جمع اوري موكوس سرويكال

س س س سسسس سسس

سرويكس با اسپيكولوم در معرض ديد قرار مي گيرد و لبه خارجي جهت برطرف كردن الودگي هاي واژينال با منبع خارجي با سواپ پنبه دار به ارامي پاك شود.موكوس اگزوسرويكس با سواپ يا فورسپس برداشته شود.
موكوس سرويكال از مجراي اندوتريكس با يكي از روش هاي زير جمع اوري مي گردد.
موكوس را مي توان با سرنگ توبركولين(بدون سوزن)،با يك سرنگ موكوس،با يك پيپت يا با لوله پلي اتيلن اسپيره نمود.تا انجا كه ممكن است،كيفيت موكوس بايد بلافاصله پس از جمع اوري ارزيابي شود اگر اينكار ممكن نيست،موكوس را تا وقتي كه بتوان ازمايش را انجام داد بايد ذخيره كرد.
وقتي موكوس با اسپيره كردن جمع اوري مي شود،استاندارد كردن كار مهم است كه در ان فشار مكش با وسيله جمع اوري صورت مي گيرد.
پس از اينكه نوك وسيله تقريبا 1 سانتي متر بدرون سرويكس جلو برده شد مكش شروع مي شود،سپس تا وقتي كه وسيله برداشته شود مكش ادامه مي يابد.
درست قبل از كنار كشيدن وسيله از لبه خارجي سرويكس،فشار مكش ازاد شود.سپس براي جلوگيري از تجمع حباب هاي هوا يا مواد واژينال در موكوس جمع اوري شده در زماني كه وسيله از كانال سرويكس برداشته مي شود مقتضي است كاتتر با گيره بسته شود.
وقتي موكوس سرويكال در يك زماني غير از وسط سيكل جمع اوري مي گرددفتوليد ان را با تجويز 20-80 در روز اتينيل استراديول افزايش دهيد،مثلا روز پنجم يك دوره به مدت 10 روز داده شود.موكوس ممكن است در مدت 7-10 روز پس از شروع تجويز اتينيل استراديول جمع اوري شود.اين روش ترشحي موكوسي ابكي تر و بنابراين با چسپندگي كمتر توليد خواهد كرد.
ماداميكه اين دسترسي ممكن است در ارزيابي واكنش متقابل اسپرم-موكوس در invitro سودمند باشد ضرورتا وضعيت invivo براي زوج وقتي هورمون ها تجويز نمي شوند انعكاس نخواهد يافت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.