تهيه ي محلول سيليكات

براي اين منظور نمك متا سيليكات سديم تهيه شد(َ  .(Aldrich chemical company در منابع مختلف ميزان تجويز متا سيليكات سديم 2 تا 40 ميكرو گرم بر هر گرم غذاي رت مي باشد . اگر هر رت روزي 15 گرم به طور متوسط غذا مصرف كند ميزان دوز دريافتي 600 ميكرو گرم خواهد بود و چون در اين تحقيق هر سه روز يكبار تزريق انجام مي شود لذا1800 ميكروگرم يا 8/1 ميلي گرم محاسبه و در 1 سي سي آب مقطر حل شد .

PH محلول سيليكات سديم تهيه شده توسط دستگاه pH متر معادل 60/13 بدست آمد كه علت قليايي بودن pH محلول سيليكات سديم اين است كه وقتي متا سليكات سديم در آب حل مي شود به دو يون Na + و 2 – SiO3 تجزيه مي شود . يون سديم يا يون هيدروكسيد (oH) آب تركيب و Na oH كه يك باز قوي است را توليد مي كند در حالي كه يون سيليكات با يون H+ واكنش داده و H2sio3 كه اسيد ضعيفي است را به وجود مي آورد براي خنثي كردن pH محلول سيليكات سديم از اسيد كلريد ريك نرمال استفاده شد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *