تعيين گروه خوني ABO با كاربرد لوله به روش Cell .type

تعيين گروه خون بيماربا استفاده از روش هاي جمع آوري صحيح نمونه ها

تجهيزات : آنتي سرم B ,A پيپت lcc – ميكروپيپت 50x سانتر يفيوژ- ماژيك – جالوله اي نمونه بيمار – سرم فيزيولوژي – لوله شيشه اي .

مراحل كار:

1- توسط پيپت 1cc به ميزان 1cc از سرم فيزيولوژي به چهار لوله شيشه اي اضافه نمائيد.

2-توسط ميكرو پيپت 50x از سرم فيزيولوژي هر يك از لوله ها برداشته و 50x از نمونه بيمار به لوله ها اضافه نمائيد .

3- لوله ها را به عنوان سوسپانسيون %2-5 به نامهاي A-B-D علامتگذاري نمائيد .

4- يك قطره آنتي سرم A در لوله A و يك قطره آنتي سرم B در لوله B و يك قطره آنتي سرم D در لوله D بريزيد .

5- به هرکدام از لوله ها يک قطره سوسپانسيون 5-2% بيمار اضافه نماييد

6- محتويات لوله ها را به آرامي مخلوط نمائيد .

7- لوله ها را به مدت 30-15 ثانيه در حدود 1000rpm سانتريفيوژ نمائيد .

8- بازدن ضربه آرام به انتهاي لوله ها آنها را از نظر آگلوتيناسيون بررسي نمائيد .

تفسير نتايج :

نتايج مثبت : آگلوتيناسيون يا هموليز در هر لوله دلالت بر نتيجه مثبت دارد .

نتايج منفي : عدم وجود اگلوتيناسيون يا هموليز و حضور يك سپانسيون يكنواخت R.B,C بيانگر نتيجه منفي آزمايش است .

نتايج اينتر مديت : هر اختلاف در واكنش ها بايد بوسيله انجام آزمايشات بيشتر حل شود .

براي موارد Rh منفي مي بايست تست تائيدي Du انجام شود .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.