تريكوفيتون وروكوزوم t.verrucosum

مشخصات كلني
كلني داراي رشد كاملا كند است و حتي با گذشت چندين ماه رشدي بيش از 1-3 سانتيمتر دارد.
سطح كلني سفيد يا كرم رنگ مي باشد و حالت مخملي،مومي،برجسته و چين خورده و ندرتا صاف دارد.
verro

خصوصيات ميكروسكوپي:
اين درماتوفيت در زير ميكروسكوپ به شكل زنجيره هايي از كلاميدوكونيدي و گاه معدودي ميكروكونيدي هاي كوچك ديده مي شود.
ماكروكونيدي به طور نادر ممكن است ايجاد گردد.هيف هاي قنديلي نيز گاهي موجود مي باشند.
رشد كلني در 37 درجه سانتي گراد بهتر صورت مي گيرد و جهت رشد بهتر به تيامين و گاهي اينوزيتول نيازمند است.(تشخيص افتراقي از تريكوفيتون شوئن لايني).
اين درماتوفيت قادر به سوراخ كردن مو نيست.
بيماريزائي:
اين درماتوفيت حيوان دوست انتشار جهاني دارد.عامل كچلي دامها بخصوص گاو مي باشد و در انسان عفونتهاي شديدا التهابي سر و بدن را موجب مي شود.در مو ارتروكونيدي اكتوتريكس(به قطر 5-10 ميكرومتر) ايجاد مي نمايد.
در موي الوده گاو واجد فلورسانس


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.