تشخيص خون مخفي در مدفوع به روش مير (Meyer)

روش میر برای تشخیص خون مخفی ، تشخیص خون مخفی در مدفوع،نحوه ازمایش تست OB در مدفوع و …

 

نقش عمده انجام آزمايش خون درمدفوع جهت غربالگري ((Screening زخمهاي دستــگاه گوارش مي باشد.
دربررسي هاي انجام شده درامريکا (6-2)% افراد داراي آزمايش مثبت بوده اند،که ازاين تعداددر (10-5)%موارد،بيماري كارسينوماودر(40-20) % موارد،بيماري آدنوما تشخيص داده شده است.کانسرکولورکتال شايعترين کانسردرامريکا بوده وبيشترين علت مرگ وميرراتشکيل مي دهد،بنابراين تشخيص کانسرولورکتال درمراحل اوليه با انجام تستهاي غربالگري ، سبب کاهش ميزان مرگ و مير مي گردد.
روشهاي تشخيصي موجود، دفع خون به ميزان 20 ميلي ليتر در روز راسنجش مي کند.ميزان دفع روزانه خون در مدفوع به طور طبيعي کمتر از 2 ميلي ليتر در روز ويا2 ميلي گرم هموگلوبين در گرم مدفوع است.در 50% موارد کانسرهاي کولون، خون به مقدار کافي دفع گرديده ودر نتيجه آزمايش مثبت مي گردد.
توصيه هاي لازم جهت انجام آزمايش :
قبل از انجام آزمايش بايدبه مدت 3 روز ازمصرف مقادير زياد اسيد اسکوربيک، آهن خوراکي، آسپرين و داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي خودداري نمود.نبايدگوشت قرمزونيز ميوه وسبزيجاتي که داراي کاتالاز و پراکسيدازهستند، مصرف کرد.همچنين بايد تمام نمونه ها رادر مدت 4 روز جمع آوري نمود.
روش تهيه معرف مير:
1تا2 گرم پودرفنل فتالئين رابا20 گرم سود يا پتاس ، در 100 ميلي ليتر آب مقطر حل مي نماييم.سپس 10 تا 20 گرم پودر روي به آن اضافه مي کنيم . رنگ اين محلول ارغواني مي باشدکه به دليل واکنش بين سودويا پتاس با فنل فتالئين است.سپس اين محلول را آنقدر مي جوشانيم تا اينکه پودر روي که خاصيت احيا کنندگي دارد، موجب بي رنگ شدن محلول گردد.
حجم محلول را به 100ميلي ليتر رسانيده وآن را از کاغذ صافي رد مي کنيم تا پودرروي اضافي جدا گردد.سپس مقدار کمي پودر روي نرم به آن اضافه نموده ومحلول را در شيشه قهوه اي ودر يخچال نگهداري مي کنيم.معمولاً اين محلول به مدت سه ماه پايدار مي باشد.
روش انجام آزمايش:
مقدار کمي مدفوع را درلوله آزمايش ريخته وآن را درمقداري آب مقطر حل مي کنيم.
3 قطره اسيد استيک 8/4 % به آن اضافه مي نماييم.
5 قطره معرف فوق را به آن اضافه نموده ومخلوط مي کنيم.
3 قطره آب اکسيژنه 1% به محلول اضافه مي کنيم.درصورت مثبت بودن آزمايش، رنگ قرمزايجادمي گرددونتيجه را براساس شدت رنگ از +1 تا +4 گزارش مي کنيم.

آزمايشگاه مرجع سلامت
دکترشهلا فارسي