خصوصیات استرپتوکوکها

خصوصیات استرپتوکوکها
باکتریهای هستند کروی(کوکسی) و بصورت رشته ای پشت سر هم و زنجیر وار قرار میگیرند.گرم مثبت هستند.اندازه انها 0.5 تا 1 میکرون بوده،بی حرکت،بی هوازی اختیاری،کاتالاز منفی و اکسیداز منفی میباشند.
رشدشان در 37 درجه بوده و در شرایط بی هوازی بهتر رشد میکنند.
5 تا 10 درصد گاز کربنیک جهت رشد در شرایط هوازی به رشد بهتر باکتری کمک میکند.
برخی از انها موجب لیز گلبولهای قرمز روی محیط بلاد آگار میشوند.
واکنشهای همولیتیک در صورت استفاده از خون گوسفند بهتر مشاهده میشود.

انواع همولیز استرپتوکوکها

بتا همولیتیک
مشاهده لیز کامل گلبولهای قرمز در اطراف کلنی که بصورت هاله ای شفاف بر روی اگار خوندار مشاهده میشود.
مثال
استرپتوکوکوس پیوژن

آلفا همولیتیک
مشاهده هاله نیمه شفاف وسبز رنگ در اطراف کلنی.

استرپتوکوکوس پنومونیه و استرپتوکوکوس های ویریدنس

گاما همولیتیک
هیچ گونه همولیزی در اطراف کلنی مشاهده نمیشود.
مثال
استرپتوکوکوس سالیواریس

تقسیم بندی استرپتوکوکوس ها
مهمترین تقسیم بندی توسط لانسفیلد مطرح شد که در آن استرپتوکوک ها بر اساس خاصیت انتی ژنی کربوهیدرات C دیواره سلولی به گروههای سرولوژیکی Aتا U تقسیم شدند که شامل موارد زیر هستند.

گروه A:استرپتوکوکوس پیوژن
گروه B:استرپتوکوکوس آگالاکتیه
گروه D:انتروکوک ها و غیر انتروکوک ها
انتروکوک ها شامل:
استرپتوکوکوس فیکالیس.استرپتوکوکوس فاسیوم.استرپتوکوک ویریدانس و پنوموکوک.

غیر انتروکوک ها شامل:
استرپتو کوکوس بویس.استرپتوکوکوس آکواینوس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *