جنس ساركوسيستيس Genus sarcocystis

سارکو

 
گونه هاي جنس ساركوسيستيس،انگل هايي با انتشار وسيع در پستانداران و پرندگان است.
انگل انسان با نام ساكروسيستيس ليندماني در مرجله كيستي در عضله مخطط يافت شده است اما اين امر معمولا يافته اي اتفاقي است.
دوره زندگي ساركوسيستيس
در تمام انواع ساكروسيستيس هاي مطالعه شده يك دوره اجباري دو ميزبانه كه شامل دو ميزبان مهره دار مي باشد،وجود دارد.
يك دوره شيزوگونس در ميزبان واسطه يا طعمه اتفاق افتاده(گوشتخوار و علفخوار) و توليد مثل جنسي در روده ميزبان معين يا شكارچي به وقوع مي پيوندد.دوره جنسي در ميزبان واسطه پيچيده تر از اكثر كوكسيدياها مي باشد چون در ابتدا يك مرحله تكثير داخل سلولي در سلول هاي اندوتليال عروقي كبد يا مغز وجود دارد كه با تهاجم به سلول هاي عضلاني و بوجود امدن كيست هاي مجزاي بخصوصي كه حاوي ارگانيسم هايي با طول 15 ميكرون مي باشد،دنبال مي گردد.
وقتي كيست هاي عضلاني بوسيله يك ميزبان معين خورده شوند،مرحله تكثير جنسي در موكوس روده اتفاق افتاده و باعث دفع اووكيست و اسپوروكيست و در نتيجه تداوم چرخه زندگي انگل مي گردد.
بيماريزايي ساركوسيستيس
عموما به عنوان يك يافته اتفاقي،مرحله كيستي اين انگل در عضلات مخطط انسان يافت مي شود.علائم موضعي مانند حساسيت عضلاني ممكن است همراه ضايعه باشد.
همچنين در اشخاص داوطلبي كه گوشت خام گوساله و خوك حاوي كيست را خورده اند،نشان داده شده است كه انسان يك ميزبان طبيعي براي ساركوسيستيس باشد اما بيماري طبيعي كه همراه اين مرحله انگل باشد هنوز شناخته نشده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.