تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه

در هر پژوهش برای مطمئن شدن از صحت کار و داده های جمع آوری شده باید تحلیل آماری انجام داد چون این کار به پژوهشگران نشان می دهد که روش پژوهششان صحیح بوده است یا خیر. به این منظور متخصصان داده ها را مورد تجزیه و تحلیل انجام می دهند و نتیجه رادر اختیار مصرف کننده قرار می دهند.

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه به منظور بررسی نرم افزاری داده ها و پژوهش صورت می گیرد و برای این کار باید از نرم افزارهای تخصصی آماری استفاده کرد. برای پایان نامه ارشد و دکترا همواره نیاز به تحلیل آماری است و دانشجویان برای انجام پایان نامه خود باید از نرم افزارهای آماری استفاده کنند.
این بخش از مهمترین بخش های پروژه می باشد و به طور کلی به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت می گیرد. در بخش توصیفی از پارامترهایی مانند جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی و میانگین استفاده می شود و در بخش استنباطی نیز از جوامع آماری استفاده می گردد. برای آزمون های پارامتریک نیز از آزمونهایی مانند T و تحلیل واریانس استفاده می شود. در آزمونهای غیرپارامتریک نیز از آزمون علامت تک نمونه، زوجی، ویلکاکسون، کروسکال-والیس، فریدمن، آزمون تقارن توزیع، آزمون میانه k و غیره استفاده می شود.

به طور کلی در این بخش پایان نامه اگر داده ها کیفی باشند به صورت استدلالی تحلیل می کنیم و اگر داده ها به صورت آماری باشند تفکیک آماری می کنیم.

534

تحلیل آماری پایان نامه و استفاده از نرم افزارهای تحلیلی نیاز به متخصصین حرفه ای دارد. به دلیل اینکه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد کمتر به مباحث آماری پرداخته می شود برای دانشجویان بخش تحلیل آماری پایان نامه شان را دشوار ساخته است. زمانی که شما تحلیل آماری پایان نامه خود را به متخصصین مجرب می سپارید دیگر نگران نتیجه پژوهش و در نتیجه دفاع پایان نامه خود نیستید.

  در این راستا کارشناسان ما ازتمام تحلیل های آماری و نرم افزارهای تخصصی آماری و شبیه سازی استفاده می کنند تا نتیجه ای دقیق به شما ارائه دهند نرم افزارهایی نظیر :
SPSS – Stata –Eviews – Expert Choice – SWOT – Lisrel
ونرم افزارهای شبیه سازی مانند :
Matlab – FLAC3D – ANSYS- Abaqus

نظرات بسته شده است.