوپلاسم این سلول ها حاوی دو نوع گرانول است. گرانول اصلی که گرانول اختصاصی نیز نامیده می شود و حاوی آنزیم های تجزیه کننده ای نظیر ،لیزوزیم ، کلاژناز و الاستاز است.این گرانول ها به میزان زیادی با رنگ های بازی یا اسیدی رنگ نمی گیرند. این وجه مشخصه گرانول های نوتروفیلی به ترتیب در مقایسه با گرانول های بازوفیل و ائوزینوفیل ها است. گرانول های دیگر، گرانولهای آزروفیل است که در واقع همان لیزوزوم است. نوتروفیل ها در مغز استخوان تولید می شوند.این سلول ها با بیگانه خوارهای تک هسته ای از دودمان مشترکی منشا می گیرند و مسیر تمایزی آنها از ابتدا از هم جدا می شود.تولید نوتروفیل توسط فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت ها تحریک می شود.این سلول ها فقط حدود شش ساعت در خون گردش می کند. در صورتی که نوتروفیل در حال گردش در طول این مدت به محل التهاب فراخوانی نشود ، به سمت مرگ برنامه ریزی شده سلولی پیش می رود و معمولا بوسیله ماکروفاژهای مستقر در کبد یا طحال بلعیده می شود. نوتروفیل ها با اتصال سست به اندوتلیوم سیاهرگ های بزرگ ، خزانه ای را تشکیل می دهند که طی استرس و عفونت به سرعت قابل فراخوانی است.
ماکروفاژها و پیشساز های در حال گردش آنها یعنی مونوسیت ها ، اعمال مهمی را در ایمنی ذاتی و اکتسابی بر عهده دارند،و سلول های اجرایی مهم در انهدام میکروب محسوب می شوند. سلول های شبیه به ماکروفاژ از نظر فیلوژنی ، قدیمی ترین عوامل ایمنی ذاتی هستند.مونوسیت های خونی در مغز استخوان تکوین می یابند، و می توانند برای مدت طولانی در خون گردش کنند. این سلول ها پس از ورود به بافت ، به ماکروفاژهای بافتی متمایز می شوند. ماکروفاژها در زیر اپی تلیوم بافت همبند، در فضای بین سلولی ( میان بافتی) اعضاء پارانشیمی و در دیواره سیتوزوییدی عروقی کبد و طحال و نیز در سینوس های لنفاوی گره های لنفی ، مستقر هستند. بنابراین سلوهای بیگنه خوار در همان نقاط استراتژیکی مستقرند که میکروب ها از طریق آنها می توانند وارد بدن شوند.ماکرفاژها در پاسخ به میکروب ها ، تقریبا با سرعتی مشابه نوتروفیلها عمل می کنند ولی در مقایسه با این سلول ها به مدت طولانی تری در جایگاه التهاب باقی می مانند. بنابراین ماکروفاژها سلول های اجرایی غالب در مراحل ثانویه پاسخ ایمنی ذاتی ، یعنی یک یا دو روز پر از عفونت محسوب می شوند. ماکروفاژها طول عمری به مراتب طولانی تر از نوتروفیل ها دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.