تاريخچه ي تلقيح مصنوعي

تاريخچه ي تلقيح مصنوعي
استفاده از تلقيح مصنوعي، براي نخستين بار در سال 1780، در ايتاليا به ثبت رسيده است كه براساس آن، ماده سگي با اين تكنيك آبستن شد و نوزاهايي نيز به دنيا آورد. از سال 1900 ميلادي، پژوهش در رابطه با توسعه ي تلقيح مصنوعي در چمانگان (حيوانات مزرعه اي) آغاز شد. اين پژوهش ها توسط ايوانف و همكارانش در شوروي انجام شد كه تا سال 1930، در زمينه ي تلقيح مصنوعي به صورت تجارتي، در آمريكا و انگليس به اجرا در آمد.
مقدمه: مزاياي تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي  براي پرورش دهنده ي گاوهاي شيري، مزاياي فراواني دارد، مشكلات مربوط به تشخيص فحلي، كاربرد آن در گاوهاي گوشتي را محدود مي كند. برخي از مزاياي تلقيح مصنوعي، نسبت به جفتگيري با گاو نر، در زير شرح داده خواهد شد.
1.    بهره ي ژنتيكي
بهره ي ژنتيكي را مي توان مزيت اصلي تلقيح مصنوعي دانست كه همراه با كنترل بيماري ها، يكي از مهمترين علت هاي گسترش تلقيح مصنوعي به شمار مي رود. با استفاده از تكنيك تلقيح مصنوعي، مي توان ژن هاي برتر را در سطح گسترده اي در جمعيت گاوها منتشر كرد، هر گاو دار مي تواند از ژنهاي گاوهاي نري استفاده كند كه به دنبال ارزيابي از يك جمعيت بزرگ برگزيده شده اند. بنابراين، هزينه هاي چنين برنامه هاي ارزيابي و گزينش كه براي يك دامدار بسيار گران تمام مي شود، بين استفاده كنندگان خدمات تلقيح مصنوعي تقسيم خواهد شد.
2.    صرفه جويي
حتي در شرايطي كه گاودار با استفاده از گاوهاي نر برتر موجود توجهي به پتانسيل بهره ي ژنتيكي نداشته باشد، ممكن است اين نكته را دريابد كه مزاياي اقتصادي، استفاده از خدمات تلقيح مصنوعي را براي او با ارزش مي سازد، ممكن است خريد و نگهداري گاو نر گران تمام شود و از سويي، اين خطر وجود داردكه گاو نر خريداري شده،رضايت بخش نباشد و ناچار پيش از موعد، از گله حذف شود. از سويي ناباروري و يا كم باروري گاو نر، تنها پس از چند ماه كه گاو نر با تعدادي ماده گاو همراه باشد مشخص مي شود و در اين زمان، فاصله ي گوساله زايي به شدت تحت تاثير قرار گرفت و به  زيان هاي مختلف براي نگهداري آن است، در حالي كه در بيشتر شرايط، بهتر آن است كه سرمايه ي مصرفي را براي خريد ماده گاوي خرج كند كه مي تواند محصول قابل فروش داشته باشد.
3.    كنترل بيماري ها
بيماري هاي دستگاه تناسلي نه تنها باعث ناباروري و يا كم باروري مي شوند، بلكه جفت گيري گاو نر با ماده گاوها، سبب آلودگي ماده گاوها نيز مي شود، براي نمونه، تريكوموناز و كامپيلوباكتريوز از بيماري هايي هستند كه از اين راه گسترش مي يابند. مراكز تلقيح مصنوعي ويلز با هدف كنترل اين بيماري ها ايجاد شدند. بروسلوز نيز، اگر چه در اصل يك بيماري تناسلي نيست، اما به دليل تماس جنسي گاو نر و ماده گاو منتشر مي شود. در صورتي كه از گاو نر به صورت اشتراكي استفاده شود و يا گاو نر از ديگر گاوداري ها اجاره شود، خطر گسترش بيماري ها افزايش مي يابد.
توجه و دقتي كه در اجراي برنامه هاي تلقيح مصنوعي اعمال مي شود، احتمال گسترش بيماري ها را كاملا كاهش داده  و استفاده از تلقيح مصنوعي، از بروز بيماري هاي تناسلي به طور محسوسي كاسته است. براي نمونه، در انگلستان با استفاده از تلقيح مصنوعي، بيماري تريكوموناز كنترل شده است.

تاريخچه ي تلقيح مصنوعي
4.    ايمني
برخي عقيده دارند كه جنبه ي ايمني تلقيح مصنوعي، يكي از دلايل اصلي ايجاد خدمات تلقيح مصنوعي است. هر گاو نر مي تواند خطرناك باشد، اما از اين نظر بين نژادهاي مختلف، تفاوت هايي ديده مي شود. براي نمونه، احتمال حمله از سوي يك گاو نر هرفورد به مراتب كمتر از يك گاو نر نژاد فژيون و يا هولشتين است. صرفنظر از ظاهر آرام يك اگو نر، احتمال بروز حمله از سوي آن او، همواره وجود دارد. در بسياري از موارد، همين نكته به تنهايي، استفاده از تلقيح مصنوعي را توجيه مي كند.
5.    انعطاف پذيري
يك گاو دار ممكن است مايل نباشد كه همه ي گوساله هايش از گاوهاي نري با ويژگي هاي مشابه، يا حتي از يك نژاد به وجود آيند. گاهي گاودار مايل است كه بهترين گاوهاي شيرده خود را با يك گاو نر خوب نژاد شيري بارور كند و از يك گاو نر نژاد گوشتي براي جفت گيري با ماده گاوهاي مسئله دار و يا تليسه هايي استفاده كند كه از پتانسيل توليدي آن ها مشكوك است. زماني نيز گاودار مي خواهد كه بهترين ماده گاوهاي خود را با گاوهاي نري تلاقي دهد تا صفات مورد نظر در گاو نر مكمل صفات ماده گاوها شود. براي نمونه، چنانچه ماده گاوي، مقادير زيادي شير كم چربي توليد مي كند، با تلاقي دادن آن با گاو نري كه دخترهايش شير پرچربي توليد مي كنند، تليسه هايي توليد خواهد شد كه شير زياد با چربي مناسب خواهند داشت. از سوي ديگر، براي بهبود شكل پستان درگاوهايي كه چربي شير آن ها زياد است، مي توان براي جفتگيري از گاوهاي نري استفاده كرد كه دخترهايش شكل پستان مورد نظر را دارند. روشن است كه گاودار نمي تواند براي رفع تمامي نيازهاي احتمالي خود، تعداد كافي گاو نر نگهداري كند و به همين دليل، براي حل مشكلات خود مي تواند از تلقيح مصنوعي استفاده كند.
بهترين زمان هاي تلقيح مصنوعي درگاو
زمان تلقيح    درصد باروري
اواسط دوره فحلي    44 %
اواسط دوره فحلي    5/82 %
پايان دوره فحلي    75 %
6 ساعت بعد از پايان فحلي    5/66 %
18 ساعت بعد از پايان فحلي    28 %
48 ساعت بعد از پايان فحلي    0 %

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.