ترانسودا و اكسودا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ترانسودا و اكسودا
ترانسودا(transudate) مايعي است كه در حفره هاي سروزي كه در نتيجه عوامل غيرالتهابي جمع مي شود.
معمولا مايع ان روشن و محتوي چند سلول بوده و وزن ان از 1018 كمتر است.
اكسودا Exudate مايعي است كه در حفره هاي بدن در اثر عوارض التهابي مجتمع مي شود،معمولا كم و بيش كدر بوده محتوي سلول هاي زيادي بوده و در اثر ماندن تمايل به انعقاد داشته و وزن مخصوص ان بيش از 1018 مي باشد و ان را به چند دسته مي توان تقسيم نمود:سروز،سروفيبرينو،سروپرولانSeropurulent،چركي،متعفن،هموراژيك و گاهي در اثر قطرات چربي شيلي شكل است shylous و يا در اثر سوسپانسيون پروتئيني،شيلوئيد shyloid است كه اغلب در اثر كارسينوما و سل صفاق حاصل مي شود.
تفاوت بين اكسودا و ترانسودا
اكسودا
معمولا كدر
خيلي سريع ممكن است منعقد شود(فيبرينوژن)
وزن مخصوص ان بالاتر از 1018 مي باشد.
معمولا تعداد سلول هاي ان زياد و اكثر پولي نوكلئو است.
گلوكز ان از گلوكز خون كمتر است.
پروتئينهاي ان بيش از 3gr% است.
معمولا داراي سروزاموسين serosamucin كشت مثبت است.
ترانسودا
روشن،كمي ابري
وزن مخصوص ان كمتر از 1018 مي باشد
تعداد كمي سلول ممكن است داشته باشد.
گلوكز ان در حد گلوكز خون است.
پروتئين ان كمتر از 2.5 g در 100 ميلي ليتر است.
فاقد سروزامولين است.
كشت منفي است،بندرت ميكروارگانيسم در ان وجود دارد.

تست ريوالتا
در يك سيلندر 100 ميلي ليتر اب مقطر ريخته و به ان 1/ ميلي ليتر اسيد استيك اضافه نموده و در سطح ان يك قطره از مايع مورد ازمايش مي چكانيم(مايع را قبلا بايد سانتريوفوژ نمود) تا به ته محلول ته نشين شود.در صورت ازدياد سروزاموسين(در اكسوداي التهابي)در هنگام فرورفتن شبه تيره اي ايجاد و در ته ظرف مي نشيند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.