تهيه خون وريدي

22

آمادگی لازم برای نمونه گيری:
1- حالت آرامش دربيمار و تکنسين.
2- انتخاب بهترين وريد با بازرسي هر دو دست مي باشد که وريدي درشت ترو واضح تر است. Medianوريدي بنام 3- بهترين وريد درچين آرنج
4- عدم استفاده از رگهاي شبيه طناب که بر اثر تزريق يا نمونه برداري غلط داراي نسوج خراب هستند.
جريان خون کم است← 5-خونگيري از پشت مچ وپشت دست منجربه خون مردگي ودردناکي خونگيري

تدابيرلازم براي افزايش خون وريدي:
1- ايجادانبساط در وريد به وسيله بستن تورنيکه در بالاي بازو
2- مشت نمودن دست توسط بيمار براي برجستگي وريد
3- ضربه زدن به سطح قدامي بازو براي کمک به جريان خون چرا که به خوبي دربافت لنگر مي اندازد و درحين کارحرکت نمي کند.
4- وريد انتخابي
5- ماساژدست از سمت مچ به طرف بازو
6- درصورت بستن فشارسنج فشارخون بين 60-40 ميليمتر جيوه
7- قراردادن وريد دروضعيت عمودي براي پرشدن کل ظرفيت آن ازخون
8- در بيمار مبتلا به پلي سيتمي بستن تورنيکه تا زمان ورود سوزن و ساير موارد خونگيري کمتر از يک دقيقه
9- تميز کردن پوست باالکل 70%
10- خشک شدن الکل روي پوست براي جلوگيري از هموليز و احساس سوزش دربيمار

نكات مهم در خونگيري وريدي:

ثابت نمودن وريد با شست دست چپ
سوزن از آن طرف وريد عبور نكند
اجتناب از آسپيره كردن شديد زيرا سبب کلاپس وريدي و هموليز خون مي گردد
نمونه گيري در بچه ها و بزر گسالان با وريد هاي كوچك توسط سوزن 21يا23 درجه انجام شود
نمونه گيري در بزرگسالان با سوزن 19يا20 درجه انجام شود
ليبل زدن به لوله ها در ابتداي كار
در خونگيري وريدي در بچه هاي كوچك بايد به محض ورود خون به داخل سرنگ تورنيكت آزاد شود.
تورم در حين خونگيري به علت عبور سوزن از وريد نمونه گيري مي باشد.
فشار ندادن پنبه در محل خونگيري پس از اقدام نمونه گيري سبب ايجاد هماتوم خواهد شد.

33

عوامل هموليز حين نمونه گيري خون :
تخليه پر فشار خون
تكان هاي شديد نمونه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.