تعيين گروه خوني ABO با كاربرد لوله به روش Back type

بررسي حضور آنتي باديهاي متقابل گروههاي خوني كه در بيمار وجود ندارد.

تجهيزات : لوله شيشه اي – سوسپانسيونهاي 5-2 % گروههاي خوني A,B -سانتريفيوژ – ماژيك – ميكروپيپت 50لاندا – سرم بيمار .

روش انجام كار :

  • ابتدا نمونه خون بيمار را جهت تهيه سرم در دور 3500rpm به مدت 10-5 دقيقه سانتريفيوژ نمائيد ( نمونه خون كاربردي خون بدون ضد انتقاد )

2- سرم بيمار را جدا نمائيد .

3- لوله را با نامهاي A,B علامتگذاري كنيد .

4- به هر كدام از لوله ها 50 لاندا از سرم بيمار را توسط ميكروپيپت اضافه نمائيد .

5- از سوسپانسيونهاي 5-2% خوني مشخص به لوله 50 – A لاندا از سوسپانسيون A و به لوله B 50 لاندا از سوسپانسيون B اضافه نمائيد .

6- لوله ها را به مدت 30-15 ثانيه در دور 1000 rpn سانتريفيوژ نمائيد .

7- لوله ها را با زدن ضربه انتهاي به حالت سوسپانسيون در آمده و از نظر آگلوتيناسيون بررسي نمائيد .

تفسير نتايج :

نتيجه مثبت : با مشاهده اگلوتيناسيون و به هم چسبندگي سلولهاي R.B.C

نتيجه منفي : با عدم مشاهده اگلوتيناسيون حضور سوسپانسيون يكنواخت R.B.C

نتيجه مثبت : لوله A بيانگر حضور Anti-a در سرم بيمار و معرف گروه خوني B مي باشد .

نتيجه مثبت : لوله B بيانگر حضور Anti-a در سرم بيمار و معرف گروه خوني A مي باشد .

نتيجه مثبت : هر دو گروه خوني بيانگر گروه خوني O مي باشد .

نتيجه منفي : هر دو لوله تست بيانگر گروه خوني AB مي باشد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.