تریکوفیتون اکوئینوم

تریکوفیتون اکوئینوم یک قارچ زوفیلیک است که موجب عفونت درماتوفیتی در اسبها و بندرت در انسان می‌شود. دارای انتشار جهانی است بجز واریته ی اتوتروفیکوم (var. autotrophicum) که محدود به استرالیا و زلاندنو می‌باشد. اکثر استرینهای این قارچ به غیر از آنهائی که از استرالیا و زلاند نو جدا می‌شوند (که اتوتروفیک هستند) برای رشد خود به اسید نیکوتینیک نیاز دارند. موهائی که مورد حمله‌ی این قارچ قرار می‌گیرند عفونت اکتوتریکسی را نشان می‌دهند اما در آزمایش با چراغ وود فلئورسانسی نشان نمی‌دهند.