تهيه محيط هاي کشت

تهيه محيط هاي کشت

هدف : تهيه محيط هاي کشت ميکروبي جهت رشد و تکثير باکتري هاي نمونه هاي باليني

لوازم کار:

پودر محيط کشت – استوانه مدرج – ارلن يا ظروف مخصوص درب دار – پنبه -هيتر مگنت دار يا شعله و توري مخصوص اتوکلاو- چسپ مخصوص کنترل و يا سوش مخصوص باسيلوس استعاروترموفيلوس – ترازو – دستکش نسوز

نحوه انجام :

ابتدا بايد براساس ميزان محيط کشتي که نياز داريم محاسبه کنيم که به چه ميزان پودر محيط کشت نياز داريم ميزان مورد نياز براي تهيه يک ليتر ان معمولا برروي ظروف محيطهاي کشت تجاري موجود مي باشد وهمچنين جزئيات خاص مربوط به ان محيط کشت سپس مقدار محاسبه شده را با يک ترازوي دقيق توزين کرده و دردرون ارلن يا ظروف درب پيچي مخصوص مي ريزم وحجم مورد نياز اب مقطر ديونيزه را با استوانه مدرج به ارامي به پودر اضافه کرده وخوب به هم ميزنيم تا به خوبي حل شده و گلوله گلوله نشده باشد سپس ان را بر روي هيتر مگنت دار يا شعله اي که روي ان توري نسوز قرار داده شده باشد قرار مي دهيم اگر روي شعله قرار داديم ميبايست هر چند لحظه يکبار ظرف را برداشته و به ارامي به هم زنيم تا کاملا محيط شفاف ويک دست گردد و به جوش ايد سپس چند لحظه مي گذاريم تا به جوشد اما مراقبت مي کنيم که سر نيايد وهمچنين در صورت استفاده از ظروف درب پيچي بايد مراقب بود که درب کاملا بسته نشده باشد پس از ان درصورت استفاده از ارلن با يک گلوله پنبه اي درب ان را به خوبي کيپ مي کنيم ودرصورت استفاده از ظروف درب پيچي درب ان راباز نيمه باز گذاشته برروي ظرف نوار مخصوص کنترل شرايط اتوکلاو چسبانده ودرون اتوکلاو قرار مي دهيم و ان را براي 15دقيقه درفشار15پند بر اينچ مربع تنظيم کرده و روشن مي کنيم پس از خاتمه کار اتوکلاو شير تخليه بخار را کمي باز کرده وصبر ميکنيم تا کاملا تخليه شده ودما به زير 85درجه کاهش يابد سپس محيطها را ميگذاريم تا درحدي خنک شوند که صورت يا پشت دست را نسوزاند انگاه بر روي يک سطح مسطح استريل شده توسط الکل 70 درجه و يا ساير موارد استيريليزاسيون ان را درون پتري ديشهاي استريل تقسيم ميکنيم اگر بخواهيم بلاد آگار بسازيم پس از آنکه محيط به دمايي رسيد که پشت دست را نسوزاند بين 5-7% به آن خون گوسفندي سيتراته استريل اضافه مي کنيم .

 

 

و به آرامي مخلوط مي کنيم و سپس ظرف مي کنيم . اما در صورتيکه بخواهيم شکلات اگار تهيه کنيم بايد خون را باز به همين نسبت اما در دماي حدود 85 درجه اضافه کنيم و صبر کرده تا محيط به اندازه کافي خنک شود و سپس ظرف نماييم. البته مي توان براي تهيه شکلات اگار پليت هاي اماده بلاد آگار را درون فور 85 درجه قرار بدهيم ولي روش اول صحيح تر و اصوليتر است.

اما براي تهيه محيطهاي مايع يا جامد هاي لوله اي بايد پس ازجوشاندن وشفاف شدن محيط ان را درون لوله تقسيم کرده درب لوله ها را باپنبه بسته ويا در صورت داشتن دربهاي پيچي انرا درحالت نيمه بسته درون اتوکلاو قرار داد وپس از پايان کار اتوکلاو محيطهاي جامد را برروي يک سطح شيبدار استريل قرار داد تا محيطها جامد شوند البته محيطهائي چونsim و ژلاتين نيازي به سطح شيب دار ندارند.

براي تهيه محيط اوره مي بايست يک محلول اوره رابا حجم وغلظت مشخص شده توسط کارخانه سازنده از ابتدا مجزا درظرفي جداگانه به همراه محيط اتوکلاو کرده و پس از سرد شدن به اندازه کافي محيط انرا به محيط اضافه کرده و سپس محيط را درون لوله هائي که از قبل درون فور استريل شده اند تقسيم نماييد.

کنترل کيفي محيط هاي کشت : جهت اينکار تعدادي از محيط هاي کشت آماده شده را به مدت 24 ساعت در دماي 37 درجه انکوبه نماييد در صورت عدم رشد هر گونه باکتري بعد ا ززمان مقتضي شرايط استريليزلسيون قابل قبول مي باشد.

کنترل اتوکلاو : ميبايست سوش باسيلوس استئارو ترموفيلوس را که به همراه محيطها درون اتوکلاو قرار داده ايم را کشت بدهيم درصورت عدم رشد کار اتوکلاو صحيح انجام شده است البته تغير رنگ نوارچسب مخصوص اتوکلاو هم به ما کمک ميکند.

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.