تشخیص موراکسلا

تشخیص آزمایشگاهی موراکسلا (مورفولوژی و کشت)

موراکسلا کاتارالیس و سایر موراکسلاها جزء فلور طبیعی دستگاه تنفسی فوقانی هستند و گاهی باکتریمی، اندوکاردیت، کونژنکتیویت، مننژیت برونشیت، پنومونی، سینوزیت و عفونت گوش میانی بوجود می آورند.

کوکوباسیل های گرم منفی، اکسیداز و کاتالاز مثبت، غیر متحرک و بدون پیگمان که کربوهیدراتها را مصرف و تخمیر نمی کنند، بیشتر گونه های آن به آهستگی بر روی مکانکی رشد می کنند، ولی M.lacunataو M. catarrhalis که از چشم جدا میشود، رشد نمی کنند، اما روی بلاد آگار بدون تولید همولیز ایجاد حفره می نمایند.

از سایر NFB بر اساس واکنش در محیط ،OF تست اکسیداز و تحرک قابل افتراق است. نسبت به پنی سیلین حساس است که می تواند وجه افتراق آن از اسینتوباکتر باشد.

موراکسلا کاتارالیس که قبلا به آن برانهاملا کاتارالیس میگفتند از نظر شکلی مشابه نایسریاها است و قدرت رشد روی تایر مارتین و بلاد آگار را دارد. در تست CTA هیچ قندي را مصرف نميکند و حتي ممکن است باعث قلیایي تر شدن محیط گردد.

بر اساس قدرت احیاء نیترات، عدم قدرت تخمیر و دارا بودن قدرت تولید DNase و تولید بوتیرات استراز از سایر نایسریاها افتراق داده می شود. اغلب آنها نسبت به پنیسیلین و سایر داروهای ضد میکروبی حساسند.

موراکسلا کاتارالیس اغلب بتالاکتاماز تولید میکند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.