تست آزمونهای اسکرین آنتی بادی

تست آزمونهای اسکرین آنتی بادی

۲) اقدامات وابسته :
شناخت خطاهای تکنیکی و عوامل مداخله گر
۳) هدف:
تشخیص آنتی بادیهای غیر منتظره در سرم بیمار
۴)کاربرد:
۱-۴- بیماری که احتیاج به تزریق خون دارد
۲-۴- خانم باردار
۳-۴- بررسی علت بروز واکنش هموستیک به دنبال تزریق خون
۴-۴- بررسی علت همولیز نوزاد و لیپر بیلی روبینی
۵-۴-خون اهدا کنندگان
۵)صلاحیت و شایستگی :
تهیه محلولها بصورت تجاری بوده ولی انجام تست توسط پرسنل بانک خون که دارای صلاحیت علمی و تجربی میباشند صورت میگیرد.
۶) نمونه:
استفاده از سرم بیمار برای انجام تست
۷) تجهیزات مواد لازم و آماده سازی های مورد نیاز:
۱-۷- سرم فیزیولوژی
۲-۷- سرم بیمار
۳-۷- سروفیوژ
۴-۷- لوله آزمایش
۵-۷- تست پنل های اسکرین آنتی بادی (P1وP2وP3)
۶-۷- AHG
۷-۷- محلول لایز MLB2
۸-۷- بن ماری ۳۷ درجه سانتی گراد

۸)نکات ایمنی :
استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار
۹)مستندات:
بر چسب شامل تمام مشخصات کامل بیمار ،تاریخ و شماره که روی تمام لوله ها ذکر میشود.
۱۰) کنترل کیفی :
بررسی کیفیت کار توسط سلول حساس شده (چک سل ) و بررسی کیفیت AHG

۱۱) روش اجرایی:
سرم بیمار را با سلولهای معرف اسکرین (پنل های P1وP2وP3) بطور جداگانه و درشرایط زیر مجاور میکنیم:
۱-۱۱- در دمای اتاق (RT)
۲-۱۱- در دمای بن ماری ۳۷ در جه سانتی گراد با محلول لایز MLB2
پس از گذشت ۲۰ دقیقه لوله های دمای ۳۷ درجه سانتیگرادو RT را سروفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم. لوله های RT را out کرده سپس به لوله های ۳۷ در جه سانتی گراد که سه بار شستشو دادیم ۲ قطره AHG می افزاییم .دوباره سانتریفوژ کرده و درصورت منفی بودن یک قطره سلول حساس شده اضافه میکنیم. ایجاد آگلوتیناسیون در این مرحله باعث منفی شدن تست اسکرین آنتی بادی بوده و درصورت عدم آگلوتیناسیون بیانگر بی خاصیت بودن AHG میباشد و تست دوباره باید تکرار شود.
۱۲) محدودیت ها و عوامل مداخله گر:
۱-۱۲- آلوده بودن AHG بوسیله دست
۲-۱۲- آلوده بودن قطره چکانی
۳-۱۲- آلوده بدن سرم فیزیولوژی
۴-۱۲-سپری شدن مدت انقضاء پنل های P1وP2وP3 ویا محلول لایز MLB2

۱۳)تفسیر (علل تکرار ):
۱-۱۳- سانتریفوژ با دور تند یا کند که باعث مثبت یا منفی کاذب میشود
۲-۱۳- آلودگی AHG بوسیله دست یا سرم که باعث بی خاصیت شدن آن میشود.
۳-۱۳- سپری شدن مدت انقضاء پنل های P1وP2وP3 ویا محلول لایز MLB2 وAHG

۱۵) رفرانس ها و منابع:
کنترل کیفی درخون شناسی اثردکتر حبیب اله گل افشان
اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون اثر سالی رادمن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *