تیتراسیون آنتی B

تیتراسیون آنتی B:
دقیقاً همانند تیتراسیون آنتی A عمل میکنیم با این تفاوت که به جای آنتی سرم A درمرحله سوم آنتی سرم B و از سوسپانسیون B cell در مرحله ۷ استفاده میکنیم .
تیترا سیون آنتی AB:
تیتراسیون آنتی AB‌مشابه تیتراسیون آنتی AوB‌است با این تفاوت که به جای یک سری لوله ۱۱ تایی، ۲ سری لوله شماره گذاری کرده و از آنتی AB در مرحله سوم در سری ۱۱، لوله اول سوسپانسیون A cell و در سری لوله های دوم سوسپانسیون B cell‌اضافه میکنیم .
تیتراسیون آنتی D:
مشابه تیتراسیون آنتی A عمل می کنیم با این تفاوت که از آنتی سرم D در مرحله سوم وسوسپانسیون Ocell 2-5% در مرحله ۷ استفاده میکنیم وتمامی لوله هارا در بن ماری ۳۷ درجه سانتیگراد قرار میدهیم .
کنترل کیفی AHG :
یک قطره از گلبول قرمز حساس شده Cheked cell را به لوله اضافه می کنیم .سپس یک قطره آنتی هیومن گلبولین (AHG)
را اضافه میکنیم .و در نهایت لوله را به مدت ۴۵-۳۰ ثانیه سروفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم . مشاهده آگلوتیناسیون دلیل بر صحت AHG‌است.

میانگین تیتراسیون آنتی بادی ها :

Anti-A: 1 به ۱۲۸ تا ۱ به ۲۵۶

Anti-B: 1 به ۱۲۸ تا ۱ به ۲۵۶

Anti-D: 1 به ۳۲ تا ۱ به ۶۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *