تعيين گروه du يا آنتي ژن d ضعيف به روش لوله اي

تعيين آنتي ژنهاي ضعيف d در بيماران du مثيت

تجهيزات: لوله شيشه اي –آنتي سرم d -آنتي هيومن-سانتريفوژ-نمونه خون EDTA دار بيمار- ميكروپيپت 50لاندا -پيپت 1cc – ماژيك -سرم فيزيولوژي

روش انجام كار:

1-لوله شيشه اي را به عنوان سوسپانسيون 5-2% علامتگذاري نمائيد.

2-توسط پيسيت 1cc سرم فيزيولوژي اضافه نمائيد.

3-50 لاندا از سرم فيزيولوژي را برداشته و 50 لاندا خون بيمار را به آن اضافه نمائيد.

4-لوله ديگري را به نام d نامگذاري نمائيد و 50 لاندا از سوسپانسيون 5-2% را به آن اضافه نمائيد.

5-به لوله d به ميزان 50 لاندا يا يك قطره از آنتيd اضافه نمائيد.

6-محتويات لوله را به آرامي مخلوط نمائيد.

7-لوله نمونه را در دور rpm1000 به مدت 15-30 ثانيه سانتريفيوژ نمائيد.

8-با زدن ضربه آرامي به انتهاي لوله RBCها را به حالت سوسپانسيون در آورده و از نظر اگلوتيناسيون بررسي نمائيد.

9-در صورت عدم وجود اگلوتيناسيون مراحل كاري را به شرح ذيل ادامه دهيد.

10-لوله d را به مدت نيم ساعت در 37 درجه قرار دهيد.

11-لوله d را با اضافه نمودن 1cc سرم فيزيولوژي شستشو دهيد.

12-آن را در دور 2000 به مدت 1 دقيقه سانتريفيوژ نمائيد.

13-محلول رويي را خالي نمائيد.

14-عمليات شستشو را دو مرتبه ديگر تكرار نمائيد.

15-در مرحله آخر شستشو بعد از خالي كردن محلول رويي ، 2 قطره آنتي هيومن به آن اضافه نمائيد.

16-لوله d را به مدت 30 ثانيه با دور rpm1000 سانتريفيوژ نمائيد.

17-با زدن ضربه آرامي به انتهاي لوله و ايجاد سوسپانسيون RBC لوله را از نظر وجود اگلوتيناسيون بررسي نمائيد.

تفسير نتايج:

نتايج مثبت: حضور اگلوتيناسيون

نتايج منفي: عدم وجود اگلوتيناسيون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.