تشخیص باکتری آلکالیژنز

تشخیص آزمایشگاهی آلکالیژنز (شکل کلنی و مورفولوژی)

گروه آلکالیژنها که شامل چهار گونه باسیل گرم منفی هستند،ممکن است قسمتی از فلور طبیعی انسان باشند و از دستگاه های تنفس مصنوعی، اسپریها و دستگاه دیالیز جدا شوند.

آنها گاهی از ادرار، خون، مایع نخاعی، زخمها و آبسه ها بدست می آیند. اکسیداز و کاتالاز مثبت بوده و دارای تاژک های پریتریش (وجه تمایز از سودوموناسها) هستند.

این باکتریها محیط نیترات و محیط OF را که دارای گلوکز است، قلیایی می نمایند و اورهآز و نیترات منفی هستند.

بر روی بلاد آگار کلنی های سفید، صاف،بزرگ و خشن با حاشیه نامنظم ایجاد میکنند و همچنین قادر به رشد در روی مکانکی هستند.

شکل و اندازه کلنی آن روی مکانکی متغیر است، اغلب به باکتریم حساس هستند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.