تیتراسیون آنتی A

تیتراسیون آنتی A:

۱- ابتدا ۱۱ لوله آزمایش را در جا لوله قرار داده و به ترتیب از شماره ۱ تا ۱۱ شماره گذاری میکنیم .
۲- به تمامی لوله ها به غیر از لوله شماره ۱ یک حجم از سرم فیزیولوژی ( نرمال سالین ) معادل ۱۰۰ میکرولیتر اضافه میکنیم .
۳- یگ حجم از آنتی سرم A‌معادل ۱۰۰ میکرولیتر روی لوله های شماره ۱ و ۲ اضافه میکنیم .
۴- لوله ۲ رابه آرامی مخلوط کرده ویک حجم از محتوای آنرا به لوله شماره ۳ انتقال میدهیم .
۵- پس از مخلوط کردن لوله شمدره ۳ به آرامی یک حجم از لوله شماره ۳ برداشته وبه لوله شماره ۴ انتقال داده و این عمل را تا لوله شماره ۱۱ دامه میدهیم . لوله شماره ۱۱ را نیز مخلوط کرده و یک حجم از آنرا برداشته و دور میریزیم .
۶- پس از انجام مراحل فوق رقت های از ۱تا ۱۰۲۴ از آنتی سرم مربوطه به دست می آید .
۷- سپس به تمامی لوله هاریک حجم۱۰۰ لاندا از سوسپانسیون A cell اضافه میکنیم .
۸- لوله ها را به مدت ۴۵-۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار میدهیم
۹- لوله هارا به مدت ۴۵-۳۰ ثانیه سروفیوژ میکنیم .
۱۰- نتایج لوله هار ا با دقت به نحوه درجه بندی واکنش ها قرائت میکنیم .
۱۱- آخرین لوله ای را که دارای واکنش +۱میباشد انتخاب میکنیم .
۱۲- لوله انتخاب شده را به عنوان تیتر آنتی سرم مربوطه در سرم تیتراسیون آنتی سرم گروه خون های ثبت میکنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *