تعيين ميزان حساسيت باکتري ها نسبت به هاي آنتي بيوتيک هاي مختلف

تعيين ميزان حساسيت باکتري ها نسبت به هاي آنتي بيوتيک هاي مختلف

TSB

تجهيزات :محيط کشت مولر هينتون – سوآپ استريل – سرم فيزيولوژي استريل يا محيط نوترين بر – لوله نيم مک فارلند – لوله استريل – پنس – ديسک آنتي بيوتيک هاي مورد نظر – شعله – ماژيک

 

روش انجام کار :

روشهاي مختلفي براي تعيين حساسيت باکتريها به انتي بيوتيکهاي مختلف وجود دارد مانند MIC و disk diffusion اما ساده ترين و متداول ترين روش همان روش DISK diffusion مي باشد. که در اين روش باکتري را به صورت يک نواخت بر سطح محيط مولر هينتون يا به ندرت بلاد اگار يا مولر حاوي 5 درصد خون کشت داده سپس بر سطح ان ديسکهائي اغشته به انتي بيوتيکهائي با غلظت مشخص با فاصله اي حداقل 2.4سانتی متری قرار داده ميشود و سپس ان را براي مدت کافي انکوبه کرده و برسي مي کنيم بعد از 24 ساعت انتي بيوتيک درون محيط نفوذ کرده و در صورت حساسيت باکتري به ان دراطراف ان ديسک متناسب با قدرت ان انتي بيوتيک درجلوگيري از رشد باکتري يک هاله عدم رشد ديده مي شود اما در روشMIC يا حد اقل غلظت باز دارنده به لوله هاي حاوي محيط کشت مايع غلظت هاي متفاوتي از يک انتي بيوتيک اضافه شده و سپس باکتري مورد نظر را در درون انها کشت مي دهيم تا ببينيم که حداقل غلظتي از انتي بيوتيک که توانايي جلو گيري از رشد باکتري را دارد چه ميزان مي باشد اين روش دقيق تر اما مشکل تر، وقتگيرتر و گرانتر ميباشد.

اما براي انجام روش اول مي بايست ابتدا يک سوسپانسيون ميکروبي با کدورت 5/0مک فارلن ايجاد کرد که مي بايست ابتدا يک کدورت استاندارد تهيه کرد که ان را به شکل زير تهيه مي کنيم.

که 5/0 سي سي از محلول 175/1درصد کلرور باريم با دو ملکول اب رادر يک بالن ژوژه 100 سي سي ريخته و با اسيد سولفوريک 1درصد ان را به حجم 100مي رسانيم اين محلول در دماي محيط و در تاريکي به مدت 6ماه پايدار مي باشد و اما براي تهيه يک سوسپانسيون ميکروبي باغلظتي که کدورت ان برابر کدورت محلول 5/0 مک فارلن باشد يا مي توان تعدادي ازکلونيهاي باکتري را درون مقداري سرم فيز يولوژي استريل حل کرده به گونه اي که کدورت ان برابر کدورت 5/0 مک فارلن شود و يا مي توان مقداري ازباکتري را در لوله هاي محيط کشت TSB کشت داده و انکوبه کنيم تا کدورتي معادل 5/0 مک فارلن بيابد سپس يک سواپ استريل را وارد سوسپانسيون کرده و پس از گرفتن محلول اضافي با سر لوله ان را به ارامي درچند جهت مختلف روي محيط کشت مي دهيم به گونه اي که هيچ جاي خالي برروي محيط باقي نماند و باکتري به صورت يک نواخت روي محيط کشت داده شود سپس پس از خشک شدن سطح محيط که نبايد بيش از يک ربع ساعت طول به کشد ديسکهاي انتي بيوتيک را توسط پنس استريل با فاصله حداقل 2.4 سانتی متری روي محيط قرار ميدهيم البته بايد ديسکها متناسب باکتري انتخاب شوند و بعد ان را به مدت 16الي 18 ساعت انکوبه کرده و پس از ان با خط کش حاله هاي عدم رشد ايجاد شده را اندازه گرفته و با جداول موجود براي انتي بيوتيکهاي مختلف مطابقت مي دهيم براي باکتري هاي سخت رشد مي توان به محيط 5 درصد خون اضافه کرد و يا براي باکتري هاي محتاج CO2 ، محيط را درون کندل جار قرار داد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.