تست واكنش مخلوط انتي گلوبولين(mar)

م م ممممممممممممممممممممممم

تست هاي IgG و IgA با مخلوط كردن مني تازه،دست نخورده با ذرات لاتكس يا گلبول هاي قرمز خون پوشيده با IgA,IgG انساني انجام مي شود.
به اين مخلوط يك انتي سرم انتي هيومن-IgG منوكلونال اضافه مي شود.(MONOSPECIFIC) تشكيل اگلوتينه هاي مخلوط ما بين ذرات و اسپرماتوزوئيد ها ي متحرك وجود انتي باديهاي IgG,IgA را روي اسپرماتوزوئيد ها نشان مي دهد.تشخيص ناباروري ايمونولوژيكي وقتي كه 50% يا بيشتر اسپرماتوزوئيد ها ي متحرك ذرات چسبنده دارند ممكن مي شود،اما تشخيص بايد توسط تست هاي واكنش اسپرم-موكوس تائيد شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.