تجهیزات آزمایشگاهی

آشنایی با بخش ها و شرایط آزمایشگاه،آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی،لیست تجهیزات آزمایشگاهی
روند رو به رشد تکنولوژی و دانش، نقش کلیدی در رشد و توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و صنعتی  داشته و ارتقاء رشد علمی به غیر از امکانات تئوریک، وابسته به تجهیزات دقیق، حساس و پیشرفته است.
در این شماره ابتدا به بررسی بخش های مختلف یک آزمایشگاه، شرایط و ایمنی در آزمایشگاه و گندزدایی محیط آزمایشگاه خواهیم پرداخت و در ادامه با انواع مختلف تجهیزات آزمایشگاهی آشنا می شوید.

بخش های مختلف آزمایشگاه
بــخـــش هــای مـخـتـلــف آزمــایـشـگــاه شــامــل هــمـــاتـــولـــوژی ، بــیـــوشــیــمـــی ، بـــانــک خــون ، مـیـکروب‌شناسی ، ایمونولوژی ، سرولوژی و آزمایش‌های متفرقه است. هماتولوژی: که در این بخش آزمایش های  CBC، ESR، گروه خون و RH، PT، PTT، شـمـارش پـلاکـت ، شـمارش رتیکولوسیت،   HTو HB، سیلان ، انعقاد انجام مـــی‌شـــود. بــیـــوشــیــمـــی: کـــه در ایــن بـخــش آزمایش‌های قند ، اوره ، کراتی نین ، کلسترول ، تـری گـلـیـسـیـریـد ، اسید اوریک ، بیلی روبین ، کلسیم ، فسفر، پروتئین ، آلبومین ، یونوگرام ، SGOT، SGPT،  AIP،   LDHو گازومتری انجام مـــی‌شـــود. بـــانـــک‌خـــون: کـــه در ایــن بـخــش آزمـایـش‌هـای تـعیین گروه و  RHبیمار و کیسه خون ، کراسماچ ، کومبس مستقیم ، کومبس غیر مستقیم انجام می شود. میکروب شناسی: که در این بخش آزمایش های کشت و بررسی مستقیم ادرار، کشت و بررسی مستقیم خون ، کشت و بررسی مستقیم مدفوع ، کشت و بررسی مستقیم مایعات بدن ، کشت و بررسی مستقیم زخم ها ، بررسی مستقیم  BKانجام می شود. سرولوژی: کــه در ایـن بـخـش آزمـایـش هـای  CRPو  RFو   BHCGانجام می‌شود. آزمایش های متفرقه: که این آزمایش ها شامل آزمایش کامل ادرا ر، تست مــدفـوع جستجـوی خـون در مـدفـوع ، ( تسـت گایاک) ، توبرکولین تست ، بررسی ضایعات از نظر قارچ  است.

شرایط و ایمنی در آزمایشگاه
‌قبل از هر گونه طراحی باید عملکرد و وسعت کاری آزمایشگاه، تعداد و اندازه تجهیزات و نیز نیروی کاری مورد نیاز را مد نظر قرار داد و توجه کرد که باید بخش های اداری کاملا از بخش های فنی آزمایشگاه مجزا بوده و افراد برای دسترسی به این نواحی‌، مـجبـور نبـاشنـد کـه از بخـش هـای دیگـر عبـور کننـد. همچنیـن بـایـد محـل پـذیـرش و نمونه‌گیری در فضائی کاملا مجزا در نظرگرفته شده و فضای آبدارخانه و رخت کن نیز با فاصله مناسب از قسمت های فنی آزمایشگاه قرار داشته باشد.
‌الزامات و قوانین مربوطه کشوری در موقع احداث بنا در ارتباط با وقوع بلایای طبیعی مثل زلزله، آتش سوزی و غیره رعایت شود.
‌سقف ها، دیوارها و کف آزمایشگاه باید صاف و در مقابل مایعات، موادشیمیایی وسایر مواد ضدعفونی کننده که به طور معمول در آزمایشگاه ها استفاده می شود، مقاوم باشد.
‌سطوح کاری باید به اسیدها، بازها، حلال ها و سایرمواد شیمیایی، مایعات، درجه حرارت کم و زیاد، ضربه و مواد ضدعفونی کننده مقاوم بوده و جنس آن ها به گونه ای باشد که سنگینی وسایل را تحمل کنند.
‌باید دستشویی در همه اتاق ها و ترجیحا در کنار در خروجی نصب شود و بهتر است که شیرهای آب با حرکت آرنج، فشار پا و… باز شوند.
‌باید سرویس های بهداشتی به تعداد کافی و به طور جداگانه جهت کارکنان زن و مرد وجود داشته باشد.
‌بــایــد مـنـبــع نـیــروی بــرق مـسـتـقــل جهـت پشتیبانی از وسایل و تجهیزات در زمان قطع برق وجود داشته باشد.
‌سـیـسـتـم سـیـم کـشی داخلی دارای هادی متصل به زمین باشد.
‌تـهـیـه مـنـبـع ذخـیـره آب با کیفیت مناسب جهت شستشوی وسایل، دست و غیره باید در نظر گرفته شود.
‌فضای مناسبی به عنوان انبار جهت ذخیره  کردن مواد، معرف ها و وسایل باید در نظر گرفته شود.
‌کـل سـاخـتـمـان از سـیـستم امنیتی مناسبی برخوردار باشد.
تـمـام مـنـاطـق آزمـایـشـگـاه بـایـد از سـیـستم روشــنـــایـــی مــنــاســب وکــافــی (نــور طـبـیـعــی یــا مـصـنـوعـی) بـرخـوردار بـاشد تا شرایط کارکرد ایمن فراهم شود.
‌بـایـد مخصوصا در بخش هایی که اسید، مواد سوزاننده،  خورنده یا دیگر مواد شیمیایی مـورد اسـتـفاده قرار می گیرند، جایگاه ثابتی را جهت شستشوی چشم در نظر گرفت.

بـــایــد در مـکــان هــایــی کــه بــا مــواد آلــوده کارمی‌شود، در ارتباط با نوع میکرو ارگانیسم، هودهای ایمنی بیولوژیک نصب شود.
‌تهویه مکانیکی  یا طبیعی هوا باید به نحو مطلوبی در اتاق های آزمایشگاه انجام پذیرد.
محیط کاری ‌بایداز درجه حرارت مناسب ومطلوبی برخوردار باشد.
‌باید مکانی جهت ارائه کمک های اولیه در آزمایشگاه در نظر گرفته شود.
‌در صــورت لـزوم مـکـان مـنـاسـبـی جـهـت نگهـداری پسمـانـدها قبل از دفع در نظر گرفته شود.
‌باید در آزمایشگاه دوش های اضطراری، مخصـوصا در بخش هایی که از مواد شیمیایی سوزاننده استفاده می شود، نصب شوند (تعداد دوش هــا بـسـتـگــی بـه وسعـت کـاری و فضـای آزمایشگاه دارد.)

گندزدایی اتاق آزمایشگاه
درصورت بروز حادثه ای در آزمایشگاه مانند شکستن محیط کشت یا ظروف حاوی نمونه‌های بالینی، ممکن است نیاز به ضدعفونی کردن اتاق باشد. این عمل باید به وسیله افراد مجرب انجام شود. اگر حادثه ناشی از شکستن ظروف حاوی محیط کشت جامد یا خلط غلیظ باشد، تعداد آئروسل های ایجاد شده ناشی از آن محدود است. بنابراین بلافاصله محل آلوده را با کاغذ و حتی روپوش آزمایشگاهی می پوشانند تا از ایجاد آئروسل جلوگیری شود. به سرعت ماده ضدعفونی کننده را  در محل آلوده ریخته و اتاق را حداقل به مدت ۲ ساعت ترک می کنند. پس از ۲ ساعت، با پوشیدن لباس محافظ وارد اتاق شده و ظروف شکسته را جمع آوری کرده، منطقه آلوده را کاملا ضدعفونی و تمیز می کنند.
چنانچه حادثه ناشی از شکستن ظروف حاوی مایعات آلوده باشد، در این صورت میـزان آئروسل ایجاد شده زیاد است. بنابراین بی درنگ هود ایمنی را روشن کرده، حداقل تا ۴ ساعت اتاق حادثه را ترک می کنند. سپس اتاق را با گاز فرمالدئید ضدعفونی می کنند.
در ابتدا تمامی پنجره ها،  درها و منافذ اتاق مورد نظر باید به دقت مسدود شود که برای این کار می توان از کیسه های پلاستیکی بزرگ زباله استفاده کرد. فرمالدئید، ممکن است موجب خرابی تجهیزات کامپیوتری شود، بنابراین قبل از ضدعفونی کردن باید وسایل مزبور را از محیط خارج کرد. برای ضدعفونی کردن ۳۰ متر مکعب،  ۱۰۰ میلی لیتر فرمالین و  ml900  ‌میلی لیتر آب با یک اجاق برقی لازم است. تمامی مواد شیمیایی حاوی کلرین (chlorine) مانند مواد ضدعفونی کننده هیپوکلریت باید از اتاق خارج شوند زیرا ممکن است کلرومتیل  (chloromethyl) تولید شود که سرطان زا است.

‌وسائل انتقال خون
سوزن‌های ‌مخصوص انتقال خون
کاتترهای‌مخصوص انتقال خون
ست های تزریقی
ست های ویژه‌در مواقعی که خون با فشار وارد می شود.
فیلتر Micro   aggregate
فیلترکاهش لوکوسیت
Blood warmer در مواقعی که تعداد زیاد خون باید انتقال داده شود.
سل کانتر – شمارنده سلولی
از این دستگاه برای اندازه‌گیری پارامترهای خونی به صورت کمی استفاده می‌کنند. وظیفه اصلی این دستگاه ها تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از پارامترهای اصلی خون است، به نحوی که نمونه های غیر طبیعی از نمونه های طبیعی تفکیک شده  و جهت انجام بررسی های بیشتر آن ها از روش های متداول دیگر کمک گرفته می شود .
ســـــــل کـــــــانـــتــــــر از دو واژه (‌ســـلــــــول)cell و (‌شمارش)count تشکیل شده است . استفاده از ایـن دستگـاه هـا امـروزه پیشـرفـت خوبی داشته اســـت. روش دسـتـــی هـــم در کـنـــار ایــن روش خودکار برای کالیبراسیون استفاده می شود.  هر چـنــد کــه ایــن دسـتـگــاه هــا یـکــی از مـلــزومـات آزمایشگاه های امروزه هستند و با دقت بالا کار می کنند اما باز هم ممکن است جواب به دست آمــده از نـتــایــج واقـعــی دور بــاشـد. در کـذشـتـه ســل‌‌کــانـتــر هــا بـر اسـاس انـدازه ، سلـول هـا را شـمـارش مـی‌کـردنـد امـا امـروزه از روش هـای جـدیـدی مـانند اسکاتر استفاده می شود. انواع مختلفی از این نوع دستگاه ها وجود دارد که از روش هـــای مـخـتـلـفـــی بـــرای انـــدازه گـیـــری و شمارش سلول ها استفاده می شود اما تقریبا تمام آن هـا از یـکـی از چـهار روش امپدانس (روش امپدانس الکتریکی-تغییر در هدایت الکتریکی) ، اپـتـیـکـال (الـکـتـرواپـتـیـکـال) ، و تـلـفـیقی استفاده مـی‌کـنـنـد.روش امـپـدانـس بـه عـلـت سـهولت و مزایایی نسبتا خوبی که دارد بیشتر استفاده می شود.  سل‌کانتر های اپتیکال توسط نور و قوانین حاکم بر آن شاخص های هماتولوژی را گزارش مـی‌کـنـد. در ادامه چند روش مورد استفاده در سل‌کانتر ها مورد بررسی قرار می گیرد:
روش امپدانس
امپدانس الکتریکی عمده‌ترین روش به‌ کار گرفته ‌شده در تحلیل‌گر های هماتولوژی است.  در این روش سلول های خونی (ذرات بیولوژیک نارسانا) در یک رقیق‌کننده هادی جریان الکتریکی (الکترولیت) معلق شده و سپـس بـه داخـل روزنـه شمـارش یـک استـوانـه شیشـه‌ای کشیده می‌شود. در محفظه شمـارش یـک جـریـان الکتـریکـی با فرکانس پایین (جریان مستقیم) بین الکترودهای خارجی که در دو طرف روزنه در الکترولیت معلق است، برقرار است. هنگامی‌که یک سلول خونی از منطقه حساس روزنه عبور می‌کند، باعث تغییر ولتاژ جریان الکتریکی شده و ایجاد یک پالس الکتریکی می کند که اندازه آن متناسب با حجم سلول است. سل‌کانترهایی که براساس امپدانس الکتریکی عمل می‌کنند دارای دو کانال جهت شمارش سلول ها هستند:  کانال شمارش اریتروسیت / پلاکت – کانال شمارش لکوسیت‌ها.

روش‌های اپتیکال (نوری)
فـن‌آوری الکتـرواپتیکـال، صرف نظر از روش خاص به کار گرفته شده اساسا بر واکنش متقابل نور و ماده استوار است. هنگامی که یک پرتو نوری به جسمی که دارای ضریب شکست (دانسیته) خاصی است برخورد کند به چند حالت در می آید . منبع نـوری بـه‌کـار گـرفته شده در دستگاه‌ها غالبا یک لامپ تنگستن-هالوژن یا یک لیزر نیمـه‌‌هادی (نظیر لیزر نئون-هلیوم) است. در این فن‌آوری سوسپانسیون رقیق شده سلـول‌هـای خونی به داخل جریان پیوسته‌ای از محلول الکترولیتی تزریق می‌شود. جـریان پیوسته و غلافی شکل محلول الکترولیت باعث هدایت و عبور سلول‌ها به صورت تک ردیفی (فلوسل) از کانال فلوسل  (Flow cell) می‌شود. در این کانال سلول‌ها در محل خاصی از مقابل منبع نوری عبور کرده و مورد اصابت پرتوهای نوری قرار می‌گیرد. بسته به نور موجود و وضعیت سلول، نور اصابت کرده به سلول ممکن است جذب شود، برگشت پیدا کند (بازتابش)، در جهت‌های گوناگونی پراکنده شود. در این سل‌کانترها، آشکارسازهای نوری  )Photodetectors(خاصی جهت شناسایی و تبدیل پرتوهای پراکنده شده به سیگنال‌های الکتریکی، تعبیه شده‌ است.

‌تحلیل‌گرهای تلفیقی (هیبرید)
روش‌های امپدانسی و اپتیکال با وجود مزایای متعدد، هریک دارای محدودیت‌هایی است که کارایی آن ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به منظور رفع این محدودیت‌ها و دستیابی به فن‌آوری های برتر در شمارش سلولی، شرکت‌های سازنده تحلیل‌گرهای هماتولوژی به‌ تدریج به سمت به کارگیری روش‌های تلفیقی روی آوردند که این امر منجر به افزایش کارایی تحلیل‌گرها و نیز صحت پاسخ‌های حاصل از آن ها شده است. از جمله این روش‌های تلفیقی می‌توان به روش های  RF/DCو  VCSاشاره کرد .

بررسی ساختمان و عملکرد دستگاه شمارش گر ۱H
‌مدل  ۱Hیکی از موفق ترین مدل های آنالیزور های هماتولوژی است در ادامه به معرفی این دستگاه پرداخته می شود:

ساختمان ۱H
الف ) واکنش سیتوشیمیایی یا آماده سازی
ب ) فلوسل : سنجش ابعاد
ج)کانورتر : تبدیل خروجی دستگاه به اعداد

کانال های دستگاه ۱H
در این دستگاه چهار نوع کانال یا دریچه تعبیه شده است که هر کدام مربوط به عملگر خاصی هستند .  کانال هایی شامل کانال های گلبول های قرمز ، پلاکت ، پراکسیداز و هموگلوبین است . باید توجه کرد که در سل کانتر ها ابتدا سه شاخص هموگلوبین ، هماتوکریت و  MCVبه دست می آید و با استفاده از آن ها می توان سایر شاخص ها را به دست آورد . سه کانال اولی از روش فلوسایتومتری استفاده می کنند ولی کانال آخری (هموگلوبین) از روش رنگ سنجی استفاده می کند .

‌کانال هموگلوبین
روشـی کـه بـرای انـدازه گیری هموگلوبین در سل کانترها استفاده می شود که به صورت  رایج در آزمایشگاه ها استفاده می شود اما همان طور که می دانید این روش به مدت زمان زیادی نیاز دارد . در دستگاه های سل کانتر برای کاهش این زمان، با مقداری تغییرات از همین روش استفاده می شود  تا زمان آزمایش کاهش یابد.  در سل کانتر ۲‌میکرولیتر خون با ۵۰۰ میکرولیتر خون مخلوط شده و زمان نیز ، با کاهش مقادیر ، کاهش می یابد .
میزان هموگلوبین در سل کانتر تقریبا مانند روش دستی آن است اما با دقت زیاد و با زمان بسیار کمتر انجام می شود . فلوسایتومتری روشی است که در دستگاه  ۱Hبرای اندازه گیری  RBC , PT , PO   ‌استفاده می شود . این روش دارای دقت بسیار زیادی است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

فلوسایتومتری
فلوسایتومتری تکنیک مطالعه مشخصات ریز سلول ها است هنگامی که سلول ها یکـی پـس از دیگـری بـه صورت معلق در مایع سیال به همراه مایع غلیظ تری به نام  Sheathاز نقطه حساس نوری در داخل سلول می گذرند . کار این مایع غلیظ این است که باعث می شود سلول ها یکی یکی از روبه روی نور عبور کنند.
فـلــوســایـتــومتـری تکنیکـی بـرای شمـارش و بررسی ذرات میکروسکوپی مانند کروموزم ها و سلول ها است که با تعلیق آن ها در یک جریان مـایـع و عـبـور دادن آن ها از مقابل یک دستگاه شناسایی الکترونیکی ، کار می کند .
فـلـوسـایـتومتری اجازه تجزیه و تحلیل هزار ذره را در هر ثانیه از  نظر چندین پارامتر فیزیکی  یا شیمیایی را می دهد. این روش به طور معمول بــرای شـنـاسـایـی نـاهـنـجـاری سـلامـتـی بـه ویـژه سـرطـان خـون استفاده می شود اما این تکنیک استفاده گسترده دیگری هم در زمینه پژوهش و بـالینـی دارد. ویـژگـی مشتـرک هـا ایـن اسـت که  ذرات را بــر اســاس خــاصـیــت فـیــزیکـی آن هـا دسته‌بندی می کنند و به این صورت می توان به جمعیت خالص دست یافت .
اولـیــن دسـتـگــاه فـلــوسـایـتـومـتـری بـر اسـاس امـپــدانـس بـا استفـاده ازاصـل کـولتـر در آمـریکـا رونـمـائـی شـد (حـدود ۱۹۵۳ میلادی.) در سال ۱۹۶۸ ، اسـتـفــاده از روش هـای جـذب بـه طـور گستـرده مورد علاقه دانشمندان قرار گرفت و هـنــوز فـلــوسـایتـومتـری رواج پیـدا نکـرده بـود . بـــلافـــاصــلـــه بــعـــد از آن ، تــکــنــیـــک و ابــزارت فلوسایتومتری گسترش یافتند.
‌نـام اصـلـی تـکـنـیـک فـلـوسـایـتـومـتری “پالس سـیتوفتومتریآلمانی (Impulszytophotometrie) ‌بـــود .  در ســـال ۱۹۸۸ ، در کـنـفــراســن مـجـمــع مـهـنـدسـان آمـریـکـا در شـهر فلوریدا ، نام آن به “فلوسایتومتری ” تغییر و به این صورت گسترش یافت .
تـکنیک  فلوسایتومتری به طور کلی روشی برای شمارش ذرات و بررسی میکروسکوپی ، مـانـند سلول ها و کروموزوم ها است . در این حالت ذره در یک جریان سیال تعلیق شده و ذره یکی به یکی از مقابل نور عبور می کند و شمارش انـجـام مـی شـود . هـمـچـنـیـن این دستگاه اجازه بررسی  multiparametricپارامتر های فیزیکی و شیمیایی را در یک زمان بسیار اندک  می دهد. فـلـوسـایـتـومـتـری بـه طـور مـداوم در تـشـخـیـص اختلالات، به خصوص سرطان خون استفاده می شود.

‌نحوه کار دستگاه
باریکه ای از نور (معمولا نور لیزر) تنها از یک طول موج به جریان مایع هیدرودینامیک متمرکز شده تابانده می شود . تعدادی آشکارساز در نقاطی که جریان از برابر باریکه نور عبور می کند تعبیه شده اند : یکی از آن ها در یک خط با پرتو نور  اسکاتر فور وارد یا پیش برنده   FSCو تعدادی دیگر هم عمود بر آن (اسکاتر کناری   SSCقرار دارند همچنین تعدادی آشکار ساز فلورسنت هم در دستگاه تعبیه شده است . هر یک از ذرات معلق ۲/۰ تا ۱۵۰ میکرومتر از پرتو لیزر عبور می کنند و نور را پراکنده می کنند و مواد شیمیایی فلورسنت در ذرات یا متصل شده به ذرات تحریک می شوند و نوری با طول موج بالا نسبت به منبع ساطع می کنند، ترکیب نور اسکترها و فلورسنت توسط دکتورها انجام می شـود ایـن روش بـررسـی سـاختمـان فیـزیکـی و شیمیایی و همچنین کسب اطلاعات مختلف از هر گونه ذره را ممکن می سازد.  FSCیا اسکاتر مقابل (فوروارد اسکاتر) با اندازه سلول و  SSCبا پیچیدگی درونی ذره (مانند شکل هسته ، تعداد و شکل گرانول های داخل سیتوپلاسمی ، زبری غشا ) متناسب است .
‌برخی از دستگاه های فلوسایتومتری در بازار نور فلورسنت را حذف کرده اند و تنها از نور اسکاتر ها استفاده می کنند. ساختار فلوسیتومتر در شکل ۱ نشان داده شده است.

‌سه اصل مهم در فلوسایتو متری
الف ) یکنواخت بودن جریان عبور سلول ها
ب ) یکنواخت بودن غلظت سیال و محلول sheath
ج ) یکنواخت بودن فشار مکش و ترزیق ذرات

مقادیر قابل اندازه گیری توسط فلوسایتو متری در هماتولوژی
حجم و مورفولوژی RBC
رنگدانه های سلول
چرخه  RNA DNA,
‌تغییرات پروتئین ها
‌بررسی  CDمارکر های   به ویژه در لوسمی و بیماری های لوکوسیتی
‌آنتی ژن های داخل سلولی و حتی هسته ای
‌الکترولیت های و  PHداخل سلولی
‌سیالیت غشا
فلوسیتومترهای امروزی قادرند تا هزار ذره را در یک ثانیه بررسی کنند که به آن ها زمـان حـقـیـقـی  (Real time) مـی گـویـنـد . این دستگاه ها می توانند ذرات را بر اساس ویژگی‌های خاص ایزوله و آنالیز کنند . یک دستگاه فلوسایتومتری شبیه میکروسکوپ است با این تفاوت که به جای تولید یک تصویر از سلول ، دارای توانایی عملکردی بسیار بالا است و خودکار بر اساس پارامتر ها، سلول ها را شمارش می کند .

‌ساختمان فلوسیتومتر
دستگاه فلوسایتومتری دارای پنج جزء اصلی است
جریان سلولی : (flow cell)جریان مایع  که سلول های نمونه را حمل و صف بندی می کند تا یکی یکی از مقابل پرتو نور لیزر عبور کنند .
سیستم اندازه گیری : به طور معمول برای اندازه گیر امپدانس مورد استفاده قرار می‌گیرد .
سیستم نوری : لامپ (جیوه یا زنون) ، لیزر خنک کننده آبی با قدرت زیاد (لیزری که توسط سیستم ابی خنک می شوند) (آرگون ، کریپتون ، لیزر رنگی) ، لیزر خنک کننده آبی با قدرت کم (آرگون ۴۸۸ نانومتر) ، لیزر دیودی (آبی ، سبز ، قرمز ، بنفش)، جزء سیستم نوری فلوسیتومتر هستند که در سیگنال نوری کاربرد دارند .
سیستم ADC (تبدیل کننده سیستم آنالوگ به دیجیتال:) که سیگنال های نوری  اسکترهای جـلـــو و پـهـلـــویــی و هـمـچـنـیــن سـیـگـنــال هــای فلورسنت را به سیگنال های الکترونیکی که قابل شناسایی با کامپیوتر هستند ،  تبدیل می کند .
سیستـم تقـویـت کننـده خطـی یـا لگـاریتمـی‌‌، ‌رایانه برای آنالیز سیگنال ها ‌و آنالیز اطلاعات

پروتکلGating
اطـــــلاعـــــات جـــمـــــع آوری شـــــده تـــــوســـــط فلوسیتومتر را می توان در یک بعد ، دو بعد یا حتی سـه بعـد بـرای تولید یک هیستوگرام رسم کرد (شکل۲٫) مناطقی از این هیستوگرام را می توان به صورت مرتب بر اساس شدت فلورسنت از هم جــدا کــرد . ایــن کــار بــا استفـاده از واحـد هـای اسـتـخـراجـی انـجـام می گیرد که به آن ها گیت مــــی‌گــــویــنــــد . پـــروتــکـــل هـــای اخــتــصـــاصـــی  Gatting بـرای شنـاسـایـی بیمـاری هـا و همچنین اهداف کلینیک و آزمایشگاهی به خصوص در خون شناسی تعریف و ایجاد شده است .
رسـم هـا معمـولا در مقیـاس های لگارتیمی سـاختـه می شوند. از آنجا که طیف رنگ های فلورسنت با هم ، همپوشانی دارند سیگنال ها در آشکارسازها باید از نظر الکتریکی و محاسباتی جــــدا شــــونـــد . داده هـــای گـــردآوری شـــده بـــا فـلـوسـایـتومتری توسط نرم افزار های مختلفی مانند  WinMD،  Flowjo،  Cell quest Proبررسی می‌شوند . بعد از اینکه داده ها جمع آوری شدند دیـگـر نـیـاز بـه اتـصـال دسـتـگـاه فـلـوسـایـتومتری نیست‌.  به همین دلیل است که بررسی ها معمولا در رایانه جداگانه ای انجام می گیرد . این کار به ویـژه در مـراکـزی که با تقاضای بالا استفاده از دستگاه روبه رو هستند لازم است .

تجزیه و تحلیل محاسباتی
پیشرفت های اخیر در شناسایی خودکار که بر اسـاس روش هـای مـحـاسـبـاتـی انجام می شود ارائـه کـنـنـده جـایـگـزیـنـی  بـرای استراتژی های  gateاسـت‌.  سیستم های خودکار شناسایی به طور بالقوه جمعیت های پنهان و نادر را شناسایی می کنند.

میکسر هماتولوژی
جهت مخلوط کردن آهسته و با حرکت ملایم خــون بــا مــاده ضــد انـعقـاد در آزمـایشگـاه هـای کلینیکال مورد استفاده قرار می گیرد.
نـوع حـرکـت در ایـن دسـتگاه که به صورت مارپیچ و الاکلنگی است باعث می شود تا بهترین شرایط اختلاط در محتویات لوله ایجاد شود.
میکسر هماتولوژی به عنوان یک جز لاینکف دســتـگــاه هــای ســل کــانـتــر در آزمــایـشـگــاه هــا محسوب می شود.

کروماتوگرافی
یکی از پرکاربردترین روش‌های جداسازی مـواد در آزمـایـشـگاه کروماتوگرافی است و در مــواقـعــی کــه جــداســازی بــه روش‌هـای دیـگـر غیر‌ممکن است به راحتی می‌توان از این روش اســتــفــــاده کــــرد. آزمــــایــــش هــــا بـــا اسـتـفـــاده از  کـرومـاتـوگـرافـی در عـرض زمـانـی بسیار کوتاه انجام  می گیرد،  و وسایل مورد نیاز آن نیز دارای قیمت مناسبی است.
‌کروماتوگرافی به معنی رنگ نگاری است که تــرکـیـبــی از دو واژه “کــرومــا” بـه مـعـنـی رنـگ و “گـــروفـیـــن” بـــه مـعـنـــی نـــوشـتـــن اســت. اســاس کـرومـاتـوگرافی ، جذب سطحی مواد و توزیع آن‌ها در دو فاز است. در این روش جداسازی بر اسـاس حـرکـت نسبی دو فاز صورت می‌گیرد بدین ترتیب که یکی از فازها که  فاز ساکن نامیده مـی‌شـود بـدون حـرکـت اسـت و فـاز دیگـر فـاز مـتـحـرک نام دارد. با عبور دادن فاز متحرک از داخل فاز ساکن جریانی به وجود می‌آید، در این حــالــت اجــزای مـخـتـلـف نـمـونـه سـرعـت‌هـای حـرکـت مختلـف دارند و جداسازی بر اساس همیـن اختـلاف سـرعـت‌هـا انجام می‌شود. فاز متحرک می‌تواند گاز یا مایع و فاز ساکن می‌تواند جامد یا مایع باشد.

روش‌های کروماتوگرافی
روش‌های کروماتوگرافی، بر حسب ماهیت فاز متحرک و سپس بر حسب ماهیت فاز ساکن، ممکـن اسـت جـامـد، مـایـع و گـاز بـاشنـد. بدین تـرتیـب، فـراینـد کـروماتوگرافی به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود. اگر فاز ساکن، مایع باشد کروماتوگرافی را تقسیمی می‌نامند.

انواع کروماتوگرافی
هر یک از ۴ نوع اصلی کروماتوگرافی انواع مختلفی دارد:
کـرومـاتـوگـرافـی مـایـع  جامد، کروماتوگرافی جذب سطحی، کروماتوگرافی لایهِ نـازک، کـرومـاتـوگـرافی تبادل یونی، کروماتوگرافی ژلی، کروماتوگرافی گاز/‌ جامد، کروماتوگرافی/ مایع، کروماتوگرافی تقسیمی، کروماتوگرافی کاغذی، کروماتوگرافی گـاز  مـایـع، کـرومـاتـوگـرافـی گـاز  مـایـع، کـرومـاتـوگرافی ستون موئین. جدول۱ انواع کروماتوگرافی به همراه موارد تشکیل دهنده آن را نشان می دهد.

مزیت روش های کروماتوگرافی
روش های کروماتوگرافی می‌توانند جداسازی‌هایی را که به روش های دیگر خیلی مشکل ترند، انجام دهند. زیرا اختلاف جزئی موجود در رفتار جزئی اجسام، در جریان عبور آن ها از یک سیستم کروماتوگرافی چند برابر می‌شود. هر چه این اختلاف بیشتر شود، قدرت جداسازی بیشتر و برای انجام جداسازی نیاز کمتری به وجود اختلافات دیگر خواهد بود.
یکی از مزایای برجسته روش‌های کروماتوگرافی این است که آن ها آرام هستند. به این معنی که احتمال تجزیه مواد جداشونده به وسیله  ‌این روش‌ها در مقایسه با سایر روش‌ها کمتر است. مزیت دیگر روش‌های کروماتوگرافی این است که تنها مقدار بسیار کمی از مخلوط برای تجزیه لازم است. به این علت، روش‌های تجزیه‌ای مربوط به جداسازی کروماتوگرافی می‌توانند در مقیاس میکرو و نیمه میکرو انجام گیرند.

انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی
انتخاب نوع روش کروماتوگرافی به جز در موارد واضح(مانند کروماتوگرافی گازی در جداسازی گازها) عموما تجربی است. زیرا هنوز هیچ راهی برای پیش‌بینی بهترین روش برای جداسازی اجسام، مگر در چند مورد ساده وجود ندارد.
در ابتـدا روش‌هـای سـاده‌تـری مـاننـد کـروماتوگرافی کاغذی و لایه نازک امتحان می‌شوند. در صورتی که با این روش‌ها مستقیما قادر به جداسازی باشند، جداسازی را باید به وسیله آن ها صورت داد. در غیر این صورت، از روش‌های پیچیده‌تر استفاده مـی‌شـود. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HELC)، وقتی که روش‌های ساده فاقد کارایی لازم هستند، می‌تواند پاسخگو باشد.

نرخ رسوب گلبول های قرمز
یکی از شاخص های بسیار مهم  و جالب آزمایشات خون   ESR   ‌است که حدود ۲۰ یا ۳۰ سال است که از این شاخص برای شناسایی یا بررسی میزان پیشرفت و وضعیت بیماری استفاده می شود .
مقدار   ESRدر آزمایشات خون بسیاری از افراد مشاهده می شود و واحد آن میلی متر در ساعت است و چون شاخصی با حساسیت بالا است در پاسخ به اختلالات بدن زود تغییر می کند .این تست ، تستی با حساسیت زیاد است ولی اختصاصیت کمی دارد یعنی افزایش یا کاهش آن نشان دهنده طیف وسیعی از اختلات در بدن است. از قدیم   ESR  ‌با التهاب رابطه داشت و التهاب وعفونت باعث افزایش آن می شد هر چند که امروزه از شاخص های تازه تر و حساس تری مانند  CRP ‌نیز برای بررسی التهابات استفاده می شود اما باز هم   ESR ‌ارزش خود را از دست نداده است . به طور کلی امروزه میزان   ESR  ‌و  CRPبه طور یکسان در زمان التهاب (با یکسری استثناء ها ) افزایش می یابد و پزشکان این دو را با هم مقایسه می کنند.

روش های اندازه گیری  ESR
روش های مختلفی برای اندازه گیری   ESRوجود دارد و هر کدام از روش ها مزیت خاصی دارند اما همه آن ها بر اصل نیرو های بین گلبول های قرمز و رسوب آن ها استوار هستند. مهمترین روش ، وسترگرین است که توسط پیپت مخصوص آن انجام می شود‌. از سایر روش ها می توان به  موارد زیر اشاره کرد:
‌روش وینتروب
‌روش اصلاح یافته وسترگرین
‌روش میکرو ESR
‌روش زتافیوژ
با توجه به اینکه رایج ترین روش وسترگرین است ، این روش را تا حدودی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این روش از پیپت مخصوص   ESR  ‌استفاده می شود  . این پیپت ۳۰ سانتی متر طول دارد و ۵/۲ میلیمتر قطر داخلی دارد . با توجه به این اعداد، به حجم یک میلیمتر خون  می‌گیرد . این پیپت از ۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر درجه بندی شده است.
روش تست: نمونه وریدی تهیه شده باید به نسبت ۱ به ۴ با ضد انعقاد سیترات سدیم مخلوط شده باشد و مدت زیادی از خون گیری نگذشته باشد . بعد از تهیه نمونه، یک میلی لیتر از خون را داخل پیپت مربوط به تست ریخته می شود و این کار طوری انجام می‌شود که هیچ گونه حبابی در داخل پیپت ایجاد نشود بعد در ادامه پیپت را با گیره مخصوص آن به صورت کاملا عمود و ۹۰ درجه نسبت به سطح قرا داده می شود و از همان لحظه به مدت ۶۰ دقیقه زمان گرفته می شود و بعد از ۶۰ دقیقه میزان رسوب گلبول‌ها گزارش می شود . باید دقت شود که  :
‌پیپت کاملا عمود باشد .
‌خون وریدی و بیش از ۲ ساعت از زمان خون گیری نگذشته باشد .
‌خون با ضد انعقاد سیترات و به نسبت ۱ به ۴ رقیق شده باشد .
‌آفتاب مستقیم بر نمونه در حین تست نتابد .
‌دمای محل آزمایش ۲۰ تا ۲۵ درجه باشد . اگر هوا سرد باشد به علت افزایش غلظت خون میزان   ESRکاهش نشان خواهد داد .
‌فرد مورد نظر قبلا از هپارین استفاده نکرده باشد چون هپارین باعث کاهش پتانسیل و در نتیجه افزایش  ESRخواهدشد (عدم استفاده از هپارین به عنوان ضد انعقاد هم به همین علت است.)
‌خون مورد آزمایش بدون لخته و همولیز باشد .
بـعــد از ۶۰ دقـیـقــه مـیــزان رســوب سلـول هـا خـوانـده شـود. مـقـادیـر مـرجـع بـا تـوجـه بـه سن متفاوت است به طوری که میزان  ESR  در اطفال و مردان کمتر ولی در زنان و افراد مسن زیاد است . بــالا بــودن مـیــزان هـمــاتــوکـریـت در نـوزادان و اطفـال(افزایش گلبول های قرمز باعث کاهش  ESRاسـت ) علـت پـایین بودن  ESR  است. در مــردان هــم بــه عـلــت تــاثـیـر آنـدروژن هـا مـاننـد تستسترون میزان  ESRکمتر است . افزایش سن به علت تغییر در مورفولوژی گلبول های قرمز باعث افزایش  ESRمی شود.
شــرکــت فـنـون آزمـایـشـگـاهـی  (LAB TECH) ‌ارائــــه‌کــنــنــــده انــــواع لــــوازم دقـیـــق و کـــارآمـــد آزمـایـشـگـاهـی اسـت فـهـرسـتـی از مـحـصولات شرکت‌های معتبر با کیفیتی مناسب برای کسب نتیجه‌ای سریع، مطمئن و دقیق در ادامه بیان شده است.

دستگاه  Aspirator
پـمـپ آسـپـیـراسـیـون دقـیـق قـابـل اسـتفاده در تخصص زنان، نوروسرجری و میکروسرجری اسـت. حـمل و نقل آسان، بسیار بادوام و قابل اطمینان، بی صدا، کنترل پیوسته فشار تنفسی، از ویژگی های آن است و ‌در دو نوع شامل هات پـلـیت و بدون هات پلیت وجود دارد و دارای سیستم قابل استریل است. این دستگاه ساخت کشور آلمان است.

‌سوزن پانکچر (Puncture Needles)
۱- ‌برای تست‌های   MEAو   LALو همچنین بیوپسی‌های مختلف
۲-دارای ســـایـــز‌هـــای مــتــفـــاوت مــنـطـبــق بــا استاندارد ۱۰۹۹۳ ISO
۳-دارای مجوز‌FDA  در تمامی سوزن های پزشکی
۴-یک بار مصرف و دارای بسته بندی دو بار استریل شده

دستگاه اندازه گیری گازهای خونی
ABGمختصر شده  Arterial blood gasبه معنی گاز های خون شریانی است . برای اندازه گیری گازها در خون ، دستگاه مخصوصی به همین نام وجـود دارد. گاز های خونی شامل دی اکسید کربن ، اکسیژن ، بیکربنات و گاهی  PHخواهند بود . دستگاهی که برای اندازه گیری اکسیژن ، دی اکسیـد کـربـن و اسیـدیتـه استفـاده مـی شود کاملا خودکار است. جمع آوری نمونه مناسب و جابه جایی مناسب آن برای اندازه گیری گاز ها بسیـار مهـم اسـت. نمـونـه گـرفته شده برای این تست می تواند نمونه شریانی  یا سیاه رگی  یا حتی مویرگی باشد . مقادیر گاز های خونی به اتسمفر بـسـیــار حـســاس هـسـتـنــد و بـایـد سعـی شـود تـا خون‌گیری در شرایط بی هوازی انجام گیرد که ایــن شــرایــط ایــده آل اسـت. مـانـنـد بـسـیـاری از تــســــت‌هــــای دیــگــــری آزمــــایـشـگـــاهـــی بـــایـــد انــدازه‌گـیــری گــازهــای خــونـی در عـرض نـیـم ساعت انجام گیرد .برای اندازه گیری گاز ها در خون باید از خون کامل استفاده کرد. برای این منظور از هر جایی که مناسب است و می توان خونگیری وریدی کرد می توان مبادرت به خون گیـری کـرد . محل‌های خون گیری همان رگ هـای مـوجـود و در دستـرس انـدامی هستند اما بـرای مطـالعـات خـاص ممکـن است به شریان های بزرگ یا شریان های موجود در فضای قلبی نیاز باشد .  آنالیزگران نمونه باید دقت کنند که بعضی از نمونه ها به دشواری جمع آوری می شوند بنابراین باید با نهایت دقت جابه جا شوند . تفاوت در گاز های خونی وریدی و شریانی بیشتر در مورد فشار اکسیژن مطرح است . فشار اکسیژن تنها حالت بالینی است که نیاز به نمونه شریانی دارد.
فشار اکسیژن (PO) در وریدی ها  معمولا mrn  Hg 70-60   ‌کمتر از مقدار شریانی است وقتـی کـه اکسیـژن وارد مـویـرگ هـا مـی شود زمانی که مقدار فشار دی اکسید کربن (PCO) در ورید ها ۲ تا ۸ میلیمتر جیوه بیشتر از شریان ها است .
شکل ۳ شماتیکی از دستگاه اندازه گیری گاز های خونی را نشان می دهد . پیشرفت اخیر در دستگاه اندازه گیری گاز های خونی ، دستگاه های   stat profileاست که برای تسـت هـای  point-of-careیـا تسـت هـای کنـار بستـر استفـاده مـی شـونـد . بسیـاری از شرکت‌‌ها   امروزه دستگاه هایی را تولید می کنند که کوچک، مستقل ، قابل حمل و دارای استفاده راحت برای اپراتور باشند . این دستگاه ها برای آزمایشگاه های اقماری طراحی شده اند و برخی دارای الکترود های یک بار مصرف هستند .
نحوه استفاده و کار این دستگاه ها به این صورت است که اپراتور و آزمایش کننده نمونه خون مناسب را به نمونه کاوشگر یا پروب اضافه می کند سپس با استفاده از فرمان‌هایی که توسط یک صفحه کلید داده می شود ، مقداری نمونه اولیه از نمونه اصلی (که حاوی پروب است و در مرحله اولیه به نمونه خون اضافه شده است) ، با استفاده از یک پمپ پریستالتیک ، مکش شده و در روی چمبر ۶۰ تا ۱۵۰ میکرولیتری وارد می شود. پمپ تحت کنترل رایانه است تا بعد از ورود نمونه ،  پمپ متوقف شود تا نمونه بر روی چمبر ساکن شود (برای اینکه چمبر به تعادل دمایی برسد) و این کار تا پایان اندازه گیری ادامه می یابد .
بعد از اندازه گیری، نمونه توسط پمپ به بیرون دفع می شود و نتایج مربوط به گاز ها بـر روی صـفـحـه نـمـایـش داده مـی شوند و همچنین به صورت نوار گزارشی پرینت می‌شوند
اتوکلاو
اتـوکـلاو دسـتـگـاهـی اسـت کـه برای استریل کـردن مـواد و تـجـهـیـزات در آزمـایشگاه توسط فشار شدید بخار در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ یا ۲۰ دقیقه است. این زمان بستگی به نوع ماده و محتوای اتوکلاو دارد . این دستگاه در ســـــال ۱۸۷۹ تـــــوســـــط چـــــارلـــــز چـــــامـــبــــرلــنــــد  (Charles Chamberland ) اختراع شد .

انواع اتوکلاو
دو نوع اصلی اتوکلاو وجود دارد:

صفحه اتوکلاو در بالا : این اتوکلاو  شبیه زودپز هایی است که در خانه های ایرانی یافت می شود . در این اتوکلاو ها ، در اتوکلاو توسط پیچ هایی در پایین بسته می شود و فشار سنجی در بیرون برای کنترل فشار قرار دارد . این دستگاه ها نـیــاز بــه منبـع حـرارت خـارجـی دارنـد و بسیـار خطرناک هستند. بنابراین آن ها باید توسط افراد بـسـیـار با تجربه مورد استفاده قرار گیرند و هر لحظه دما و فشار اتوکلاو ها کنترل شود.

صفحه اتوکلاو در روبه رو : این اتوکلاو ها به خاطر راحتی،   به طور وسیع در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند اما برای استفاده از این اتوکلاو ها باید دقت زیادی صورت گیرد. ایـن اتـوکـلاو هـا جـعـبـه ای شـکـل هـستند و در درونشان مجهز به واحد تبدیل آب به بخار دارند که برای استریل کردن استفاده می شود . کنترل اتوکلاو به اپراتور این امکان را می دهد تا دمای مورد نظر را تنطیم کند و مدت زمان اتوکلاو را تـعـیـین کند همچنین این اتوکلاو ها وسیله ای برای اندازه گیری و نمایش فشار/دما را دارند .
اتوکلاو هایی که از جلو باز می شوند ممکن است بسیار بزرگتر باشند که برای استریل کردن مواد و وسایل زیاد در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند .

موارد کاربرد اتوکلاو
اتوکلاوو علوم آزمایشگاهی دو جز جدا نشدنی از هم هستند. اتوکلاو در بسیاری از زمینه ها مانند: میکروب شناسی ، پزشکی ، دامپزشکی ، قارچ شناسی ، دندان پزشکی و … مورد استفاده قرار می گیرد.
ظروف شیشه ای ، زباله های پزشکی ، ظروف آزمایشگاهی ، ملحفه های حیوانات آزمایشگاهی ، محیط های کشت و… موادی است که توسط اتوکلاو استریل می شوند.  ‌امروزه استفاده از اتوکلاو برای استریل کردن زباله های بیمارستانی به سرعت در حال رشد است . وسایل و دستگاه هایی که برای استریل کردن این مواد و زباله ها استفاده می‌شود از همان روش بخار و فوق حرارت هستند و باعث استریل شدن توده ای وسیع از زباله های بیمارستانی از عوامل پاتوژن می شوند.

حذف هوا
بعد از بستن در اتوکلاو ، مقداری هوا در ظرف باقی می ماند و باید حذف شود. علت آن این است که هوای گرم در مقایسه با بخار به مدت زمان زیادی برای استریل کردن نیاز دارد . برای مثال : بخار در دمای ۱۳۴ درجه سانتی گراد به ۳ دقیقه وقت برای استریل کردن مواد نیاز دارد در حالی که هوای گرم ۱۶۰ درجه سانتی گراد در همان شرایط به دو ساعت وقت نیاز دارد . روش های حذف هوا در اتوکلاو به شرح زیر است :

حذف هوا از پایین (Downward displacement): زمانی که بخار وارد محفظه می‌شود به علت پایین بودن چگالی آن نسبت به هوای گرم در بالای محفظه قرار می گیرد و با افزایش میزان بخار رفته رفته هوای گرم در زیر اتوکلاو فشرده می شود و از قسمت پایینی تخلیه می شود . معمولا در قسمت خروجی دماسنجی برای کنترل دمای هوای خروجی می گذارند . تنها زمانی که هوا از محفظه خارج شد باید تخلیه کردن را متوقف کرد . جریان معمولا توسط تله های بخاری  یا سوپاپ های مارپیچی کنترل می شود.

پالس های بخار  (Steam pulsing) : در این روش هوای موجود در محفظه اتوکلاو توسط پالس های بخار فشرده می شود و سپس دپرس شده تا به فشار اتمسفر نزدیک شود .
پمپ های وکیوم   (Vacuum pumps): این پمپ ها هوا  یا هوا/بخار را از محفظه مکش می کنند .
سـوپر اتمسفر  (Superatmospheric ): در این چرخه از پمپ های وکیوم استفاده می شود . به دنبال پالس بخار مکش انجام می شود و به دنبال سایر پالس ها مکش ادامه می یابد. میزان مکش ها بستگی به چرخه و نوع دستگاه دارد .
‌زیــر اتمسفـر (Subatmospheric ) : مشـابـه چرخه    superatmosphericاست اما فشار محفظه هرگز بیش از اتسمفر نیست تا زمانی که فشار به دمای استریل کردن افزایش یابد .

اتوکلاو در پزشکی و علوم آزمایشگاهی
اتوکلاو های پزشکی دستگاه هایی هستند که بـرای اسـتـریـل کـردن (کـشـتـن تـمـام شکل های رویـش مـیکروارگانیسم ها و اسپورها ) مواد و ظروف پزشکی استفاده می شود . در این مرحله یـعـنـی اسـتـریـل کـردن تـمـام شـکـل بـاکتری ها ، ویروس ها ، انگل ها ، قارچ ها و اسپور ها از بین می روند.
اتوکلاو ها در بسیاری از زمینه های پزشکی و مراکزی که نیاز به استریل کردن مواد دارند یافت می شوند. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که امروزه بیشتر از وسایل یک بار مصرف استفاده می شود در نتیجه وسائل نیاز به استریل دوباره ندارند . این اتفاق (استفاده از مواد یک بار مصرف بدون نیاز به بازیابی دوباره) برای اولین بـار در مـورد نیدل های استفاده شده است  اما امروزه بسیاری از مواد جراحی به صورت یک بار مصرف استفاده می شوند .
‌همه مواد توسط اتوکلاو استریل نمی شوند برای مثال ممکن است بعضی مواد پلاستیکی ذوب شوند   یا بعضی مواد کاغذی نتوانند میزان بالای فشار بخار را تحمل کنند در این موارد باید از اتو یا سایر روش های استریل کردن (اشعه ، مواد شیمیایی و… ) استفاده کرد .

کنترل کیفی اتوکلاو
اندیکاتور های شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژی بـرای بـررسـی دمـا و زمـان اتـوکـلاو بـه صورت تــجــاری وجــود دارد. شــاخــص شـیـمـیــایــی بــه صورت نوار های اتوکلاو (چسب اتوکلاو) یا بسته های پزشکی هستند که وقتی به دمای معنی رسیدند تغییر رنگ می دهند. برای مثال : دارای نوار های سیاه در زمینه سفید هستند که بر روی مــوادی کــه مــی خــواهـنــد اتــوکــلاو شـونـد زده می‌شود و اگر اتوکلاو درست کار کرده باشد در دمای ۱۲۱ درجه نوار های سیاه از بین می‌روند . اندیکاتور های بیولوژی شامل اسپر باکتری هایی هستند که به حرارت مقاوم هستند.

سانتریفیوژ آزمایشگاهی
سـانتریفیوژ آزمایشگاهی، یکی از ابزارهای آزمایشگاه تشخیص طبی است که با استفـاده از نیـروی مـوتور خود، نمونه مایع را با سرعت بسیار زیادی به چرخش در می‌آورد. بسته به اندازه و ظرفیت نمونه سانتریفیوژهای مختلفی وجود دارد . مانند تمام سانتریفیوژ ها ، سانتریفیوژهای پزشکی هم توسط اصل رسوبی مواد در سرعت بالا کار می کنند که در آن شتاب جاذبه ای مرکزی ، باعث جدا شدن مواد به دو نوع ناحیه کم و پر تراکم می شود .

انواع سانتریفیوژ

انواع مختلفی از سانتریفیوژ ها طراحی و ساخته شده است.

۱-سانتریفیوژ افتراقی : اغلب برای جدا کردن ارگان خاصی از مجموعه سلول ها برای بررسی قسمت خاصی از سلول های بدن مورد استفاده قرار می گیرد .
۲-سـانتـریفیـوژ ایـزوپیکنیـک : اغلـب بـرای جـدا کـردن نـوکلـوئیک اسید ها مانند  DNAمورد استفاده قرار می گیرد .
۳-سانتریفیوژ گرادیان ساکاروز : اغلب برای تخلیص ویروس های انولوپ دار  یا ریبوزوم ها مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برای جداسازی ارگان خاصی از عصاره سلولی خام از این نوع سانتریفیوژ استفاده می شود .

‌انواع مختلفی از سانتریفیوژ آزمایشگاهی وجود دارد:

۱-میکرو سانتریفیوژ : دستگاهی است برای کار در حجم بین  ۲/۰ تا  ۲ میلی لیتر (میکروتیوب ها) ساخته شده، حداکثر ۹۶ لوله را می توانند پشتیبانی کنند ، طراحی کوچک و کاملی داشته و حداکثر ۳۰۰۰۰ گرم وزن دارند .
۲-سانتریفیوژ بالینی یا کلینیکی : دستگاهی است برای کاربردهای بالینی مانند لوله های انتقال خون و دارای سرعت کمتری هستند .
۳-سانتریفیوژ چند منظوره رومیزی : دستگاهی برای کار با تیوب های بزرگ و دارای تنوع بسیار زیادی هستند .
۴-سانتریفیوژ  : STAND ALONEدستگاه های سنگین مانند اولترا سانتریفیوژ
بسیاری از سانتریفیوژ ها دارای سیستم خنک کننده یا بدون سیستم خنک کننده هستند .

طراحی
سانتریفیوژ آزمایشگاهی در شیمی ، زیست شناسی و بیوشیمی برای جداسازی  مواد جامد ازمایع در یک سوسپانسیون  مورد استفاده قرار می گیرد . مواد جامد می تواند تـرکیبـات غیـر محلـول ، بیـومـولکـول هـا ، ارگـان هـای سلـولـی یـا سلـول کامل باشد . سانتریفیوژ‌ها   از نظر سرعت و ظرفیت بسیار متنوع هستند. سانتریفیوژ ها معمولا دارای روتوری هستند که در آن ۲، ۴، ۶ یا چاه های بسیار زیاد هستند که در آن ها لوله های آزمایش قرار می گیرد . زمانی که یک سوسپانسیون در یک دستگاه سانتریفیوژ قرار می‌گیرد ، مواد جامد در ته لوله آزمایش ته نشین می شوند و باعث ایجاد یک دیواره مخلوطی می شود . این دیواره باعث می شود تا مایع رویی  به آسانی از سوسپانسیون جدا شود.

به طور کلی دو نوع روتور وجود دارد  :
‌روتور با زاویه ثابت : این روتور ها محکم و کوچک هستند و معمولا از آلومینیوم ساخته می شوند.  در آن‌ها چاهک هایی با زاویه ثابت (برای نمونه با زاویه ۴۵ درجه)  تعبیه شده است که محل قرار گیری تیوب های نمونه است .

‌روتور چرخشی یا روتور افقی : روتور شبیه صلیب است و به آن سطل هم گفته می‌شود . در این سطل تیوب های مختلفی می تواند سانتریفیوژ شود .
‌روتور توسط درب روتور بسته می شود . روتور در داخل چمبری قرار دارد که توسط درب فلـزی سـانتـریفیوژ پشتیبانی می شود . درب باز مانع از چرخش موتور روتور می‌شود . در زمان سانتریفیوژ درب قفل می شود درب بسته باعث حفاظت فرد در برابر برخورد با روتور می شود که با سرعت بسیار بالا در حال حرکت است . محفظه روتور و درب روتور طوری طراحی شده اند که در صورت شکستن لوله ها حتی در حداکثر سرعت ، هیچ خطری فرد آزمایش کننده را تهدید نمی کند . قبل از سانتریفیوژ ، باید لوله‌های موجود در روتور با استفاده از بلانک یا سایر نمونه ها بالانس شود . با توجه به اهمیت این موضوع امروزه سانترفیوژ ها به  حس گر تشخیص عدم تعادل خودکار مجهز شده اند .
بسیاری از سانتریفیوژ ها دارای سیستم خنک کننده یا بدون سیستم خنک کننده هستند . شرکت های مختلفی با برند های مختلف انواع سانتریفیوژها را روانه بازار می‌کنند که از مهمترین آن ها می توان به Eppendorf, Thermo-Heraeus , Thermo-Sorvall, Hettich, Beckmann-Coulterیا   Sigma  اشاره کرد.
آنالایزرهای سنجش ایمنی رادیو اکتیو خودکار، نیمه خودکار و شمارشگرهای گاما
آنالایزرهای ایمنی رادیو اکتیو و شمارشگرهای گاما ، ضمن آشکار سازی مقدار وکمیت هورمون ها ، ویتامین ها ، داروها ، آنتی ژن های سرطان ، آنزیم ها و گیرنده ها ، ویروس ها ، آنتی بادی ها ، پلی پپتید ها و سایر پروتئین ها را تعیین می کند.
آنــالایــزرهـا سنجـش ایمنـی رادیـواکتیـو ، تکنیـک تحلیـل ویـژه وحسـاسـی را بـرای اندازه‌گیری آنالیت ها در نمونه های بیمار (سرم ، ادرار وسایر مایعات بدن ) فراهم می‌آورد . حد آشکار سازی این آنالیت ازحدنانوگرم تا پیکوگرم متغیر است . سنجش هورمون ها با  RIA )Radioimmunoassay(با بررسی عملکرد قلبی ، عروقی، تناسلی ، هماتوپوئتیک و سایر عملکردهای متابولیکی ، شواهدی بر ناهنجاری های متابولیک را ارائه می دهد. سنجش دارو ها ( به خصوص داروهای درمانی نظیر متوتروکسات ) به بهبود کیفیت درمان کمک می کند. از تکنیک های  RIAهمچنین برای آشکار سازی علائم توموری و گیرنده های هورمون استفاده می شود . آشکارسازی آنتی ژن های هپاتیت به یکی از کاربردهای بسیار مهم آزمایش بـــالـیـنـــی  RIAتـبـــدیـــل شـــده اســـت و آزمـــایــش  RIAگــاسـتــریــن از نـظــر کـلـنـیکـی بـه یـک روش مناسب و مفید برای تشخیص گاسترینوما تبدیل شده است.
در این نوع آزمایش برای ترکیب یک لیگاند( به ماده ای که قرار است تجزیه شود و معمولا به آن  Agگفته می شود ) با همبند ( معمولا به عنوان آنتی بادی از آن نام برده می شود) ویژه آن لیگاند ، روش مناسبی ارائه می شود .
خصوصیات این مواد و ترکیبات، به طور قابل ملاحظه ای ، احتمال تداخل سایر مولکول های بـیـولـوژیـک در اسـتـفـاده از موادی که به وسیله رادیواکتیو نشان دار شده اند ، کاهش می دهد ، این ماده ممکن است با ماده خاصی که قرار است تست شود مشابه باشد.
‌انجام آزمایش  RIAبه صورت دستی مستلزم انجام پروسه های متعدد آزمایشگاهی و محاسبه بــســیـــار زیـــادی از اطــلاعــات اســت. آنــالایــزر خـودکـار زمـان دسـتـرسـی بـه بـازده مـطـلـوب را کاهش می دهد ، میزان دقت را بهبود می بخشد و انجام آزمایش  RIAرا آسان تر می کند و از این رو تکنولوژیست ها را قادر می سازد تا تست های متنوعی را انجام دهند . با توجه به اینکه اصول   Competive   binding  را می توان در سیسستم‌های غیر ایمونولوژیک تعمیم داد، بنابراین آزمایش  RIAترجیح داده می شود.

اصول کار دستگاه
تکنیـک هـای  RIAبرای اندازه گیری غلظت لیگاند موجود در نمونه ای که قرار است آنالیز شود از واکنش  ligond- binder   استفاده می کنند . در اغلب آزمایش های   RIAاز اصول پیوند رقابتی استفـاده مـی شـود که در آن مقدار نامعلومی از لیگـانـد نشـان دار شـده بـا مقـدار نـامشخصـی از لیگاند نشان دار نشده برسر سایت های پیوندی موجود رقابت می کنند. با توجه به تفاوت های ساختاری بین لیگاند و  روشBindr آزمایش به یـکــی از دو روش آزمــایــش تـعــادل حـقـیقـی یـا آزمایش اشباع ترتیبی تعیین می شود.  در روش آزمایش تعادل حقیقی،  Binderبه محلول حاوی لـیـگـاند نشان دار شده و نشان دار نشده اضافه می‌شود و مخلوط در یک محیط انکوبه می شود در روش آزمایش اشباع ترتیبی لیگاند نشان دار به یک محلول حاوی لیگاند نشان دار نشده و   Binderاضافه می شود. بعد از آنکه مدت زمان انکوباسیون سپری شد لیگاند باند شده از لیگاند آزاد جدا می شود و سپس مقدار لیگاند باند شده نــشـــان دار بـــه وســیــلــه یــک شـمــارشـگــر گــامــا اندازه‌گیری می شود، شمارشگر اطلاعات قابل باز خوانی را تولید می کند این اطلاعات از نظر ریاضی به مقادیر رادیو اکتیویته تبدیل می شوند. هـریـک از اسـتـانداردها دارای یک مقدار پاسخ مناسب هستند. بعد از آنکه پاسخ ها به دست آمد غلظت آنالیت با استفاده از منحنی کالیبراسیون سنجیده می شود.
آزمایش  RIAاز پنج مرحله تشکیل شده است:
۱-اضافه کردن واکنش‌گر
۲-انکوباسیون آنالیت و معرف
۳-جـداسـازی و تـفـکـیـک اجزا باند به رادیو اکتیو از اجزای آزاد
۴-اندازه گیری رادیو اکتیویته در بخش های مجزا با استفاده از یک شمارشگر بتا یا گاما
۵-تبدیل اطلاعات
در مـرحـلـه یـک ، مقادیر از پیش تعیین شده معرف به وسیله پیپت به داخل نمونه بیمار که در یک لوله آزمایش قرار دارد منتقل می شود. این انتقال در فواصل زمانی منظم انجام می شود و در آنالیزرهای خودکار اپراتور نمونه مورد نظر را روی یک سینی یاپایه قرار داده و نوع آزمایش را انتخاب می کند .
مدت انکوباسیون ودما بر اساس نوع آزمایش متفاوت و متغیر است. برای جداسازی لیگاند آزاد از کــمــپــلــکـــس آنــتــی ژن – آنـتــی بــادی از روش‌های مختلفی نظیر رسوب سازی ، تصفیه ، تبادل یونی ، استفاده از غربال های مولکولی و تـکـنـیــک هــای آنـتــی بــادی فـاز جـامـد اسـتـفـاده می‌شوند. یک روش رسوب سازی رایج روش آنتی بادی-  دوبل است که در آن یک آنتی بادی با یک پروتئین به عنوان یک رسوب ساز‌ها مورد استفاده قرار می گیرد . از دیگر رسوب ساز ها می توان به سولفات آمونیم ، اتر ، سولفیت سدیم ، کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول اشاره کرد. در آزمایشات رسوب سازی به جای استفاده از سانتریفوژ می توان از فیلترهایی استفاده کرد که می توانند ذرات به اندازه کوچکتر از میکرون را گیر بیندازند که در این راستا یک تکنیک ساندویچی نیز ارائه شده است که بر اساس آن فیلتر ها ( استات سلولز … ) بر روی لایه مورد نظر نصب می شوند و به صورت ساندویچی بین جفت آشکار ساز قرار می گیرند و به این ترتیب میزان رادیو اکتیویته را اندازه گیری می کنند .
در جداسازی به وسیله شارژ یا وزن مولکولی از    gel filtration chromatographyو غربال مولکولی استفاده می شود . جز رادیواکتیو مفید پس از جداسازی به وسیله یک شمارشگر گاما شمارش می شود .
شمارشگر گاما به وسیله یک کریستال سدیم که قطر آن ۵/۱ تا ۳ اینچ است و به وسیله تالیم فعال می شود تشعشعات رادیو اکتیو را آشکار سازی می کند .

محدودیت دستگاه گاماکانتر
بـیـشـتــریــن مـحــدودیــت ایــن دستگـاه در شمـارش نمـونـه هـایـی اسـت کـه فعـالیـت رادیواکتیویته آن ها زیاد باشد زیرا در این صورت شمارش به دست آمده صحیح نخواهد بـود مـحـدودیـت دیـگـر خـصـوصـا در دسـتـگـاه هـای جـدیـد عـدم انـعطاف در انتخاب پنجره‌های انرژی است برای مثال تست تغییر یافته شیلینگ از کبالت۵۷  coاستفاده می‌کندکه در دستگاه های جدید شمارش آن امکان پذیر نیست.

کاربردهای گاما کانتر
بیشترین کاربردهای شمارنده ها در پزشکی هسته ای یا روش های رادیو بیواسی ، شامل به کارگیری تعداد محدودی رادیو نوکلئوتید هستند . ید ۱۲۵ بیشترین کاربرد را دارد که در ارزیابی تست های تیروئیدی و تعیین میزان فیلتراسیون گلومرولی و نیز روش‌هـای   RIAبه کار می رود. حجم نمونه ها و استاندارد ها باید مساوی باشند . درصورتی که حجم نمونه بیشتر باشند شمارش کاهش می یابد .

کالیبراسیون میکروپیپت
‌یـک حجم از محلول ۴:۱۰۰ گرم در میلی لیتر محلول فری سیانید پتاسیم توسط میکروپیپت به ۲۰۰ حجم آب اضافه می شود تا رقت ۱:۲۰۱ حاصل شود. آنگاه با یک پیپت دقیق یک میلی لیتر فری سیانید پتاسیم به ۲۰۰ میلی لیتر آب که در یک فلاسک دقیق آماده شده است اضافه می شود. جذب نوری هر محلول در مقابل آب مقطر در ۴۲۰ نانومتر قرائت می شود. این عمل از ابتدا سه بار انجام می گیرد.
‌شرکت فردوس رای با اتکا به امر تحقیق و پژوهش و بهره مندی از کادر علمی و اساتید دانشگاهی با اخذ مجوز تحقیقات نسبت به تاسیس واحد تحقیقات صنعتی و آزمایشگاه تحقیقاتی و همچنین با اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع و بهره گیری از تجـربیـات گذشته و با انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا و همسان سازی آن با امکـانـات داخلـی نسبـت به تولید تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی ( به طور مثال: کلونی‌کانتر، شیکر الایزا، دارک کانتر و … ) اقدام کرده است که در زیر نمونه هایی از این تجهیزات را مشاهده می کنید.

کلونی کانتر
کلونی کانتر به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی میکروبیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در مدل های ساده و  Scanningطراحی و با قابلیت های فراوان رقیبی برای دستگاه های خارجی بوده است.
در این دستگاه پس از کشت میکروبی، پلیت محیط کشت را در دستگاه قرار داده و به صورت کاملا خودکار و در کمتر از یک ثانیه تعداد کلنی ها بر اساس ( CFU (colony-forming unit یا محاسبه درصد دقت نمونه اعلام می شود.
از قابلیت های دیگر این دستگاه تهیه گزارش های آماری، شمارش بخش خاص از یک پلیت و تعیین آنتی بیوگرام است.

شیکر الایزا
این دستگاه جهت مخلوط کردن محلول انواع میکروپلیت تولید شده است. شیکر الایزا با حرکت سریع با قطر چرخش کم باعث اختلاط مناسب معرف ها و در نتیجه پیشرفت واکنش در طی زمان و عدم تغییر و بروز خطا می شود. این دستگاه مجهز به سیستم کنترل زمان و دور به صورت دیجیتال است.

دارک کانتر
ایـن دستگـاه جهـت شمـارش ذرات تیـره در محلـول هـای  PVCدر صنـایـع نفت و پتـروشیمـی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به روش  Scanningپس از تهیه  Scanاز نمونه نسبت به آنالیز آن اقدام می کند.

سیستم  کامل الکتروفورز
الکتروفورز از توسعه یافته ترین و متنوع ترین روش های جداسازی مولکول های کـوچـک یـا بـزرگ مـاننـد پـروتئیـن هـا و اسیـدهـای نوکلئیک است. در حالت متداول مولکول‌های مورد آزمایش بر روی یک محیط جامد پایه و بین دو قطب مثبت و منفی با جریان الکتریکی ثابت قرار گرفته و بر اساس میزان بار الکتریکی و جرم مولکولی خود روی محیط مذکور حرکت می کنند که همین اختلاف و به وجود آمدن فراکنش های مختلف به وسیله اسکنر و نرم افزار پیشرفته الکتروفورز (سازگار با تمامی محیط های ویندوز از قبیل ۹۸، ۲۰۰۰ و   xpدر کامپیوتر (یا حافظه جانبی مانند CD یا فلاپی) ثبت و با کارایی بسیار بالا مورد پردازش قرار می گیرد. الکتروفورز سرم پروتئین، هموگلوبین، لیپوپروتئین، ایزوآنزیم ها و ایمنوفیکشین ادرار به همراه امکان تعریف تست های جدید علاوه بر تست های موجود از امکانات ویژه این سیستم است.

سایر مزایا
‌اسکن سریع، واضح و واقعی نمونه با سرعت بالای ۹۶ نمونه در ثانیه که در مدل خارجی نمونه مشابه ۲۴ نمونه در ۱۰ دقیقه است.
‌امکان انطباق منحنی های یک بیمار جهت بررسی روند درمان
‌امکان انطباق منحنی یک بیمار با منحنی مرجع
‌امکان ارسال و یا دریافت کلیه اطلاعات هر یک از بیماران از طریق مودم
‌حذف لکه های اضافی موجود بر روی ژل
‌آنالیز ژل، تشخیص اتوماتیک فراکنش ها و تشخیص فراکنش های غیر نرمال
‌انتخاب نمونه به صورت خودکار جهت الصاق آن به  patient ID
‌امکان پرینت پارامترهای هماتولوژی در نمونه های هموگلوبین الکتروفورز

الکترو فورز پروتئین های ادرار
مقـدار بسیـار کمـی پـروتئین در ادرار روزانه دفع‌می شود که این میزان بسیار ناچیز بوده و با روش‌هـای معمول بررسی پروتئین ادرار قابل ارزیـابـی نیسـت یا ولی این میزان تحت شرایط اسید‌های کلیوی افزایش می یابد و قابل ردیابی و الـبـتـه اهمیـت اسـت. شـرایطـی مـاننـد بیمـاری کلیوی اولیه، بیماری های  خود ایمنی که نهایتا مـنـجر به درگیری کلیه شوند و التهابات مزمن همه از جمله شرایطی هستند که باعث افزایش دفع پروتئین از ادرار می شود. همچنین بیماری دیـگـری کـه از اهـمیت بسیار زیادی برخوردار است بیماری مولتیپل میلوما است. این بیماری یـک نـوع بـدخـیـمی در سلول های تولید کننده آنــتـــی‌بـــادی اســـت کـــه در ۷۵ % از مـــوارد ایـــن پـروتئیـن‌هـا شامل زنجیره سبک آنتی بادی نیز است و در نتیجه این زنجیره ها از کلیه عبور کرده و وارد ادرار می شوند. الکتروفورز پروتئین های ســــرم در مــــوارد بــیــمــــاری هـــای اتـــوایـمـیـــون، بـیـمـاری‌هـای کبدی و کلیوی، التهابات حاد و مزمن در خواست می شود.

روش انجام تست
برای انجام این تست ابتدا نمونه مورد نظر که ادرار یا سرم بنا به در خواست پزشک است را به دمای اتاق رسانده و سپس مراحل انجام کار به دقت دنبال می شود. مراحل به ترتیب زیر هستند
۱ -کاغذ استات سلولز که به صورت ژل هایی هستند که برای ۸ نمونه اغلب کاربرد دارند در بــافــر مـخـصـوص بـه مـدت ۱۰ دقیقـه خیسـانـده می‌شود.
۲ -بعد از ۱۰ دقیقه این کاغذ را از محلول در آورده و بـین ۲ کاغذ خشک کن آرام قرار داده می‌شود تا نم گیری مختصری انجام شود ولی کاغذ نباید خشک شود.
۳-در ایـن مـرحـلـه نمونه را توسط اپلیکاتور خـاصـی کـه بـه مـنـظـور نـمـونـه گـذاری اسـتـفاده می‌شود برروی کاغذ منتقل می شود. لازم است که نمونه ها ۵/۱ سانتیمتر از لبه کاغذ و حداقل ۱ سانتیمتر از کناره ها فاصله داشته باشند.
۴-سـپـس ژل را برگردانده و از پشت داخل تـانـک الـکـتـروفـورز کـه حـاوی بافر مخصوص است قرار داده می شود به طوری که نمونه در سمت کاتد باشد.
۵ -به وسیله ۲ لام تمیز و کاغذ صافی پلی را برای ارتباط بهتر بافر با ژل تهیه می شود.
۶-تانک را به منبع تغذیه متصل  کرده و با تنظیم دستگاه روی ولتاژ مناسب ( ۱۶۰ ولت) که شدت جـریـانـی حـدود ۶-۴ آمـپر را فراهم کند جریان الکتریکی برقرار می شود. بعد از چند بار مصرف بافر جریان افزایش می یابد که در این زمان بافر تـانـک بـاید تعویض شود و از بافر تازه استفاده کرد.
۷ -بعد از طی زمان حدود ۲۰ دقیقه دستگاه را خاموش کرده و مراحل رنگ آمیزی، رنگ بری، آب گیری وشفاف سازی انجام داده می شود.
۸ -در نهایت باندها به وسیله اسکنر و برنامه مخصوص قرائت می شوند.
در الـکـتــروفــورز پــروتـئـیــن ۵ بــانــد تـشـکـیـل مـی‌شـود کـه شـامـل آلبومین ، آلفا-۱ گلوبولین، آلفا-۲ گلبولین، بتا گلبولبن و گاما گلبولین است. آلـبــومـیــن عـمـده پـروتئنـی هـا را تشکیـل داده و نزدیک ترین باند به سمت آند را تشکیل می دهد.

واشر الایزا
یکی از مهمترین مراحل انجام آزمایش الایزا مرحله شستشو است، از آنجا که مراحل شستشو به روش دستی با فشار ثابت و مناسب صورت نـمــی گـیــرد لــذا مـحـتــویـات چـاهـک بـه خـوبـی شستشو نیافته و ترکیبات اضافی باقیمانده ایجاد اشکال در نتیجه آزمایش می نماید. به همین دلیل استفاده از دستگاه واشر الایزا را به عنوان یکی از ابزار مهم در ایجاد چرخش مناسب در چاهک های پلیت باید نام برد.
واشر الایزا نیمه اتوماتیک مجهز به مانیفلد ۸ کاناله دو ردیفی، دارای سوزن های استیل دارای شاسی کنترل جهت تقسیم محصول شستشو و دارای سیستم کنترل مکش است.

کاتتر انتقال  (Transfer Sets)
دارای رابط  )Luer(انتهای کانولا جهت تزریق عمیق بدون مشکل، دارای قابلیت نفوذ عمقی و کنترل جهت آن به وسیله حلقه‌های دو طرفه است. عدم ایجاد جراحت به علت سر کروی کانولا و امکان  Handlingبسیار راحت آن و در دو سایز مختلف برای استفاده از آن در افراد با آناتومی متفاوت از قابلیت های دیگر آن است.

گروه‌بندی خون (Blood Groping)
‌دستگاه تمام خودکار بانک خون با قابلیت انجام ۳۰۰ نمونه بیمار در ساعت، انجام تست گروه بندی خونی،  آنتی ژن   RHو گروه خونی  Kellو تشخیص بیماری های عفونی چون سیفلیس، استفاده از تکنولوژی بسیار پیشرفته  PK جهت تشخیص و آنالیز مطمئن، دارای نرم افزار اختصاصی، مانیتور، هارد دیسک حداقل ۴۰GB، پرینتر لیزری و صفحه نمایشگر تماسی  (Touch Screen).

آنالیز شیمیایی
(۴۰۰ )Clinical Chemistry – AU
‌دستگـاه تمـام خـودکار و با قابلیت  Random access، توانایی انجام ۴۰۰ تست فتومتریک و تا ۸۰۰ تست با  ISE
‌قابلیت انجام ۱۲۲ تست شامل بیوشیمی خون و ادرار، پروتئین های اختصاصی، آنزیم ها، یونه، هورمونه، سرولوژی و ایمونولوژی‌
مصرف دارویی  (DAT) و سنجش داروهای درمانی با روش نورسنجی نقطه ای با دقت بسیار بالا
‌دارای محفظه اورژانس سوییچ )STAT(با قابلیت پذیرش ۲۲ نمونه و جوابدهی ظرف مدت ۵ دقیقه
‌مجهز به یخچال برای محفظه‌های استقرار معرف‌ها و اورژانس
‌سیستم سازگار با معرف‌های داخل کشور )Open reagent(
‌میزان مصرف آب مقطر در حداکثر فعالیت دستگاه  lit/h25 ‌با درجه خلوص کمتر از ۲‌
‌واجـد سیستـم تشخیـص لختـه  )Clot detection(و جلـوگیـری از تخـریب نمونه )Crash Prevention(
‌شامل نرم افزار اختصاصی، مانیتور، کیبورد، هارددیسک، پرینتر لیزری و صفحه نمایشگر تماسی )Touch Screen(
‌دارای سـیـسـتـم  Analyser Diagnosticجهـت تنظیـم کـردن بخـش هـای مختلـف دستگاه هنگام خارج شدن از حالت استاندارد بدون نیاز به کارشناس فنی

میکروسکوپ
میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی است   که در ادامه انواع آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و طرز کار و ویژگی های هر یک بیان می شود.
میکروسکوپ های مختلف، دارای بزرگنمائی های متفاوتی هستند که عموما با وجود عدسی های گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر می شود . اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ ها براساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عــدسی محدب است که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در میکروسکوپ کوتاه تر باشد قدرت تفکیک یا جــداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است . برای مثال قدرت تفکیک چشم انسان ۱/۰ میلیمتر و میکروسکوپ نوری معمولی ۲۴/۰ میکرون است. در زیر با تعدادی از میکروسکوپ ها که ساخت شرکت پزشک  Olympusکشور آلمان است آشنا می شوید.

مدل ۴۱BX Series – BX
با کاربرد آزمایشگاهی و تحقیقاتی، در دو نوع دو چشمی و سه چشمی، قابلیت نصب انواع دیدها از جمله برایت فیلد، دارک فیلد، پلاریزان ، فاز کنتراست، نما رسکی و فلورسانس شامل انواع لنزهای   Plan  Achromatو     Apochromatبا بزرگنمایی های مختلف، امکان نصب صفحه گرمکن، سیستم ۵،۳،۲ و ۱۰ نفره استاد دانشجو، لوله ترسیم ، Arrow Pointer، امکان نصب انواع دوربین دیجیتال با رزولوشن های مختلف و امکان اتصال آن به ویدئو پروژکتور و کامپیوتر به همراه نرم افزار آنالیز تصاویر.

مشخصات فنی
‌استفاده از سیستم  ۲UISجهت بدست آوردن تصاویر شفاف با کنتراست بالا
‌شدت روشنایی ۶ ولت، ۳ ولت
‌قابلیت نصب کندانسیورهای مختلف با عدد روزنه  )N.A(متفاوت
‌امکان نصب دیدهای مختلف از جمله فلورسانس، برایت فیلد، دارک فیلد، فاز کنتراست و پلاریزان
‌امکان نصب سیستم های دید کمکی دونفره، سه نفره، پنج نفره و ده نفره استاد دانشجو.

مدل ۴۱and CKX 31Series – CKX 2CKX
با کاربرد آزمایشگاهی، امکان نصب فلورسانس و فاز کنتراست و Relief Contrast، در دو نوع دو چشمی و سه چشمی با لنزهای شیئی  Plan Achromat، امکان نصب صفحه گرمکن، قابلیت نصب انواع دوربین های دیجیتال با رزولوشن های مختلف و امکان اتصال آن به ویدئو پروژکتور و کامپیوتر به همراه نرم افزار آنالیز تصویر.

مشخصات فنی
‌استفاده از سیستم   ۲UISجهت به دست آوردن تصاویر شفاف با کنتراست بالا
‌جهت استفاده در مشاهده کشت سلولی
‌قابلیت استفاده از سیستم فازکنتراست در بزرگنمایی های ۱۰، ۲۰ و ۴۰ برابر بدون نیاز به تنظیم
‌فریم کوچک و در نتیجه امکان استفاده از حداقل فضا
‌امکان نصب هد سه چشمی و دو چشمی بر روی مدل ۴۱CKX
!امکان نصب هد دو چشمی بر روی مدل ۳۱CKX
“قابلیت نصب سیستم فلورسانس بر روی مدل ۴۱CKX
َ‌شدت روشنایی ۶ ولت ، ۳۰ ولت
$قابلیت نصب ۵ عدسی شیئی بر روی  Nosepice

مدل ۶۱and SZ 51Series – SZ 2SZ
استـریـو میکـروسکوپ سری  ۲SZبا کاربرد آزمایشگاهی، دارای بهترین نوع زوم در کلاس خـود، نمـونـه‌هـای دو چشمـی و سـه چشمی با پـــایـــه‌هـــای مـخـتـلـــف حـتـــی جـهـــت مـشـــاهــده نمـونه‌‌های بسیار بزرگ، امکان استفاده از نور هـمــزمــان عبـوری انعکـاسـی، لنـزهـای شیئـی بـا بـزرگـنـمائی‌های مختلف، قابلیت اتصال آن به ویدئو پروژکتور و کامپیوتر به همراه نرم افزار آنالیز تصویر.

مشخصات فنی
%سیستم اپتیکی  Greenough
ِ‌تصاویر واضح ، شفاف، طراحی ویژه آن و در نتیجه کاربری آسان
‘نسبت زوم در SZ1:6.7 : 61
)نسبت زوم در SZ1:5 : 51SZ
(فاصله کارکرد:SZ100 SZ
*بزرگنمایی  :SZ 61تا ۹۰ برابر
+بزرگنمایی  : SZ51تا ۴۰ برابر
,امکان استفاده از نور عبوری و جانبی
-امکان نصب پایه های مختلف، حتی نصب استریومیکروسکوپ بر روی میز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *