تشخیص استرپتو کوکوس آگالاکتیه

(استرپتو کوکوس آگالاکتیا)
این گروه از استرپتوکوکوس ها روی محیط کشت آگار خوندار اغلب ایجاد همولیز بتا(کامل)می نمایند و به ندرت نیز همولیز آلفا(ناقص)و گاما(بدون همولیز) در اطراف کلنی این باکتری مشاهده میشود.شناسایی این باکتریها به وسیله تست های زیر صورت میگیرد.

تشخیص آزمایشگاهی گروه B

تست کمپ
این تست  برای استرپ های گروه B مثبت است وبرای شناسایی استرپ های بتا همولیتیک گروه B از بقیه استرپتوکوکوس هاست.

روش کار
ابتدا استافیلوکوک اورئوس که دارای بتا توکسین است(استاندارد 695) را بر روی محیط آگار خوندار بصورت خطی  کشت دهید.
سپس استرپتوکوکوس مورد نظر را بصورت عمود تا نزدیکی خط استافیلوکوکوس اورئوس کشت دهید.پلیت را در دمای 37 درجه ودر شرایط 5 درصد کربن دیوکسید به مدت 24 ساعت قرار دهید.در محل اتصال بین استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس همولیزی به شکل پیکان ایجاد میگردد.که نشانه مثبت بودن تست است

تست هیدرولیز هیپورات سدیم
این تست برای شناسایی استرپتوکوک های گروه B از بقیه استرپتوکوکها استفاده میشود.

روش کار
ابتدا مقدار زیادی کلنی استرپتوکوک را درون در لوله ازمایش حاوی هیپورات سدیم تلقیح کنید و به مدت 2 ساعت در حرارت 35 درجه نگهداری نمایید.بعد از افزودن چند قطره معرف نین هیدرین،محتویات لوله را از نظر ایجاد رنگ قرمز شرابی بررسی کنید.این رنگ نشاندهنده مثبت بودن تست است…
این تست فقط برای استرپتوکوکوس گروه B مثبت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *