جمع آوري گياه دم اسب و نحوه ي عصاره گيري آن

گياه دم اسب مورد استفاده از اين تحقيق از منطقه سياهرود گرگان جمع آوري و ساقه ها و برگهاي گياه جدا و پس از خشك شدن به صورت پودر درآورده شدند .  چون در طب سنتي براي تامين اثرات ترميمي آن در انسان روزانه شش كپسول360 ميلي گرمي از پودر گياه دم اسب توصيه شده است مقدار مورد نياز روزانه براي يك رت 300 گرمي برابر 96/12 محاسبه شد و چون تزريقات هر سه روز يكبار انجام مي شد مقدار لازم براي اين مدت 88/38 محاسبه شد .

 

مقدار پودر لازم براي انسان در هر روز : 360 × 6 = 2160 ميلي گرم

مقدار پودر لازم براي رت 300 گرمي : 96/12 ميلي گرم

مقدار پودر لازم براي سه شبانه روز : 96/12 × 3 = 88/38

 

به طور قرار دادي ميزان تزريق محلول به هر رت 300 گرمي يك سي سي در نظر گرفته شد و چون رتهاي دريافت كننده در اين تحقيق به سه گروه شش تايي تفكيك شده بودند كه گروه اول سه بار ، گروه دوم شش بار و گروه سوم نه بار عصاره ي گياه دم اسب دريافت كردند . از اين رو حجم لازم از عصاره ي گياه دم اسب 108سي سي محاسبه شد.

 

 

سي سي 108 = (3 × 6) + (6×6) + (9×6)

جهت احتياط حجم لازم عصاره 130 سي سي در نظر گرفته شد و ميزان لازم از پودر ساقه ي دم اسب براي تهيه ي 130 سي سي عصاره 054/5 ميلي گرم محاسبه شد . چون براي تهيه ي هر يك سي سي مقدار 88/38 ميلي گرم پودر مورد نياز است .

گرم 054/5 = 5054= 88/38 × 130

 

براي عصاره گيري از برگ و ساقه 5 گرم از هر يك از پودرها در 350 سي سي آب مقطر ريخته شد و روي حرارت قرار گرفت بعد از اين كه محلول خوب جوشيد و كمي غليظ شد آنرا به صورت كاغذ صافي ، صاف كرده و با افزودن آب مقطر حجم محلول زير كاغذ صافي به 130 سي سي رسانده شد .

سپس pH عصاره به كمك دستگاه pH متر اندازه گيري شد . گياه دم اسب به علت وجود تركيبات اسيدي مختلف داراي ماهيت اسيدي است كه مقدار آن با دستگاه
pH متر 66/4 اندازه گيري شد و براي خنثي سازي pH اسيدي عصاره از سود نرمال استفاده شد . يعني محلول سود به صورت قطره قطره استفاده گرديد تا pH به 4/7 برسد .

پس از تهيه ي عصاره ي برگ و ساقه ي دم اسب ميزان تركيبات سيليس موجود در عصاره ها به كمك دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي (در شعله ي استيلن و اكسيد نيترو C2 H2 , N2O) در آزمايشگاه شيمي تجزيه اندازه گيري شد . نتايج حاصل در جدول زير ارائه شده است .

 

 

جدول 1 – ميزان تركيبات سيليسي موجود در عصاره ي گياه دم اسب :

نمونهSi (ppm)SiO2 (ppm)SiO32- (ppm)
عصاره ي ساقه03/4179/8716/111
عصاره ي برگ69/518/1294/14

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول مشخص مي شود كه ميزان تركيبات سيليس دار موجود در ساقه ي گياه دم اسب بيشتر از ميزان اين تركيبات در برگ گياه است . لذا در اين تحقيق از ساقه ي گياه دم اسب استفاده شده چون در نمونه ي مورد بررسي پنج گرم پودر ساقه ي دم اسب جوشانده شده و به حجم 130 سي سي رسانده شد لذا ميزان سيليكات محلول در آن برابر 4- 10 × 16 /2890% بدست آمد . براي تعيين ميزان ماده ي خشك موجود در عصاره ي ساقه 10 سي سي از اين محلول روي فويل آلومينيومي ريخته شد و در آون 50 درجه ي سانتيگراد خشك شد و در نهايت از اختلاف وزن فويل خالي و فويل داراي ماده ي خشك ، ميزان ماده ي خشك در
10 سي سي برابر با 5/45 ميلي گرم محاسبه شد .  لذا دوز مورد استفاده برابر
15 ميلي گرم ماده ي خشك بر كيلوگرم وزن رت بدست آمد .

در منابع مختلف ، دوز هاي تجويزي عصاره ي ساقه ي گياه دم اسب
10 تا400 ميلي گرم ماده ي خشك بر كيلوگرم وزن رت متفاوت است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.