آزمایش Ferritin

مقدمه: ازاین آزمایش برای کمک به تشخیص کم خونی فقرآهن استفاده می شود بطوریکه سطح مرزتعیین سرم متناسب باذخیره آهن بدن بوده است. وبیانگر ذخایرآهن درسلولهاست. قابل اعتمادترین اندیکاتور جهت تخمین ذخائر آهن توتال بدن است.
روش:ELFA
محتویات کیت: 1- استریپ 60عدد2- SPR60 عدد3- استاندارد 2ویال4- کنترل 1ویال5- محلول رقیق کننده 1ویال
شرایط نگهداری کیت: کیت رادردمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری کنید، تا تاریخ انقضای روی کیت قابل مصرف است .
آماده سازی محلولها:استاندارهاوکنترلها را20 دقیقه قبل ازمصرف بامیزان مشخصی ازآب مقطر که برروی ویال درج شده است حل نمائید.
لوازم موردنیاز: سمپلر100، کیتferritin، دستکش
نمونه: سرم
روش انجام آزمایش: برای هربیمار (نمونه) یک استریپ داخل شیارTray قراردهید. به تعداد استریپ ها SPR درجایگاه مخصوص بگذارید به میزان 100 لاندا ازسرم بیمار داخل اولین خانه استریپ بریزید. پس ازواردکردن شماره مریض دستگاه رااستارت کنید.
محاسبات: اگرجوابی که دستگاه به ما می دهد کمتراز1200 بود واردمی کنیم امااگرجواب بیشتر از1200 بود بایدنمونه رارقیق کنیممثال: به نسبت 1به5 باید 200 لاندا ازمحلول رقیق کنید(R1) داخل کیت بردارید و40 لاندا ازنمونه مریض رابه آن اضافه کنید پس MIX نمائید.ومانند روش فوق نمونه رابه دستگاه دهید. ازگزینهDilotion وارد شوید عدد5 راانتخاب کنید پس start کنید.
محدوده مرجع: بستگی به سن دارد. فرتیین درزنان پس ازیائسگی افزایش می یابد.
مقادیربحرانی: درافرادی که فرتین سرم آنها کمتراز50mg/ml باشد بیماری جدی دستگاه گوارش گزارش شده است، درنتیجه درچنین بیمارانی آزمایشات آندوسکوپیک باید بااحتیاط انجام گیرد.

 

9999999999999999999

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *