جنتامايسين Gentamicin Sulfate

جنتامايسين     Gentamicin Sulfate

اشكال دارويي     Inj: 20mg/1ml , 40mg/1ml , 80mg/2ml

موارد و مقدار مصرف :
درمان عفونتهاي حاد سيستميك شامل عفونت مجاري صفراوي، تب مالت، اندوكارديت، التهاب مخاط داخل رحم، مننژيت، التهاب گوش خارجي و مياني، التهاب لگن، التهاب صفاق، پنوموني، طاعون، سپتي سمي، سوختگيهاي پوستي، عفونتهاي دستگاه ادراري و پيشگيري از عفونتهاي جراحي
توجه: جنتامايسين به صورت عضلاني يا وريدي تزريق مي شود.
بزرگسالان: براي بيماران مبتلا به عفونت حاد و داراي عملكرد كبدي طبيعي، mg/kg3 روزانه در 3 دوز مساوي (هر 8 ساعت) تجويز مي شود.
براي مبتلايان به عفونتهاي تهديد كننده زندگي mg/kg5 در روز در 3 يا 4 دوز مساوي تجويز ميشود. اين دوز بايد هر چه زودتر به mg/kg3 در روز كاهش يابد.
كودكان: mg/kg5/7-6 در روز (mg/kg5/2-2 هر 8 ساعت) تجويز مي گردد.
نوزادان و شيرخواران: mg/kg5/2 هر 8 ساعت تجويز مي گردد.
نوزادان كمتر از يك هفته: mg/kg5/2 هر 12 يا 18 ساعت تجويز مي شود.

 

جنتامايسين
توجه: درنارسايي كليه دوز دارو بايد اصلاح شود به اين صورت كه فاصله بين دوزها (برحسب ساعت) با ضرب كردن سطح كراتينين سرم در عدد 8 محاسبه مي شود. به عنوان مثال : بيماري با وزن kg60 و با سطح كراتينين سرم mg/dl2 بايد mg60 دارو هر 16 ساعت (8×2) دريافت كند.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود سابقه حساسيت به اين دارو و يا هر آمينوگليكوزيد ديگري نبايد تجويز شود. مصرف اين دارو براي مدت طولاني به دليل ايجاد سميت شنوايي و كليوي توصيه نمي شود.
در سالمندان، نوزادان نارس و شيرخواران بيماران دچار پاركينسون و مياستني گراو و افراد دچار نقص عملكرد كليه و بايد با احتياط تجويز شود.

مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد. در دوران شيردهي تجويز شود و يا در صورت لزوم استفاده از آن بايد نسبت به قطع شيردهي اقدام شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه آمينوگليكوزيدها (از جمله جنتامايسين) را تحت تاثير قرار مي دهند: سفالوسپورين ها، وانكومايسين، ايندومتاسين، اتاكرينيك اسيد، فوروسمايد و پني سيلين ها.
داروهايي كه توسط آمينوگليكوزيدها (از جمله جنتامايسين) تحت تاثير قرار مي گيرند: پانكرونيوم، توبوكورارين و سوكسينيل كولين.
عوارض جانبي :
سميت گوشي و كليوي از شايع ترين و شديد ترين عوارض ناشي از مصرف آمينوگليکوزيدها است . اين عارضه به ويژه در سالمندان، بيماراني كه آب بدن خود را از دست داده اند دچار نارسايي كليه و كسانيكه به طور همزمان از داروهاي داراي سميت كليوي بيشتر ظاهر مي شود. در صورت شديد بودن آسيب، كاهش شنوايي مي تواند دائمي باشد سميت گوشي به دو صورت آسيب شنوايي و عدم تعادل و ناهماهنگي عضلات بروز مي كند. اين داروها ممكن است يك و يا هر دو مورد را نشان دهند اما جنتامايسين و استرپتومايسين علائم تعادلي و آميكاسين علائم شنوايي را بروز مي دهند.
سميت كليوي ناشي از مصرف جنتامايسين معمولاً برگشت پذير بوده و بعد از قطع مصرف كارد كليه به حالت طبيعي باز مي گردد.
توصيه ها :
قبل از شروع به درمان و در طول درمان هم به صورت دوره اي بايد آزمايشهاي عملكرد كليوي و شنوايي براي بيمار انجام شود.
در افراد دچار نارسايي كليه، شيرخواران، افراد مسن و كسانيكه به ميزان زياد و يا مدت طولاني از دارو دريافت مي كنند بايد كليرانس كراتينين و غلظت سرمي دارو به صورت دوره اي كنترل شود.
در صورتيكه حجم ادرار بيمار به طور پيشرونده اي كاهش يابد بيمار بايد قطع شود.
براي انجام انفوزيون وريدي جنتامايسين را با20 تا 50 ميلي ليتر كلريدسديم 9/0 درصد و يا سرم قندي 5 درصد رقيق كرد. اين محلول در درجه حرارت اتاق تا 24 ساعت قابل نگهداري است.
بلافاصله بعد از چكاندن قطره چشمي بايد بر روي مجراي اشكي با انگشت براي يک دقيقه فشار وارد شود تا دارو وارد بيني نشده و جذب سيستميك نگردد.
در صورت استفاده از پماد چشمي جنتامايسين بيمار بايد براي 1 تا 2 دقيقه چشم را ببندد و بايد به بيمار يادآوري شود كه ممكن است ديد وي تا چند دقيقه تار باشد.
در صورت بروز هر گونه علامت كه نشان دهنده عفونت ثانويه باشد مانند اسهال، خارش ناحيه معقد يا تناسلي و ترشحات از واژن بايد به پزشك مراجعه شود.
در صورت بروز علائمي نظير سردرد، عدم تهادل، سرگيجه، تهوع و استفراغ ناشي از حركت و عدم هماهنگي عضلات و همچنين وزوز گوش، احساس ُپري و سر و صداي زياد در گوش بايد بلافاصله به پزشك گزارش داد.
شرايط نگهداري :
آمپول جنتامايسين بايد محتوي مايع شفاف، بي رنگ يا زرد كمرنگ باشد و در صورت هر گونه تغيير رنگ يا شفاف و نبودن محلول بايد از مصرف آن پرهيز شود.
در درجه 2 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود